2(66)2012-Биология. Медицина. География

2(66)2012-Биология. Медицина. География

 

 • Ibraev, S.S., Otarov, E.Zh. Acceptable work experience as an indicator of controllable chrysotile-asbestos usage in conditions of production factors influence/Ibraev S.S., Otarov E.Zh.

 • Amanbekova A.U.Identification of induced mutagenesis by method of accounting of chromosomal aberrations at the workers of chrysotile asbestos production / A.U.Amanbekova, L.K.Ibrayeva,G.N.Azhimetova ,G.S.Zhumabekova

 • Pylev L.N.On decreasing the carcinogenic activity of calcified chrysotile fibers/ L.N.Pylev,L.A.Vasilyeva ,O.V.Smirnova ,M.V.Agafonova ,A.I.Vezentsev ,E.A.Goudkova

 • Izmerov N.F.Chrysotile asbestos and health/N.F.Izmerov

 • Kashanskiy S.V.The dynamics of lung cancer incidence rates for the male population of the town of Asbest, Sverdlovsk region/S.V.Kashanskiy,S.A.Berzin.

 • Kochelayev V.A.Recent international medical research on asbestos concerning the use of chrysotile/V.A.Kochelayev

 • Plukhin А.Е.Features of prevention and rehabilitation of asbestos-related bronchopulmonary diseases in workers exposed to chrysotile/ А.Е.Plukhin,Т.В.Bourmistrova

 • Kashanskiy S.V.The dynamics of lung cancer incidence rates for the male population of the town of Asbest, Sverdlovsk region/S.V.Kashanskiy,S.A.Berzin

 • Kundiyev Yu.I.Hygienic characteristics of labor conditions for main occupations in the asbestos cement industry of the Ukraine/Yu.I.Kundiyev,V.I.Chernyuk, A.N.Karakashyan,T.K.Kucheruk,T.Yu.Martynovskaya, A.V.Demetskaya, N.A.Salnikova,T.S.Chuy, N.K.Pyatnitsa-Gorpinchenko

 • Demetskaya O.V.The controlled use of chrysotile asbestos in Ukraine /O.V.Demetskaya, O.B.Leonenko, T.Y.Tkachenko,V.E. Moshkovsky,V.A.Movchan

 • Amanzhol I.A. The evaluation of carcinogenic risk when exposed to asbestos dust on the population / I.A.Amanzhol,M.A.Mukasheva , D.V.Surzhikov ,L.K.Ibrayeva

 • Duzbaeva N.M.The morphofunctional state of the mucous membrane of the upper respiratory ways among workers of chrysotile-asbestine production of JSC «Kostanaisky minerals»/ N.M.Duzbaeva

 • Amanbekova A.U.Characteristics of the immune system of the organism of workers in chrysotile-asbestos production / A.U.Amanbekova , G.N.Azhimetova ,O.M.Gazizov , A.Zh.Bekpan

 • Neumann S.M.Investigation of the chrysotile cement roofing sheets properties of various operation term /S.M.Neumann ,K.N.Popov,.G.Mezhov

 • Есполов Т.И.Активное управление качеством зерна риса при уборке / Т.И.Есполов,Н.А. Умбаталиев,Ж.С.Садыков,Ш.Ф. Альпейсов

 • Тойлыбаев М.С.Результаты исследования усовершенствованной наклонной камеры зерноуборочного комбайна / М.С.Тойлыбаев,Ж.С. Садыков, Ш.А.Альпейсов,Н.С.Тойлыбаев

