Исследование процессов воздействия наночастиц серебра на фотобиологические свойства зеленого листа

Show simple item record

dc.contributor.author Мырзабаев, А.Б.
dc.contributor.author Маханов, К.М.
dc.contributor.author Маханова, Д.К.
dc.date.accessioned 2017-01-06T09:37:55Z
dc.date.available 2017-01-06T09:37:55Z
dc.date.issued 2016-09-30
dc.identifier.citation Мырзабаев, А.Б. Исследование процессов воздействия наночастиц серебра на фотобиологические свойства зеленого листа/А.Б. Мырзабаев, К.М. Маханов, Д.К. Маханова//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология.Медицина.География сер=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2016-№3(83).-С.74-79
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/534
dc.description.abstract В статье представлены результаты исследования спектральных характеристик зеленых листьев комнатных растений, «обогащенных» наночастицами серебра. Отмечено, что размеры наночастиц соответствовали 80 нм, форма — сферическая. Исследования спектров поглощения в диапазоне 350– 650 нм показали, что наночастицы «встроились» в объеме зеленого листа. Анализ спектров поглощения, полученных при измерении раствора с наночастицами серебра, также подтвердил полученные результаты. Определено, что полученные данные могут способствовать пониманию фотопроцессов в биологических объектах. Практическая часть обусловлена возможностью создания биологических сенсоров и биодатчиков. Мақалада күміс нанобөлшектерімен «байытылған» бөлмеде өсетін өсімдіктердің жасыл жапырақтарының спектрлік сипаттамаларын зерттеу нəтижелері келтірілген. Нанобөлшектердің өлшемдері 80 нм сəйкес келеді, ал пішіні бойынша олар сфера тəрізді. Жұтылу спектрлеріне 350–650 нм диапазонында жүргізілген зерттеу жұмыстары нанобөлшектердің жасыл жапырақ көлеміне «енгенін» көрсетті. Күміс нанобөлшектері енгізілген ерітіндісіне жүргізілген жұтылу спектрлеріне жүргізілген талдау алынған нəтижелерді дəлелдеді. Бұл мəліметтер биологиялық объектілердегі фотопроцестерді тереңірек түсінуге үлес қосады. Практикалық жағынан жұмыс нəтижелері биологиялық сенсорлармен биосезгіштерді жасауға қолданылуы мүмкін. This paper presents the results of a study of the spectral characteristics of the green leaves of houseplants, «enriched» with silver nanoparticles. The dimensions of nanoparticles corresponded to 80 nm, the shape — spherical. Studies of the absorption spectra in the range of 350–650 nm showed that the nanoparticles are «embedded» in the amount of green leaf. Analysis of the absorption spectra obtained from measurements with silver nanoparticles solution, also confirmed the results. The findings may contribute to understanding Photoprocesses in biological objects. The practical part is due to the ability to create biological sensors and biosensors. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География; №3(83
dc.subject хлорофилл ru_RU
dc.subject наночастицы серебра ru_RU
dc.subject спектры поглощения ru_RU
dc.subject люминесценция ru_RU
dc.subject зеленые листья ru_RU
dc.subject биосенсоры ru_RU
dc.subject сорбция ru_RU
dc.subject абсорбция ru_RU
dc.subject флуоресценция ru_RU
dc.subject фосфоресценция ru_RU
dc.subject излучение ru_RU
dc.subject квант света ru_RU
dc.subject фотон ru_RU
dc.title Исследование процессов воздействия наночастиц серебра на фотобиологические свойства зеленого листа ru_RU
dc.title.alternative Жасыл жапырақтың фотобиологиялық қасиеттеріне күміс нанобөлшектерінің əсерлесу процестерін зерттеу
dc.title.alternative Process Research interaction silver nanoparticles on photo-biological properties of green plant leaves
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account