Серия "Экономика"

Серия "Экономика"

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Бельдибаева, К.Ж.; Умырзакова, А.А.; Үсембаева, Ғ.Т. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Пандемияның салдарынан елдердің әлеуметтік–экономикалық индикаторлары төмендеді. Кедейлік шегі, өмір сүру ұзақтығы, күн көріс деңгейі сияқты мәселелердің қазіргі уақытта өзектілігі жоғары. COVID-19 әлемдегі кедейлік ...
 • Бекебаева, М.О.; Коптаева, Г.П.; Шадиева, А.А.; Туребаева, Ж.К.; Оразова, Б.Б. (Карагандинский университет им. акад. Е.А. Букетова, 2022)
  Цель: В связи с тем, что возникают трудности действенного руководства и формирования конкурентоспособности предприятий разных сфер деятельности, важно создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности ...
 • Акыбаева, Г.С.; Мусабекова, А.О.; Мамбетова, С.Ш.; Хусаинова, Ж.С.; Муканова, А.С. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Мақаланың мақсаты әйелдер кәсіпкерлігінің дамуының объективті және субъективті факторларын қарастырып, олардың еңбек нарығының гендерлік бөлінісін, гендерлік стереотиптер және патриархалдық идеологиясын, сондай-ақ ...
 • Агилбаева, А.А.; Смайлов, Б.Т.; Вечкинзова, Е.А. (Карагандинский университет им. акад. Е.А. Букетова, 2022)
  Цель: Выявить конкурентные преимущества региональных социально-экономических систем регионов Республики Казахстан, а именно систему здравоохранения, так как одной из цепочек социально-экономических систем регионов является ...
 • Абаев, А.А:; Есенгельдин, Б.С.; Калыков, А.Қ. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Мақалада Қазақстан Республикасында күн энергиясын дамытуды мемлекеттік қолдаудың тетіктері кеңінен қарастырылған. Авторлар күн энергиясын дамытуды мемлекеттік қолдаудың қаржылық және қаржылық емес құралдарын ...
 • Бердимурат, Н.; Абаев, А.А:; Сатмурзаев, А.А.; Джусибалиева, А.К.; Нурмагамбетова, А.З. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Мақаланың мақсаты ауылдық аумақтардың энергетикалық ресурстарды өндіру мен тұтынудың жаңа прогрессивті технологияларын кеңінен пайдалану негізінде ауыл шаруашылығы өндірісінің келешек даму жолы жаңартылатын энергия ...
 • Шакеев, С.С.; Невматулина, К.А.; Купалова, Г.И.; Болатжанулы, Т. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Авторлар жүргізген зерттеу басқарудың кооперативті формаларын дамыту мәселесі әлеуметтік-экономикалық маңыздылығына ғана емес, сонымен бірге оның жеткіліксіз зерттелуіне байланысты өзекті екенін растаған. Мақаланың ...
 • Хусаинова, Ж.С.; Асанова, М.К.; Бектлеева, Д.Е.; Абауова, Г.М.; Канкулов, М.К. (Карагандинский университет им. акад. Е.А. Букетова, 2022)
  Цель: Выявление природы креативной экономики и ареала ее категориальной структуры на основе обзора существующих исследований в данной предметной области с выделением доминирующих трендов и рэперных ориентиров. Методы: В ...
 • Расулова, А.М.; Галинова, А.Т.; Киричок, О.В.; Давлетбаева, Н.Б. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Аймақтарда абсолюттік кедейлік деңгейі көрсеткіштері серпінінің үрдістері мен ерекшеліктерін анықтау. Әдістер: Зерттеу барысында Қазақстан Республикасының аймақтар арасындағы кедейшілік деңгейіне баға беру ...
 • Оразгалиева, Э.Б.; Смыкова, М.Р. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2022)
  Мақсаты: Медициналық қызметтер сапасын бағалаудың қазіргі тәсілдерін және медициналық мекемелер көрсететін қызметтер сапасының өлшемдерін зерттеу. Мақалада республикадағы денсаулық сақтауды цифрлық трансформациялаудың ...
 • Гельманова, З.С.; Мажитова, С.К.; Муканов, Б.О. (Карагандинский университет им. акад. Е.А. Букетова, 2022)
  Цель: Проанализировать состояние системы внутрифирменного обучения сотрудников на примере организации. Методы: При проведении исследования использован статистический метод: сбор первичный информации (опрос и анкетирование), ...
 • Аsanova, M.K.; Мukanov, B.O.; Saduov, A.Zh.; Rakhimzhanova, R.A. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: Marketing analysis of the correspondence of the degree of development of the sports infrastructure of the city of Karaganda to the existing demand for mass sports and the requirements of the development of ...
 • Saparova, B.; Kuttybaeva, N.; Omarova, A.; Orynbassarova, Y.; Shugaipova, Z. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The crisis and the lockdown that led to a sharp reduction in businesses in various industries, sales markets, interruptions in supply chains, restrictions on the free movement of citizens. The demand for oil has ...
 • Sitenko, D.A.; Holienka, M (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The development of a model of academic entrepreneurship within the concept of the Triple Helix and its derivatives in the context of a regional innovation system. Methods: Methods of system analysis, comparative ...
 • Sadvakassova, K.G.; Abenova, M.; Moneva, I.; Mukhanova, G.K.; Zharasbayeva, A.Zh. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The object of the article is to study the modeling of investment processes on the example of airlines. Methods: Systematic approach, the methods of scientific knowledge, induction, deduction, comparison, statistics, ...
 • Sabyrzhan, A.; Esenalieva, B.B.; Kazbekov, T.B.; Mukhamejanova, A.A.; Gelashvili, N.N. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The purpose of the study is to analyze the current state of investment activity of enterprises of the Repub-lic of Kazakhstan and to propose a methodology for calculating the integral indicator of assessing its ...
 • Reidolda, S.; Mottaeva, A.B.; Berzhanova, A.M.; Baimbetova, A.B.; Shakeyev, S.S. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The purpose of the article is to study the economic mechanisms of public-private partnerships and their effective use. Methods: General scientific (monographic research, examination, comparison) and special (economic ...
 • Rakhmetova, R.; Kaliyeva, S.; Andekina, R.; Maxyutova, A. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: Based on a statistical analysis of the demographic development of the regions of Kazakhstan for the peri-od from 1999 to 2020, to group the regions according to the main demographic indicators and conduct a comparative ...
 • Nurmukhametov, N.N.; Kuangalieva, T.K.; Gabbasova, Zh.Zh.; Talaspayeva, A.E.; Maslova, I. (Karagandy University of the name of acad. E.A. Buketov, 2022)
  Object: The purpose is to develop methodological foundations for the formation of strategies for entering the in-ternational market in the context of analyzing the motives, factors, and barriers that affect the foreign ...
 • Mekebayeva, Zh.A. («Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті» КЕАҚ баспасы, 2022)
  Object: The construction industry is not only one of the most important sectors of Kazakhstan’s economy but also one of the attractive investment areas. The purpose of the study is to analyse investment in housing by region ...

View more