Ə.Н. Бөкейханның ғылыми мұраларының отан тарихын зерттеудегі маңызы

Show simple item record

dc.contributor.author Сақабай, Т.Қ.
dc.date.accessioned 2019-03-02T06:59:05Z
dc.date.available 2019-03-02T06:59:05Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.citation Т.Қ. Сақабай Ə.Н. Бөкейханның ғылыми мұраларының отан тарихын зерттеудегі маңызы / Сақабай Т.Қ.// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series.-2016. -№1. - Б.58 -63
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/3968
dc.description.abstract Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі Ə.Н. Бөкейханның іргелі еңбектері қарастырылды. Автор Ə. Бөкейханның экспедициялар, ғылыми топтар ішінде жүріп, түрлі бақылау, сұрау, есептеу, саралау негізінде жазылған зерттеулерін қарастыра отырып, оның отан тарихын зерттеуге қосқан үлесіне талдау жасайды, сонымен қатар ғалымның сол кезеңдегі қазақ халқының өміріндегі тарихи оқиғаларға деген көзқарасын айқындайды. Сонымен қатар Ə.Н. Бөкейханның «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» «Киргизы», «Из переписки хана Средней Киргизской орды Букея и его потомков», «Из бумаг султана Большой Киргизской Орды Сюка Аблайханова», «Из переписки киргизских ханов, султанов и проч.» жəне т.б. зерттеулерін пайдаланa отырып, отан тарихына қатысты мəселелерді көрсетеді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series;№ 1(81)/2016
dc.subject отан тарихы ru_RU
dc.subject Ə.Н. Бөкейхан ru_RU
dc.subject сандық мəліметтер ru_RU
dc.subject ғылыми экспедициялар ru_RU
dc.subject Орыс географиялық қоғамы ru_RU
dc.subject саяси-əлеуметтік жағдай ru_RU
dc.subject ұлт-азаттық қозғалыстар ru_RU
dc.subject статистикалық деректер ru_RU
dc.subject жер мəселесі ru_RU
dc.subject тарихи ескерткіштер ru_RU
dc.title Ə.Н. Бөкейханның ғылыми мұраларының отан тарихын зерттеудегі маңызы ru_RU
dc.title.alternative Значение научного наследия А.Н.Букейхана в изучении отечественной истории ru_RU
dc.title.alternative Value of scientific heritage of A. N. Bukeykhan in studying of National history ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account