Browsing 3(83)/2016-История. Философия by Title

Browsing 3(83)/2016-История. Философия by Title

Sort by: Order: Results:

 • Schiffmacher, A.; Fetaliyeva, N. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Die Überwachung der Telekommunikation sowie der Zugriff auf Computer über das Netz sind spätestens seit der Diskussion um die sogenannte Online-Durchsuchung zum Dauerbrenner in der innenpolitischen Debatte geworden. Der ...
 • Aytbayev, O.; Temirbulatova, A.K. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  This article deals with the correlation of science and extra sensorial perception of the world. It is claimed the scientific perception of the world radically differs from extra sensorial perception. The science or scientific ...
 • Kassymzhanova, N.A.; Dutta, M. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The article considers the policy of the Republic of Kazakhstan in the field of sustainable development in the conditions of the economic crisis, which has shown in this matter that balance of economy, ecology and social ...
 • Lazareva, Ye.A.; Nassirova, A.Sh. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  In this article the relation of the cognitive style of «tolerance-intolerance to an unrealistic experience», motivation and self-regulation of cognitive activity of first-year students is considered. Relevance of research ...
 • Algozhina, A.R. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The article deals with the problem of self-realization of a mature-aged people, which is the most important and urgent in view of the fact that it is in the maturity period, substantial transformation of personal space, ...
 • Zhanserikova, D.A.; Satenova, G.U. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The problem of motivation of educational activity is one of the basic problems in psychology of training. Motives — an obligatory component of any activity. The educational motivation is defined as a private type of the ...
 • Solochshenko, P.P.; Dyusalinova, B.K.; Ulzhabayeva, A.G. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The article deals with the definition of the «terrorism» concept, the essence of the problem of terrorism in the work of CIS scientists and abroad. The relevance of the study is substantiated. The authors have attempted ...
 • Kapbasova, G.B.; Кapasheva, G.А. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  One of the central problems of modern society, which is associated with the manifestations of religious fanaticism, is considered in the article. The questionnaire, consisting of 15 questions related to the relationship ...
 • Zhusupova, B.J. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The author of article puts a problem of search of new methodology of social knowledge. The classical paradigm in research of society in the 20–21st centuries began to lose the relevance in many provisions. She found in ...
 • Alzhanova, E.E.; Dinasheva, L.S. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  The article analyzes about the collection of Turkestan, which is the written source of the cultural heritage of Central Asian Turks in the 19th century. Leafing through the pages of the collection the volume after volume, ...
 • Хамдан, Х.И.А.; Жəненұлы, Ə.; Ержан, Қ.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақалада ислам əлеміне танымал, жоғары дəрежеге ие кемеңгер ғалым Əбу Мансур əл-Матуридидің «Тəуилату əһли сунна» атты еңбегінде Құран мəтіндерін интерпретациялаудағы əдістері кеңінен қарастырылып, талқыланды. Маңызды ...
 • Смағұлов, Н.Б.; Ташағыл, А. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақалада ортағасыр дəуірінде ислам ғылымын өз дамуының биік шыңына көтерген əл-Фарабидің «Мемлекет басшысының нақыл сөздері» атты еңбегіне ғылыми талдау жасалған. Авторлар ортағасырдағы ислам өркениетінің барлық жетістіктеріне, ...
 • Бөдеев, Қ.Т. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақала биыл 30 жыл толып отырған Желтоқсан толқуына арналады. Бұл толқудың Қазақстанның көптеген аймағында болғаны белгілі. Толқу өткен облыс орталықтарының бірі — Қарағанды қаласы. Қатысушылардың естеліктері мен ...
 • Кайрбеков, Н.Е.; Али, Махмуд (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Статья посвящена изучению традиционного ислама в Казахстане на основе исследования биографии и творчества одного из ключевых участников событий в Исфиджабе и Самарканде в Караханидский период. К исследованию всех шести ...
 • Кошербаев, Д.Б. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақалада саяси имидждің тарих беттерінде көрініс алуы мен ұлы ойшылдардың, саясаткерлердің «бейнесін» өзгерту мəселесі сөз етілді. Саясаткердің халық алдында қандай болуы керек. Билікті тілмен, жағымды іс-əрекеттердің ...
 • Сомжурек, Б.Ж. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  В статье рассмотрена эволюция сотрудничества новых независимых государств тюркского мира с влиятельной военно-политической организацией — НАТО. Отмечено, что за последние четверть века молодые тюркские государства, ...
 • Ешпанов, В.С. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  В статье отмечено, что в годы Великой Отечественной войны получили широкое распространение стахановское движение, различные рационализаторские предложения, методы усовершенствования труда. Автором подчеркнуто, что это ...
 • Горовой, В.В. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Статья посвящена интересному эллинистическому полису Пергаму и его продолжению — Гелиополису. Автором даны основная характеристика истории развития эллинистического полиса и новая интерпретация версии о выступлении Аристоника. ...
 • Асанканов, А.; Кентбек, С.Қ.; Жуманова, А.З. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Мақала бүгінгі күнгі өзекті мəселе тіл саясаты тарихының зерттелуіне арналған. Кеңестік дəуірде тіл мəселесі, кеңестік өкімет орнағаннан кейінгі жылдардағы пікірталастарды қоспағанда, тек 1989 ж. қыркүйек айындағы Пленумында ...
 • Манабаев, Б.М.; Ахмад Хамад, Д.А. (Вестник Карагандинского университета, 2016-09-30)
  Исламның Қазақ даласына енуі мен таралуы, орта ғасырлардағы жергілікті қоғам үрдісінің қалыптасуы — қазіргі уақытқа дейін шешілмей отырған үлкен мəселе. Қазіргі таңда бұл тарихи кезеңді зерттеуге үлкен мəн беріліп отыр. ...

Search DSpace


Browse

My Account