1(81)/2016-Физика

1(81)/2016-Физика

 

 • Device for germicidal disinfection of drinking water by using ultraviolet radiation /A.A.Semenov, G.M.Kozhushko, T.V.Sakhno

 • Жылу станцияларындағы жөндеу жəне қалпына келтіру процестерін басқару модельдері /С.Е.Сакипова, Ж.Т.Камбарова, М.М.Тургунов, А.М.Алькенова

 • Анализ аэродинамических характеристик и эффективности двух макетов ветротурбины парусного типа /С.Е.Сакипова, Ж.Т.Камбарова, М.М.Тургунов, А.М.Алькенова

 • Ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін зерттеу /К.К.Кусаиынов, Н.К.Танашева, А.Г.Дюсембина, М.М.Тургунов, Н.Н.Шуюшбаева

 • Сулы-көмірлі отынды шашырату үшін аэродинамикалық бұрауышпен жасалған ошақ құрылғысының құрылымы /К.К.Кусаиынов, Н.К.Танашева, А.Ж.Тлеубергенова, Н.Н.Шуюшбаева, Г.К.Алпысова

 • Использование электрогидроимпульсной технологии для улучшения физико- химических характеристик нефтяного шлама Атасу-Алашанькоу /К.К.Кусаиынов, А.Ж.Сатыбалдин, К.К.Саденова, М.Н.Сагимбекова, Д.А.Кажыгали

 • Nonlinear phenomena and instability in semiconductors /L.V.Chirkova, E.V.Skubnevsky, K.T.Ermagambetov, E.T.Arinova

 • Perylene derivative dyes luminescence in polysiloxane matrix in presence of gold nanoparticles /A.Mantel, N.Shautenbaeva, A.Lang, I.Irgibaeva, A.Aldongarov, N.Barashkov, I.Mukatayev

 • Effect of laser irradiation on structure and properties of composite coatings /V.Ch.Laurynas, E.N.Eremin, A.Sh.Syzdykova, S.A.Guchenko, V.M.Yurov

 • Квантово-химические расчеты проводимости оксида цинка /А.Т.Акылбеков, А.Б.Усеинов, А.Ш.Сокабаева, Г.Ж.Ерболатова, Ф.У.Абуова

 • Recent Submissions