Восстановление решения уравнения Пуассона на классе Коробова

Show simple item record

dc.contributor.author Кудайбергенов, С.С.
dc.contributor.author Сабитова, С.Г.
dc.date.accessioned 2019-04-19T09:48:21Z
dc.date.available 2019-04-19T09:48:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Кудайбергенов С.С. Восстановление решения уравнения Пуассона на классе Коробова /Кудайбергенов С.С., Сабитова С.Г. //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2011.-№3.-Р.35-43 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5268
dc.description.abstract Пуассон теңдеуінің қатар түрінде берілген шешімінің қалыпқа келтіруі мəселесі қарастырылған. Теңдеудің оң жағы Коробов класына жатқан жағдайда қалыпқа келтірудің қателігінің дəрежелік шка- лада нақты бағалануы алынған. Осындай есепті Е.Баилов пен Н.Темірғалиев қарастырған. Қалыпқа келтіру операторын құру үшін Шерниязовтың əдісі жəне Смоляктың түйіндері қолданылды. Алынған нəтиже Е.Баилов пен Н.Темірғалиевтің нəтижесімен сəйкес келеді, бірақ ұсынылған оператор қарапайым жəне ЭЕМ-де есептеу үшін ыңғайлы болып табылады. The problem of restoration of solution of Poisson’s equation represented as a series is considered. In case of the right part of equation belongs to Korobov’s class the exact in power-mode scale estimation of inaccuracy of the restoration is received. For creating the operator of restoration the method of Sherniyazov and points of Smolyak are used. Received result coincides with result of E.Bailov, N.Temirgaliev but offered operator distinguishes oneself by simplicity and it is suitable for calculations on computer. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№3(63)/2011
dc.title Восстановление решения уравнения Пуассона на классе Коробова ru_RU
dc.title.alternative Restoration of solution of Poisson’s equation on Korobov’s class ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account