О прямых и обратных теоремах приближений функций многих переменных ограниченной Р-вариации полиномами Хаара

Show simple item record

dc.contributor.author Ахажанов, Т.Б.
dc.contributor.author Бокаев, Н.А.
dc.date.accessioned 2019-04-19T08:57:58Z
dc.date.available 2019-04-19T08:57:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ахажанов Т.Б. О прямых и обратных теоремах приближений функций многих переменных ограниченной Р-вариации полиномами Хаара /Т.Б.Ахажанов, Н.А.Бокаев //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2011.-№3.-Р.10-15 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5257
dc.description.abstract Мақалада p-шектелген вариациясы бар көп айнымалы функциялар үшін «вариациялық үзіліссіздік модулі» түсінігі енгізілді. Қарастырылып жатқан кеңістіктегі нормасы бойынша p-шектелген вариа- циясы бар көп айнымалы функциялардың Хаар көпмүшеліктері арқылы жуықталуының тура жəне кері теоремалары дəлелденеді. Ең жақсы жуықталу вариациялық үзіліссіздік модулі арқылы жəне вариациялық үзіліссіздік модулі ең жақсы жуықталу арқылы бағаланады. Біздің мақсатымыз — осы теоремаларды еселі жағдайында қарастыру. Осы мақсатта біз «p-шектелген вариацияның қосындысы» түсінігін енгіздік. In this paper we introduce the notion of variations of modulus of continuity for functions of two variables of bounded p-variation. Prove direct and inverse approximation theorems for functions of bounded p-variation by polynomials in the Haar in the norm of the space is main goal of this work. Estimates of the best approximation of a variational module of continuity and assessment of variations of module of continuity through the best approximations are established. Our goal is to extend these results to multiple series. With this purpose in this paper we introduce the notion of variational sum of order p. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№3(63)/2011
dc.title О прямых и обратных теоремах приближений функций многих переменных ограниченной Р-вариации полиномами Хаара ru_RU
dc.title.alternative The direct and inverse theorems of approximation of functions of several variables with bounded Р-variation by polynomials in the Haar ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account