Ақтау таулы өңірінің дəрілік өсімдіктерінің экобиологиялық ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Əуелбекова, А.К.
dc.contributor.author Əтікеева, С.Н.
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:35:52Z
dc.date.available 2019-03-15T11:35:52Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.citation Əуелбекова, А.К., Əтікеева, С.Н. Ақтау таулы өңірінің дəрілік өсімдіктерінің экобиологиялық ерекшеліктері/ А.К.Əуелбекова, С.Н.Əтікеева//Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. - 2014. №2. С.14-20 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4420
dc.description.abstract Мақалада Ақтау тауының дəрілік өсімдіктерінің түрлік құрамының жəне олардың практикада пайдаланылу мүмкіндігі бағаланды. Ақтау тауының климаты күрт континенталды, бұл тəуліктік, мезгілдік жəне жылдық температуралардың ауытқуымен жəне ылғалдың жетіспеушілігімен байланысты. Ақтау тауы құрғақ далалы өсімдіктер типімен сипатталады. Зерттелетін түрлерді анықтау бойынша экспедициялық зерттеулер маршрутты-рекогносцирлік əдістер арқылы жүргізілді. Нəтижесінде Ақтау тауының дəрілік өсімдіктерінің түрлік құрамы жəне систематикалық сипаттамалары анықталды. Тау территориясында дəрілік өсімдіктердің 57 тұқымдасқа жəне 81 туысқа жататын 115 түрі табылды. Систематикалық жағынан пайдалы түрлердің көпшілігі күрделігүлділер тұқымдасына, екінші орында раушангүлдер, ары қарай ерінгүлдер, астық тұқымдастар, қияршөптер, шатыргүлдер жəне басқалары құрады. Сондай-ақ дəрілік өсімдіктерінің түрлерінің өмірлік формалары мен экологиялық топтары зерттелді, олардың практикада пайдаланылу мүмкіндігі анықталды. Алынған мəліметтер ары қарай Қазақстанның əр түрлі өнеркəсіптік салалары үшін дəрілік өсімдіктердің шикізат қорын жинауға жəне өндіріске пайдасы тимек ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Издательство Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.;№2(74)/2014
dc.subject популяция ru_RU
dc.subject биоəртүрлік ru_RU
dc.subject фенология ru_RU
dc.subject фитоценоз ru_RU
dc.subject фармакопея ru_RU
dc.subject экология ru_RU
dc.subject дəрілік өсімдіктер ru_RU
dc.subject экологиялық топтар ru_RU
dc.subject флора ru_RU
dc.subject шикізат ru_RU
dc.title Ақтау таулы өңірінің дəрілік өсімдіктерінің экобиологиялық ерекшеліктері ru_RU
dc.title.alternative Экобиологические особенности лекарственных растений на территории горы Актау ru_RU
dc.title.alternative Ekobiologichesky features herbs in the Aktau mountains ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account