 • Recent Submissions

  • Тойлыбаев, М.С.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А.; Тойлыбаев, Н.С. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
   Мақалада жайылым өсімдіктер тұқымын жинауда өнімділікті жоғарылату үшін дəн жинайтын машинаның жаңа ұрпақтағы перспективалы көлбеу қондырғысы жетілдірілді жəне игерілді. Бұл қондырғының ұтымды параметрлері дəлелденіп, ...
  • Есполов, Т.И.; Умбаталиев, Н.А.; Садыков, Ж.С.; Альпейсов, Ш.А. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2012-06-26)
   Мақала авторлары күріш жинаудың технологиялық үрдісінің ағымды желісіне комбайндағы бастыру- сүзгілеу құрылғысының тұрақтылығы мен жүктелу біркелкілігін қамтамасыз ететін қосымша операциялар енгізуді ұсынады. Сонымен ...
  • Neumann, S.M.; Popov, K.N.; Mezhov, A.G. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақалада 40 жəне одан да көп жыл бойы пайдаланған хризотилцементтік адыр-бұдырлы төбе жабындысы құрамын зерттеудің нəтижелері көрсетілген. Ұсынылған мағлұматтар хризотилцементтік өнімдердің қалыңдығы жұқармайтыны жəне ...
  • Amanbekova, A.U.; Azhimetova, G.N.; Gazizov, O.M.; Bekpan, A.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Өндірістік ортаның жағдайына бейімделу барысында адам денсаулығын қорғау үшін иммундық жүйе маңызды рөл атқарады. Авторлар хризотил-асбест шаңының əсер ету ортасында қызмет атқаратын қызметкерлердің иммундық жүйесінің ...
  • Duzbaeva, N.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   «Қостанай минералдары» АҚ хризотил-асбест өндірісінің байыту цехындағы тексерілген жұмысшылардың мұрынының шырышты қабықшасы (МШҚ) мен ұртының буккальды эпителийі (ҰБЭ) жасушаларының цитоморфологиялық зерттеу нəтижелері ...
  • Amanzhol, I.A.; Mukasheva, M.A.; Surzhikov, D.V.; Ibrayeva, L.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақалада асбесттің өндірістік жəне өндірістік емес əсеріне байланысты халық саны өкпе ауруы жəне мезотелиома қатерлі ісіктеріне шалдығуының көлемін анықтап, бағалау əрекеті жүзеге асырылған. Адам ағзасында асбесттің əсер ...
  • Demetskaya, O.V.; Leonenko, O.B.; Tkachenko, T.Y.; Moshkovsky, V.E.; Movchan, V.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақалада бақыланбайтын жағдайда асбестқұрамды шаңның əсері қолқа-өкпелік жəне ісік аурулардың даму қауіпін тудырады. Аурудың дамуының негізгі себебі ағзаның компенсаторлық мүмкіндігінен жоғары мөлшерде адамның тыныс алу ...
  • Kundiyev, Yu.I.; Chernyuk, V.I.; Karakashyan, A.N.; Kucheruk, T.K.; Martynovskaya, T.Yu.; Demetskaya, A.V.; Salnikova, N.A.; Chuy, T.S.; Pyatnitsa-Gorpinchenko, N.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақала авторлары Украина асбестцементті өндірісіндегі негізгі кəсіби мамандардың еңбек əрекетінің сипатын жəне еңбек жағдайын зерттеді. Сондай-ақ ауа жағдайын сипаттайтын, микроклиматтық жағдай, шу деңгейі, вибрациялық ...
  • Kashanskiy, S.V.; Berzin, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Свердлов облысы Асбест қаласындағы хризотил асбестке бейімделген жəне бейімделмеген ер адамдардың өкпе ісік ауруларының 51 жылда (1958–2008) таралуына эпидемиологиялық зерттеулер жүргізілген. Зерттеу нəтижесінде «Ораласбест» ...
  • Plukhin, А.Е.; Bourmistrova, Т.В. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Авторлар асбест өндірісінде істейтін жұмыскерлерде асбестке байланысты болған өкпе аурулардың алдын алу жолдары мен айыықтырудың негізгі жағдайларын тұжырымдайды. Асбест əсерінен болған ауруларды жоюға барлық медициналық ...
  • Amanbekova, A.U.; Ibrayeva, L.K.; Azhimetova, G.N.; Zhumabekova, G.S. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақалада хризотил-асбест өндірісіндегі жұмысшылардың цитогенетикалық зерттеуі берілген. Негізгі цехтағы жұмысшылардың перифериялық қанындағы хромосомды аберрациялар есептеліп, хромосомдық аберрациялар деңгейінің дəлелденген ...
  • Kochelayev, V.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Мақалада ең жаңа медициналық зерттеулердің нəтижелеріне шолу жасалған. Бұл зерттеулерді 1998– 2009 жылдар аралығында əр түрлі мемлекеттердің ғалымдары өткізген, мысалы, Австрия, Ұлыбритания, Греция, Израиль, Литва, Польша, ...
  • Kashanskiy, S.V.; Grinberg, L.M.; Berzin, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   24 жылдың ішінде (1981–2004) Свердлов облысының 66 муниципальді бөлімшесі ішінен 32-сінде 125 мезителиоммен морфологиялық верификацияланған жағдай тіркелді. Науқастық 1 жылдың ішінде 0,2-ден 27,1-ге дейін өсті. Облыс ...
  • Izmerov, N.F. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   ДДҚ-ның қорытындысына сай, ДДҰ-ның жанасымды бөлімшелері асбест əсерінен ауруға шалдығулармен күресу үшін түрлі стратегияларды құрастыру керек. Стратегиялардың бірі — хризотил жəне хризотил өнімдерін аз мөлшерде пайдалану. ...
  • Pylev, L.N.; Vasilyeva, L.A.; Smirnova, O.V.; Agafonova, M.V.; Vezentsev, A.I.; Goudkova, E.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2012-06-26)
   Хризотил талшығын Mg портландцементмен өңдеген кезде жарым-жартылай Са айнала бастаған. Осының нəтижесінде олар көп қабатты портландит Са(ОН)2 жабылған, сонымен бірге қышқылдылығы, белсенді орталық мөлшері мен биологиялық ...
  • Ibraev, S.S.; Otarov, E.Zh. (Pub KSU, 2012-06-26)
   Өндірістегі шу, діріл жəне шаңдану факторларының кəсіби аурушаңдылықтың дамуына əсері зерттелді. Қауіпсіз жұмыс өтілін есептеу үшін байыту кешенінің құрамында хризотилі бар шаңның орташа ауысымдық концентрациясы мен шудың ...