Browsing Қарағанды Университетінің Хабаршысы=Вестник Карагандинского университета by Title

Browsing Қарағанды Университетінің Хабаршысы=Вестник Карагандинского университета by Title

Sort by: Order: Results:

 • Untitled 
  (, )
 • Untitled 
  ; (, )
 • Болдашевский, А.В. (Изд-во КарГУ, 2013-07)
  Приведены результаты обзора научной литературы последних лет по синтезу и свойствам производных 1,3-тиазолидин-4-онов. Рассмотрены различные синтетические подходы в построении тиазолидинового каркаса молекулы и методы их ...
 • Болдашевский, А.В. (Изд-во КарГУ, 2012-09-30)
  Приведены результаты обзора научной литературы последних лет по синтезу и свойствам производ- ных 1,3-тиазолидин-4-онов. Рассмотрены различные синтетические подходы в построении тиазолиди- нового каркаса молекулы и методы ...
 • Исаева, К.Р.; Бүртибаева, А.К. (ҚарМУ басп., 2014-03-29)
  Мақалада білім беру қызметі саласында мамандардың кəсіптік біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау үздіксіз үрдіс мəні мен орны қарастырылды. Авторлар білімділікті арттырудың үздіксіздігі ұлт мектебінің 12 жылдық білім ...
 • Қаренов, Р.С. (Вестник Карагандинского университета, 2015-03-30)
  Мақалада патша əскерлерінің жаппай шабуыл жасауынан Қазақстанның тəуелсіздігіне кауіп төнген шақта тарихи сахнаға шыққан Кенесары ханның бой көтеруінің маңыздылығы суреттелген. Ресейге қарсы қалжырататын қарулы күреске ...
 • Адамбек, Б.К. (Қарму басп., 2018-06-30)
  Мақалада 1916 жылдың аяғында Ресей империясында сыртқы жəне ішкі жағдайларға байланысты революциялық ахуал қалыптасқаны дəлелденді. Оның басты себептері ретінде мемлекеттегі саяси дағдарыс халықтың əлеуметтік жағдайының ...
 • Ысқақ, А.С. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақала мемлекеттіліктің кеңестік үлгісін ендірумен Қазақстан экономикасын мемлекеттік басқарудың негізгі мəселелерін қарастырды. 1920 жж. Қазақстан экономикасы мемлекеттік басқарудың кеңестік жүйесі жан-жақты қарастырылып, ...
 • Өскембаев, Қ.С. (ҚарМУ басп., 2010-03-19)
  Мақала дəйекті құжаттар мəліметтері негізінде Кеңес үкіметі жауларынан қайғылы қазаға ұшыраған қарқаралықтарға арналған. 1921 жылғы Орталық Қазақстандағы қарулы көтерілістер мен көтерілісшілер қозғалысының мəселелеріне ...
 • Тлегенова, Л.Т.; Сақабай, Т.Қ. (KSU Publ., 2017-03-30)
  Мақалада соғысқа дейінгі жылдардағы Қазақстандағы кино саласының материалдық-техникалық негіздерінің дамуы, оның басқару органдары, кино саласының өндірістік-техникалық істерін жүргізу мəселелері қарастырылды. Сонымен ...
 • Адамбек, Б.К. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Мақалада 1930–1941 жж. Кеңес Одағының халықаралық жағдайы мен сыртқы саясаты зерттелген. Осы кезеңде экономикада белгілі жетістіктерге жеткен КСРО-ның белсенді сыртқы саясат жүргізуіне жағдай қалыптасқаны көрсетілді. ...
 • Адамбек, Б.К. (ҚарМУ басп., 2012)
  В статье освещаются (с привлечением разнообразных источников) малоисследованные события советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Автором рассмотрены сложные и противоречивые стороны отношений между двумя государствами ...
 • Жұмагелдин, Ж.Ш. (ҚарМУ баспасы, 2011-09-30)
  Мақалада тоталитарлық жүйе жағдайындағы қазақ əдеби сынының 1940–1950-жылдардағы даму жолдары ғылыми тұрғыда сараланып, қазіргі жаңа зерттеушілік көзқарас талабына сай қарастырылған. Əдеби даму үрдісіндегі сынның ықпалын, ...
 • Сактаганова, З.Г.; Байгожина, Г.М.; Тутинова, Н.Е. (ҚарУ баспасы, 2021-12-30)
  Мақаланың мақсаты Қазақстандағы соғыстан кейінгі алғашқы онжылдықта (1945–1953 жж.) кеңестік ұлт- тық саясатты зерттеу және талдау, сондай-ақ КОКП ұлттық саясатының қалыптасуының негізгі факторла- ры мен тенденцияларын ...
 • Карсыбаева, Ж.А. (KSU Publ., 2017-03-30)
  Мақалада 1950–1960 жылдардағы Орталық Қазақстан қалаларындағы тұрғындардың баспанамен қамтамасыз етілуі, тұрғын үй құрылысының дамуы қарастырылды. Автор қалалардағы өндірістің қарқынды дамуынан қала халқы санының артқандығын ...
 • Адамбек, Б.К. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада 1965–1984 жж. Кеңес Одағының сыртқы саясатындағы басты бағыттар зерттелген. Аталып отырған кезеңде КСРО өзінің саяси-экономикалық əлеуеті жағынан АҚШ-тан кейінгі екінші орынға шықты. Осыған байланысты автор осы ...
 • Адамбек, Б.К. (ҚарМУ басп., 2010-12-20)
  Мақалада 1991–2000 жылдар аралығындағы Қауымдастық түрінде посткеңестік кеңістікте құрылған тəуелсіз мемлекеттердің жаңа саяси жүйесі туралы баяндалды. Автордың пікірінше, көрсетілген жылдар ішінде ТМД елдері арасында саяси ...
 • Жұмашев, Р.М.; Жұманова, А.З. (ҚарМУ басп., 2011-06-10)
  Мақалада қоғамдық қатынастарды модернизациялауға сəйкестендіріп, қоғамды реформалаудағы жастарды тəрбиелеу барысында оларды қайта құрудағы қоғамның белсенді мүшесі жəне жаңашылдықтың өкілдері ретінде білім алу, мəдениет ...
 • Bakibaev, A.A.; Panshina, S.Yu.; Ponomarenko, O.V.; Malkov, V.S.; Kotelnikov, O.A.; Tashenov, A.K. (KU Publ., 2021-03-30)
  Urea (carbamide) is the main end product of amino acids' metabolism in mammals. Extensive research in the field of urea chemistry has contributed to the creation of many biologically active and other compounds based on ...
 • Кенжетаева, С.О. (ҚарМУ баспасы, 2013)
  Мақалада 2-амино-4-фенилтиазолдың күкірткөміртекпен əрекеттесу барысында жаңа күкіртқұрамды туындылары синтезделгені туралы мəліметтер келтірілген. Дитиокарбаматтық тұздың алкилдеу, ацилдеу жəне тотығу реакциялары зерттеліп, ...

Search DSpace


Browse

My Account