1(81)/2016-Химия

1(81)/2016-Химия

 

 • Юсупова Д.К. Ақаба суларды мұнай өнімдерінен тазартуда адсорбциялық әдісті қолдану /Д.К.Юсупова, Р.Н.Нұрділлаева

 • Kopylov N.I. Sulphatization roasting of dump industrial product of «Tuvacobalt» combine/N.I.Kopylov, Yu.D.Kaminsky

 • Kopylov N.I.Output of arsenic from dumps of plant «Tuvakobalt» by combined method /N.I.Kopylov, Yu.D.Kaminsky

 • Алтынбекова М.О.Топырақтағы химиялық элементтердің алма ағашының өсуіне әсері /М.О.Алтынбекова, З.У.Толешова

 • Amerkhanova Sh.K.Evaluation of sorption properties of «sodium oleate - sulfhydryl collectors» mixtures on copper-lead ore samples /Sh.K.Amerkhanova, R.M.Shlyapov, N.M.Kurbanaliev, A.Zh.Bakytbekova

 • En, Qiao.Research of pre-oxidation property of catalytic and mesoporous adsorbent coal /Qiao En, Zhou Qixiong, Yu Xinyi, Geng Lili, M.I.Baikenov, A.B.Tateyeva, Zh.Bulash, N.A.Orazova, N.Zh.Rakhimzhanova, A.B.Baltabayeva

 • Dyusekenov A.M.The factors influencing hydrogenation of a primary coal tar/ A.M.Dyusekenov, M.I.Baikenov, A.R.Rapikov, Zh.B.Bogzhanova , Zh.S.Akhmetkarimova , Zh.Kh.Muldakhmetov

 • Ен Шау. Наомаху көмір өндіру фракциясының сипаттамаларын зерттеу/ Шау Ен, Жу Сишун, Ю Шини, Жен Лили, М.И.Байкенов, А.Б.Татеева, Ж.Бүлэш , Б.З.Кокжалова , Н.Ж.Рахимжанова , А.Б.Каримова

 • Корольков И.В.Окислительная модификация трековых мембран на основе полиэтилентерефталата и исследование устойчивости окисленной поверхности

 • Мұсабаева, Б.Х.Туберкулезге қарсы препараттарды геллан және полиэлектролитті мультиқабаттармен капсулдеу мүмкіндігін зерттеу / Б.Х.Мусабаева, М.М.Слямова, Л.К.Оразжанова, З.Ж.Арипжанова, К.Б.Мурзагулова

 • Ishmiev, I.I. Low-temperature pyrolysis of polyethylene /I.I.Ishmiev, A.U.Aldangurova, Z.S.Khalikova, S.K.Aldabergenova, V.N.Fomin, A.V.Dik, P.A.Batkov

 • Suleimen Ye.M.Component composition of Achillea micrantha essential oil and its biological activity /Ye.M.Suleimen, Zh.Ibatayev1, Zh.B.Iskakova,Yu.Ishmuratova, C.H.G.Martins

 • Recent Submissions

  • Юсупова, Д.К.; Нұрділлаева, Р.Н. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
   Мақалада ақаба суларды мұнай өнімдерінен тазартудың адсорбциялық эдісі туралы мәліметтер келтірілген. Сорбенттер ретінде белсендірілген көмір, жаңғақ қабыршақ көмірі және ағаш үгінділері қолданылды. Ақаба суларды мұнай ...
  • Kopylov, N.I.; Kaminsky, Yu.D. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   Data on research of removal possibility of arsenic from dump cakes of «Tuvacobalt» combine are presented. Possibility of deep removal of arsenic from these dumps by means of their preliminary calcination and the subsequent ...
  • Kopylov, N.I.; Kaminsky, Yu.D. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   The presented materials of research show the possibility of the output of arsenic from dump sludge cake of plant «Tuvakobalt» through their burning at 800-850 °C in a mixture of with soda and subsequent aqueous leaching ...
  • Алтынбекова, М.О.; Толешова, З.У. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
   Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Ботаникалық бағының алма ағашы өсірілген топырағының агрохимиясы зерттелді. Алма ағашы өсірілген топыраққа агрохимиялық талдау жүргізіліп, химиялық элементтердің ...
  • Amerkhanova, Sh.K.; Shlyapov, R.M.; Kurbanaliev, N.M.; Bakytbekova, A.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   The kinetic and thermodynamic parameters of the sorption process for mixtures of oxy-hydryl and sulf-hydryl collectors on the Ayak-Kodzhan deposit ore samples were determined in this paper. An analysis of sorption isotherms ...
  • En, Qiao.; Qixiong, Zhou; Xinyi, Yu; Lili, Geng; Baikenov, M.I.; Tateyeva, A.B.; Bulash, Zh; Orazova, N.A.; Rakhimzhanova, N.Zh.; Baltabayeva, A.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   Object of research — coal from Xinjiang Shuixigou prepared activated carbon by adding catalyst and the use of preoxidation. Research results shows that the pore size of the activated carbon was 8.55 nm, the specific surface ...
  • Ен, Шау; Сишун, Жу; Шини, Ю.; Лили, Жен; Байкенов, М.И.; Татеева, А.Б.; Бүлэш, Ж.; Кокжалова, Б.З.; Рахимжанова, Н.Ж.; Каримова, А.Б. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
   Ғылыми зерттеу объектісі — Наомаху көмірі. Өндіру қондырғыларын пайдаланып, жоғары температура мен жоғары қысымда көмір шикізатын үш түрлі қатты затқа бөледі: қалдық — Rd, еритін — SL жэне ерімейтін — DP заттар [1]. Көмірдің ...
  • Корольков, И.В. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
   В статье представлены результаты применения современных систем окисления для эффективного и нетоксичного окисления трековых мембран на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ ТМ) с целью увеличения водопроницаемости и улучшения ...
  • Мұсабаева, Б.Х.; Слямова, М.М.; Оразжанова, Л.К; Арипжанов, З.Ж.; Мұрзағұлова, К.Б. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
   Мақала геллан биополимерін матрица ретінде пайдаланып, хитозан және декстрансульфаттан тұратын полиэлектролитті мультиқабаттармен туберкулезге қарсы препараттарды капсулдеу мүмкіндігін зерттеуге арналған. Алынған капсулалар ...
  • Dyusekenov, A.M.; Baikenov, M.I.; Rapikov, A.R.; Bogzhanova, Zh.B.; Akhmetkarimova, Zh.S.; Muldakhmetov, Zh.Kh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   Due to steady increase in prices for oil, the receiving of fuel and chemical products from coal and heavy oil gets the practical value that can be considered as one of the perspective directions in energetics and the ...
  • Ishmiev, I.I.; Aldangurova, A.U.; Khalikova, Z.S.; Aldabergenova, S.K.; Fomin, V.N.; Dik, A.V.; Batkov, P.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   This article describes the commodity polyethylene pyrolysis at temperatures 300–370 ºC. It was shown that the yield of gaseous products in these conditions increases with increasing temperature and by prolonging the process. ...
  • Suleimen, Ye.M.; Ibatayev, Zh.; Iskakova, Zh.B.; Ishmuratova, Yu.; Martins, C.H.G. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
   Data on study of the component composition and biological activity of the essential oil of Achillea micrantha Willd. (Asteraceae family) are presented in this article. The raw materials for the researching were collected at ...