Применение метода анализа иерархий к оценке уровня промышленной безопасности на однотипных опасных объектах

Show simple item record

dc.contributor.author Халманов, Х.Ж.
dc.contributor.author Валиева, Д.Г.
dc.date.accessioned 2019-04-12T06:59:22Z
dc.date.available 2019-04-12T06:59:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Халманов Х.Ж. Применение метода анализа иерархий к оценке уровня промышленной безопасности на однотипных опасных объектах /Х.Ж. Халманов, Д.Г. Валиева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2012.-№2.-Р.105-108 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5060
dc.description.abstract Қауіпті өндірістік объектілермен жұмыс істейтін мекемелерде өнеркəсіп қауіпсіздігін тиімді басқару үшін қауіпті объектілердің қорғалу жағдайына əсер ететін факторларының өзгеруіне жедел іс-қимыл əрекет ету мақсатында қауіпсіздік деңгейінің мониторингін жүзеге асырып отыру қажет. Ол үшін өнеркəсіп қауіпсіздігінің деңгейін нақты мөлшерлік көрсеткішпен жан-жақты бағалауға мүмкіндік беретін əдістеменің қажеттілігі туындауда. Осы мақсатта мақалада өнеркəсіп қауіпсіздігінің деңгейін бағалаудың априорлы сараптама бағаларға негізделген əдістемелік нұсқасы берілген. For efficient control industrial safety in the organizations maintaining dangerous industrial objects realization is necessary of constant monitoring of a level of industrial safety with a view of fast reaction to change of the factors influencing a condition of security of dangerous industrial objects. For this purpose it is necessary to have a technique allowing comprehensively to estimate a level of industrial safety by a concrete quantity indicator. In given article is given the methodical alternative an estimation of industrial safety of dangerous industrial objects which based on aprioristic expert estimations. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(66)/2012
dc.title Применение метода анализа иерархий к оценке уровня промышленной безопасности на однотипных опасных объектах ru_RU
dc.title.alternative Application of hierarchies analysis method to an estimation industrial safety level on same dangerous objects ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account