Астана қаласының Жерұйық саябағындағы қайың жəне терек ағаштарының фитопатогенді саңырауқұлақ ауруларын геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдана отырып зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Спанбаев, А.Д.
dc.contributor.author Бисенғалиева, А.Т.
dc.date.accessioned 2019-03-12T08:17:24Z
dc.date.available 2019-03-12T08:17:24Z
dc.date.issued 2015-09-30
dc.identifier.citation Спанбаев А.Д. Астана қаласының Жерұйық саябағындағы қайың жəне терек ағаштарының фитопатогенді саңырауқұлақ ауруларын геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдана отырып зерттеу/А.Д. Спанбаев, А.Т. Бисенғалиева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series. - 2015.-№3.-Б. 112-116. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4235
dc.description.abstract Мақалада Астана қаласынның Жерұйық саябағындағы қайың мен терек ағаштарының фитопатогенді саңырауқұлақтары зерттелініп, кеңістіктік талдау жасалды. Саңырауқұлақтардың морфологиялық пішіндеріне, спораларына сипаттамалар берілді. Зерттеу нəтижесінде қайың ағаштарында 5 қатарға (Erysiphales, Uredinales, Sphaeropsidales, Moniliales, Melanconiales), 7 туысқа (Microsphaera, Melampsoridium, Phyllosticta, Cytospora, Alternaria, Cladosporium, Gloeosporium), 13 түрге, ал терек ағаштарында 5 қатарға (Erysiphales, Uredinales, Sphaeropsidales, Moniliales, Melanconiales), 5 туысқа (Phyllactinia, Melampsora, Coniothyrium, Cladosporium, Marssonina), 8 түрге жататын фитопатогенді саңырауқұлақтар анықталды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.;№3(79)/2015
dc.subject саңырауқұлақ ru_RU
dc.subject микромицеттер
dc.subject клейстотеций
dc.subject қалта
dc.subject спора
dc.subject тат
dc.subject ақ ұнтақ жəне жетілмеген саңырауқұлақтар
dc.subject геоақпараттық жүйелер технологиясы
dc.subject ArcGIS
dc.title Астана қаласының Жерұйық саябағындағы қайың жəне терек ағаштарының фитопатогенді саңырауқұлақ ауруларын геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдана отырып зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Изучение фитопатогенных грибов и поврежденных ими частей деревьев — березы и тополя в парке Жеруйык г. Астаны с использованием геоинформационных систем ru_RU
dc.title.alternative The study of plant pathogenic fungi and damaged parts of birch and poplar trees in the park Zheruyik Astana using geographic information systems ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account