Радиохимические электрофильные реакции взаимодействия пиколинов с фенил-катионом (квантовохимическое исследование)

Show simple item record

dc.contributor.author Кобзев, Г.И.
dc.contributor.author Исмаилов, Ж.Т.
dc.contributor.author Казаева, А.Н.
dc.date.accessioned 2019-04-02T08:45:20Z
dc.date.available 2019-04-02T08:45:20Z
dc.date.issued 2012-03
dc.identifier.citation Кобзев Г.И. Радиохимические электрофильные реакции взаимодействия пиколинов с фенил-катионом (квантовохимическое исследование)/ Г.И. Кобзев, Ж.Т. Исмаилов, А.Н. Казаева// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.- №1.- С. 25-31. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4683
dc.description.abstract 6–31G(1p, 1d) базисы негізіне сүйене отырып, DFT/B3LYP əдісін қолдану арқылы фенил-катионның, 2-, 3-, 4-пиколиндердің жəне олардың өзара əсерлесу өнімдерінің негізгі жəне қоздырылған күйлерінің геометриялық құрылымдарының жəне пиколин мен бензол молекулярлық комплекстерінің оңтайлы түрлері анықталды. Сонымен қатар SA-MCSCF əдісі арқылы фенил-катионменен 4-пиколиннің əсерлесу реакциясының интермедианттары жəне олардың туындыларының қоздырылған күйлерінің энергиялары есептелінген. 4-пиколиннің су текті атомының орнын басуға енгізілген фенил-катион реакциясының өнімдерінің шығысы 2-, 3-пиколиндерменен салыстырылғанда көп екендігі дəлелденген. Geometric structure of the ground and excited states of phenyl cation, 2-, 3- and 4-picolines and products of their interaction, intermolecular complexes of benzene with picoline are optimized using DFT/B3LYP/6– 31G(1p,1d) method. Energies of excited states of products and intermediates in reaction of phenyl cation with 4-picoline are calculated on base of SA-MCSCF method. Increased yield of hydrogen substitution with phenylcation in 4-picoline as compared with 2- and 3-picolines has been reasoned. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.;№ 1(65)/2012
dc.subject радиохимические электрофильные реакции ru_RU
dc.subject реакции взаимодействия ru_RU
dc.subject пиколины с фенил-катионом ru_RU
dc.subject квантовохимическое исследование ru_RU
dc.subject органическая химия ru_RU
dc.subject энергетические уровни переходных комплексов ru_RU
dc.title Радиохимические электрофильные реакции взаимодействия пиколинов с фенил-катионом (квантовохимическое исследование) ru_RU
dc.title.alternative Radiochemical electrophilic reaction of picolines with phenyl cation (quantum chemistry study) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account