Қарқаралы жəне Бұйратау ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының биологиялық алуантүрлілігіне сипаттама

Show simple item record

dc.contributor.author Мырзабаев, А.Б.
dc.contributor.author Рахимжанова, А.Б.
dc.date.accessioned 2019-03-13T05:09:02Z
dc.date.available 2019-03-13T05:09:02Z
dc.date.issued 2015-12-30
dc.identifier.citation Мырзабаев А.Б. Қарқаралы жəне Бұйратау ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының биологиялық алуантүрлілігіне сипаттама/А.Б. Мырзабаев, А.Б. Рахимжанова//Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. = Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series.-2015.-№4.-Б. 62-67. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4282
dc.description.abstract Мақалада Қарқаралы мен Бұйратау ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының (ЕҚТА) биологиялық алуантүрлілігі сипатталып, салыстырмалы түрде қарастырылған. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау — жануарлар мен өсімдіктердің, ландшафттар жəне экожүйелердің көптүрлілігі — қазіргі заманның аса өзекті мəселесі. Биологиялық алуантүрлілік — Жердегі тіршіліктің тұрақтылықтың басты шарты екендігі, яғни, популяциялар, биоценоздар мен экожүйелердің тұрақтылығының маңызын аша білді. ЕҚТА-дың болуы қоршаған ортаны қайта қалпына келтiрудiң кепiлi жəне көзi болып табылады. Авторлар «Бұйратау» мен «Қарқаралы» ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының қазіргі кезеңде бар биологиялық алуантүрлілігін статистикалық мəліметтерін өндеп, салыстырмалы түрде зерттеді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. = Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series.;№4(80)/2015
dc.subject ЕҚТА ru_RU
dc.subject биологиялық алуантүрлілік
dc.subject экологиялық жүйе
dc.subject мониторинг
dc.subject белдем
dc.subject эндемиктік белдем
dc.subject қорықтық белдем
dc.subject рекреациялық белдем
dc.subject экожүйе
dc.subject популяция
dc.subject биоценоз
dc.subject акватория
dc.title Қарқаралы жəне Бұйратау ерекше қорғалатын табиғат аймақтарының биологиялық алуантүрлілігіне сипаттама ru_RU
dc.title.alternative Сравнительная характеристика биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий Каркаралинска и Буйратау ru_RU
dc.title.alternative Comparative characteristics of biological diversity of Karkaralinsk and Buiratau protected areas ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account