3(83)/2016-Филология

3(83)/2016-Филология

 

 • Bakhralinova A.Zh.To the question about the dialogue of cultures/A.Zh. Bakhralinova

 • Джусупов М. Жаңа дəуірдегі жаңа сөздік/М. Джусупов

 • Slavenskoj D.B. Corpus Methods of Analysis of Slavic Language Literature: A Small Corpus of Svetlana Alekseyevich’s Works/D.B. Slavenskoj

 • Шевлякова Л.Р. Герменевтика жанра современной антиутопии/Л.Р. Шевлякова, В.В. Мещерякова

 • Шевлякова Л.Р. Сюжетные трансформации в современном детективе/Л.Р. Шевлякова, Е.С. Мухина

 • Bralina S.Zh. Theory of the folklore text/S.Zh. Bralina

 • Ысқақұлы С. Көдек шығармаларындағы əлеуметтік сарын/С. Ысқақұлы

 • Volli K. Terms of realization of the language immersion program /K. Volli, M.A. Zhetpisbaeva

 • Аязбекова Б.К.Особенности грамматической семантики и употребления форм времени и вида в немецком, французском, русском и казахском языках/Б.К. Аязбекова, А.С. Ибраева, Г.Ж. Досмаганбетова

 • Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың этномəдени жəне əлеуметтік-лингвистикалық мəселелері/Н.Ж. Құрман

 • Окай А. Особенности перехода на цифровое вещание в Центральной Азии/А. Окай, М.К. Жумабеков, Ю.А. Демьянова

 • Recent Submissions

  • Окай, А.; Жумабеков, М.К.; Демьянова, Ю.А. (Изд-во КарГУ, 2016-09-30)
   Статья посвящена исследованию ключевых моментов развития цифрового эфирного телевидения в Центральной Азии, особенностям телевизионного вещания в условиях новых цифровых технологий. Отмечены трудности перехода на цифровое ...
  • Құрман, Н.Ж. (ҚарМУ басп., 2016-09-30)
   Мақалада қазақ тілін оқыту, оның этнолингвистикалық жəне əлеуметтік-лингвистикалық мəселелері қарастырылды. Мемлекеттік тілді оқытудың қазіргі кезеңдегі басты бағыттарының бірі ретінде этносаралық мəдениеттің қалыптасу ...
  • Аязбекова, Б.К.; Ибраева, А.С.; Досмаганбетова, Г.Ж. (Изд-во КарГУ, 2016-09-30)
   В статье предпринята попытка рассмотреть особенности грамматической семантики и употребления форм времени и вида в немецком, французском, русском и казахском языках, обосновать степень соответствия видо-временной системы ...
  • Шевлякова, Л.Р.; Мещерякова, В.В. (Изд-во КарГУ, 2016-09-30)
   Авторами статьи с опорой на теоретические работы проведен глубокий анализ текстов антиутопий от первых антиутопических произведений до произведений, созданных на новом витке развития жанра в 1960–2000-е гг. Авторами ...
  • Slavenskoj, D.B. (KSU publ., 2016-09-30)
   Examining the state of corpus-based approaches to the analysis of Slavic language literature, the rarity of such research is identified. The advantages of such an approach are noted, and previous research by citing Koteyko ...
  • Джусупов, М. (ҚарМУ басп., 2016-09-30)
   Мақала-пікірде Польшаның Краков каласында жарық көрген «Қазақша-полякша сөздіктің» көлемі,мазмұны мен кұрылымы талданып, оның саяси, димпломатиялық, мəдени, біліми, ғылыми мəні мен маңызы көрсетілді. Сөздік Шығыс пен ...
  • Bakhralinova, A.Zh. (KSU publ., 2016-09-30)
   In this article interaction of two language cultures in one communicative space is considered that provides functioning of the bilingualism as a necessary condition of mutual understanding and overcoming of a language barrier. ...
  • Volli, K.; Zhetpisbaeva, M.A. (KSU publ., 2016-09-30)
   Multilingualism enhances mutual understanding and facilitates the formation of respect for cultural differences. The language immersion program has come a long way of development and become a natural part of the Estonian ...
  • Ысқақұлы, С. (ҚарМУ басп., 2016-09-30)
   Мақалада Көдек өлеңдерінде өзі жасаған дəуірдің қоғамдық бітімі айқын бедерленді. Ақын заманның сыр-сипатына үңіле отырып, оған өзінің тұрғы-танымдарын, байламын байыптап айтуды дəстүр тұтып, замана сыры, қорлық пен зорлық ...
  • Bralina, S.Zh. (KSU publ., 2016-09-30)
   In the article the concept of the folklore text is scrutinized. For this purpose textologic, semiotic, functional peculiarities of the folklore text are revealed. History of science makes us see that folklore study for a ...
  • Шевлякова, Л.Р.; Мухина, Е.С. (Изд-во КарГУ, 2016-09-30)
   В статье рассмотрены проблема жанровой природы художественного произведения и процесс трансформации жанрового канона в современном детективе. Авторами статьи обозначено и прослежено жанровое многообразие текстов Б.Акунина. ...