Browsing 1(81)/2016-История. Философия by Title

Browsing 1(81)/2016-История. Философия by Title

Sort by: Order: Results:

 • Адамбек, Б.К. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Мақалада 1930–1941 жж. Кеңес Одағының халықаралық жағдайы мен сыртқы саясаты зерттелген. Осы кезеңде экономикада белгілі жетістіктерге жеткен КСРО-ның белсенді сыртқы саясат жүргізуіне жағдай қалыптасқаны көрсетілді. ...
 • Baymukanova, M.T.; Eskazinova, Zh.A.; Dosova, В.А.; Baigozhina, G.М (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  The article discusses the relevance of the problem of using of innovative educational technologies in the professional adaptation of young specialists, graduates, independent analysis and innovative forms of learning ...
 • Zhusupova, B.J. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  The author raises the problem of the search of social integrity through an adequate understanding of it. In modern social philosophy there are many definitions, concepts and approaches in understanding of society, sometimes ...
 • Magzumova, N.K.; Benčič, S.; Tentekbayeva, Zh.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Actual and important problem of specialists-psychologists training is purposeful and systematic formation of their professional features of mental activity. Today the problem of purposeful formation of professional thinking ...
 • Sabirova, R.Sh.; Sairanuly, Ye. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  This scientific article is devoted to the problem of the psychological aspects of such an important social problem as extremism.Extremism — is a complex phenomenon, despite the fact that its complexity is often difficult to ...
 • Baturina, L.L.; Stambulov, S.B.; Mondira, Dutta (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2016-03-30)
  Chinese geopolitical interests in post — Soviet Central Asia are reviewed. Realization of idea of Silk Way’s resurgence are implemented by China in order to give effect to the Program of Western provinces. Consequently, it ...
 • Stambulov, S.B.; Zhukenova, A.S.; Mondira, Dutta (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2016-03-30)
  Processes of regional cooperation in non-Western world become a separate area of research in international relations. In this regard, SCO is an interesting object of analysis. All members of this organization are ...
 • Zhumanova, A.Z.; Omirbaev, A.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2016-03-30)
  This article considers the influence of the liberal opposition newspapers on the society, their place and fea-tures, the freedom of expression thoughts and words, the impact of alternative information that occurred in the ...
 • Shormanbaeva, D.G.; Rezvushkina, T.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Process of transformation of the system of values which occurred in the Kazakhstan society as a result of so-cio-political changes of the 90th of the XX century is considered in this article. Sociocultural transformation ...
 • Өскембаев, Қ.С. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2016-03-30)
  Мақала аса көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері, «Алаш» ұлттық-демократиялық партиясының көсемі Əлихан Бөкейханға арналған. Автор Ə. Бөкейханның ХХ ғ. басындағы қоғамдық-ғылыми қызметіне жəне «Алашорда» ұлттық автономиялы ...
 • Сақабай, Т.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі Ə.Н. Бөкейханның іргелі еңбектері қарастырылды. Автор Ə. Бөкейханның экспедициялар, ғылыми топтар ішінде жүріп, түрлі бақылау, сұрау, есептеу, ...
 • Шукуров, Р.М. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
  В статье исследуются парадигмы церемониальных отношений между византийскими императорами и анатолийскими тюркскими эмирами в первой трети XIV в. Автор выделяет три модели взаимоотношений, две из которых были заимствованы ...
 • Нурбаев, Ж.Е. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
  В статье рассматривается история распространения протестантских конфессий на территории Северного Казахстана во второй половине ХIХ– начале ХХ вв., анализируются причины и основные на-правления расселения протестантского ...
 • Жансерікова, Д.А. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада тəртіп бұзушы жеткіншектердің қылмыстық мінез-құлықтарына баға беріліп, қылмыстық мінез-құлықты тудыратын механизмдері мен себептері анықталып, жеткіншек жастағылардың тұлғалық даму ерекшеліктері психологиялық ...
 • Кошенова, Р.; Уралбаева, Ш.Қ. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада Мəшһур Иманжүсіп Құтпанұлының тарихтағы орны, заманы мен шығармашылығына қатысты зерттеу еңбектері, тұлғаның қилы тағдыры, қазақ елінің бостандық алу жолындағы күрестердегі даралығы, артына қалдырған əн-өлеңдерінің ...
 • Омаров, А.Б.; Карсыбаева, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерінің бірі Мұстафа Шоқайдың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметінің қалыптасу кезеңдері қарастырылды. Авторлар М.Шоқай туралы жазылған отандық тарихтағы еңбектерге ...
 • Жакупбекова, Д.А. (Издательство КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
  Статья затрагивает вопросы философии литературы. Автор рассматривает литературный текст как один из способов кодировки и трансляции социального — того пространства, в котором социальное функционирует как надбиологическое, ...
 • Марченков, В.Л. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
  В статье поднимается философская проблематика мифа и мифического сознания в современной куль- туре. Анализируются различные теории в рамках так называемой философии мифа. Подмечено един- ство мнений о том, что мифическое ...
 • Донецкая, Н.А. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Исследование эстетических ценностей является одним из новых и перспективных направлений в эстетике. В статье рассматривается природа эстетических ценностей, затрагиваются вопросы эстетической ценности искусства. Выдвигается ...
 • Абдрахманова, К.К.; Шапагатова, Д.Д. (Изд-во КарГУ, 2016)
  В условиях современной международной политики, направленной на создание толерантного, гуманистического мирового сообщества, основывающегося на принципах взаимного уважения, возникает необходимость в более глубоком изучении ...

Search DSpace


Browse

My Account