Қосымша білім беру мекемелерінде еңбек ақы төлеуді жетілдіру

Show simple item record

dc.contributor.author Ахметжанов, Б.
dc.contributor.author Тажибекова, К.Б.
dc.contributor.author Шаметова, А.А.
dc.date.accessioned 2019-03-04T07:12:41Z
dc.date.available 2019-03-04T07:12:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ахметжанов Б. Қосымша білім беру мекемелерінде еңбек ақы төлеуді жетілдіру /Б. Ахметжанов, К.Б. Тажибекова, А.А. Шаметова //Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика=Bulletin of the Karaganda University. Economy series.-2018.-№2.-Р.211-217 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-1998
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/3979
dc.description.abstract Мақала елімізде қазіргі кезде көптеп дами бастаған жəне міндетті білім беруге өзіндік сапалы ықпалын тигізетін, оқушылардың білімін арттыруға, зейінді дамытуға бағытталған қосымша білім беру мекемелеріндегі еңбек ақы төлеу мəселесіне арналған. Бүгінгі күнде əрбір мұғалім қосымша еңбек етуде, осы саладағы еңбегінің қаншалықты дұрыс бағаланатыны жəне шет елдерде осы мəселе қалай шешілгеніне басты назар аудара отырып, еліміздің енді ғана қарқындап келе жатқан жаңа қызмет түріне қаншалықты мөлшерде жəне қандай тəсілмен еңбек ақы төлеу қажеттілігін анықтаудың теориялық жақтары осы мақалада көрініс алады. Еуропа елдердегі білім беру саласында жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек ақысы қазақстандық еңбек ақымен салыстырыла талдау жасалған, сонымен қатар еліміздегі білім беру саласының мұғалімінің еңбек ақысы орташа мемлекеттік еңбек ақымен салыстырылған. Елімізде туындап отырған мəселе – білім беру саласының қызметкерлерінің еңбегін тиімді бағалап, ынталандыру шараларын енгізу қажеттілігі. Қосымша білім беру орталығы мысалында осы жерде жұмыс істейтін оқытушылардың еңбек ақысына талдау жасап, еңбек ақы төлеу жəне есептеуді жетілдіру бағыттары анықталған. Ұсынылған тəсіл елдегі қосымша білім беру саласында ғана емес жалпы білім беру саласының тиімділігін арттыруға, білім алушыларға сапалы қызмет көрсетуге негіз бола алады. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы;№2(90)/2018
dc.subject қосымша білім беру ru_RU
dc.subject еңбек ақы ru_RU
dc.subject талдау ru_RU
dc.subject төлеу ru_RU
dc.subject есептеу ru_RU
dc.subject жетілдіру ru_RU
dc.subject мекеме ru_RU
dc.subject ынталандыру ru_RU
dc.subject тиімділік ru_RU
dc.subject сыйақы ru_RU
dc.subject критерий ru_RU
dc.title Қосымша білім беру мекемелерінде еңбек ақы төлеуді жетілдіру ru_RU
dc.title.alternative Совершенствование оплаты труда в учреждениях дополнительного образования ru_RU
dc.title.alternative Perfection of labor remuneration in institutions of additional education ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account