Существование решений и оценки поперечников множеств, связанных с решениями нелинейных уравнений неклассического типа

Show simple item record

dc.contributor.author Муратбеков, М.Б.
dc.contributor.author Шыракбаев, А.Б.
dc.contributor.author Баулыбаева, Б.А.
dc.date.accessioned 2019-04-12T05:59:17Z
dc.date.available 2019-04-12T05:59:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Муратбеков М.Б. Существование решений и оценки поперечников множеств, связанных с решениями нелинейных уравнений неклассического типа /М.Б. Муратбеков , А.Б. Шыракбаев , Б.А. Баулыбаева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.-2012.-№2.-Р.81-86 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/5051
dc.description.abstract Мақалада классикалық емес типтегі сызықты емес теңдеудің бір класы үшін шешімнің бар болуы жəне тегістігі туралы теорема дəлелденген. Сонымен қатар сызықты емес теңдеудің шешімдерімен байланысты жиынның Колмогоров көлденеңдері бойынша екі жақты бағалаулары алынған. Жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде классикалық емес типтегі сызықты жойылмалы теңдеу қарастырылған. Екінші бөлімде сызықты емес теңдеу қарастырылған. Ал үшінші бөлімде cызықты емес теңдеудің шешімдерімен байланысты жиындардың, Колмогоров бойынша, бағалаулары зерттел- ген. Ал, Колмогоров бойынша, көлденеңдер жуық шешімнің жинақталу жылдамдығын сипаттайды. In this article the theorem about the existence and smoothness of solutions for a class of the nonlinear equations of non-classical type is proved. Two-sided estimates of the Kolmogorov widths for a sets associated with solutions of nonlinear equations is obtained. The work consists of three sections. In the first section describes the degenerate linear equations of the nonclassical type. In the second section the nonlinear equation is considered. In the third section we study estimates of the Kolmogorov widths for a sets connected with the solutions of the nonlinear problem. It is known, the Kolmogorov widths characterizes the speed of convergence of approximate solutions. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Математика;№2(66)/2012
dc.title Существование решений и оценки поперечников множеств, связанных с решениями нелинейных уравнений неклассического типа ru_RU
dc.title.alternative The existence of solutions and evaluate widths set of solutions of nonlinear equations of non-convent ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account