Новые возможности практического применения N-замещенных винилоксиэтиламинов

Show simple item record

dc.contributor.author Кенжетаева, С.О.
dc.contributor.author Абдыгалимова, С.Ш.
dc.contributor.author Кенжетаев, Р.Р.
dc.contributor.author Ярославцева, Е.Д.
dc.date.accessioned 2019-04-02T06:24:42Z
dc.date.available 2019-04-02T06:24:42Z
dc.date.issued 2012-03
dc.identifier.citation Новые возможности практического применения N-замещенных винилоксиэтиламинов/ С.О. Кенжетаева [и др.] // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.- №1.- С. 13-18. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4670
dc.description.abstract Винилоксиэтиламинді əр түрлі алкилгалогенидтермен əр түрлі қатынаста алкилдеу арқылы оның жаңа N-орынбасылған туындылары синтезделді. Синтезделген қосылыстарды асыл металдарды экстракциялық бөліп алу үшін қолданылатын реагенттер ретінде пайдалану мүмкіндігі зерттелді. Алынған қосылыстар жоғары электрондонорлы қасиетке ие бейтарап экстрагенттерге жататыны анықталды. Асыл металдарды үшіншілік аминдермен экстракциялау жағдайларын оңтайлау үшін металдың органикалық фазаға ауысу деңгейіне аминдер концентрацияларының өзгеруі жəне органикалық жəне сулы фазалардың қатынасы зерттелді. New N-substituted derivatives were synthesized by alkylation of vinyloxyethylamine by means of various alkyl halides in various ratios. There was investigated the possibility of application of compounds synthesized as reagents for extraction of noble metals. It was stated that compounds obtained were referred to neutral extragents as substances with high electron-donating ability. The effect of varying concentrations of amines in diluents and ratio of organic and aqueous phases on degree of metal transferring in the organic phase was investigated for optimization of conditions of noble metals extraction by tertiary amines. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.;№ 1(65)/2012
dc.subject N-замещенные винилоксиэтиламины ru_RU
dc.subject экстракция аминами ru_RU
dc.subject благородные металлы ru_RU
dc.subject винилоксиэтиламин ru_RU
dc.subject ИК-спектроскопия ru_RU
dc.subject синтез Ν-бутилвинилоксиэтиламина ru_RU
dc.subject синтез Ν,Ν-дибутилвинилоксиэтиламина ru_RU
dc.title Новые возможности практического применения N-замещенных винилоксиэтиламинов ru_RU
dc.title.alternative New possibilities of application of N-substituted vinyloxyethylamines ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account