Мұнай жəне мұнай өнімдерімен түрлі жағдайларда ластанған аймақтардың флорасын зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Ақынова, Л.А.
dc.contributor.author Есназар, А.Ж.
dc.contributor.author Елмұратова, А.С.
dc.contributor.author Исалиева, Н.С.
dc.date.accessioned 2018-08-28T09:59:54Z
dc.date.available 2018-08-28T09:59:54Z
dc.date.issued 2018-06-30
dc.identifier.citation Мұнай жəне мұнай өнімдерімен түрлі жағдайларда ластанған аймақтардың флорасын зерттеу/Л.А. Ақынова [ж.б.]//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина.География сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2018.-№2(90).-Б.46-52 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7201
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3399
dc.description.abstract Мақалада Шымкент қаласының территориясында орналасқан мұнай өңдеу зауыты территориясының, техникалық қызмет көрсету бекеттерінің, автожағар-жанармай бекеттерінің жəне оларды қоршаған ортаның флорасын зерттеу антропогендік ауытқу өсімдіктердің түрлік құрамының өзгеруіне əкелетіні айтылған. Зерттелген аймақтардағы фитоценоз құрамы келесідей болды: зауыт ішіндегі жəне санитарлық-қорғаныс аймақтарында 50 түрден, «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС территориясындағы аса жоғары дəрежеде ластанған жерлері өндірістік аймақта байқалды. Осы территорияда өсетін өсімдіктер қауымдастығын үш ғана өсімдік түрі құрайды: қой тікен (Xanthium strumarium, оңтүстік қамысы (Phragmites australis) жəне сор ажырық (Cynodon dactylon). Мұнаймен ластануы зерттелген аймақтардың ішінде мұнайдың жеңіл жəне түссіз фракцияларымен ластанған жерлер қаладағы техникалық қызмет көрсету бекеттері (ТҚБ) мен автожағар-жанармай бекеттерінің (АЖБ) айналасында орын алатындығы белгілі болды. Зерттелген үчаскелердің көпшілігінде, өсімдіктерден Друде шкаласы бойынша жаппай, жеткілікті мол жəне мол болып кездесетін сор ажырық (Cynodon dactylon) жəне жатаған бөденешөп (Veronica arvensis). Олар көлеңкелі жəне ылғалды территориялардағы барлық өсімдіктер көлемінің 92–95 % құрайды. Мұнай жəне оның өнімдері өсімдіктерге улаушы əсер ететін негізгі қауіпті экотоксиканттар болып саналады. Ластаушы факторлардың тұрақты жəне ұзақмерізімді əсер етуі, өсімдіктердің түрлік құрамының өзгеруімен көрінетін, фитоценоз құрылғысының бұзылуына əкеледі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Биология. Медицина. География =Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series;№2(90)
dc.subject мұнай ru_RU
dc.subject мұнай өнімдері ru_RU
dc.subject ластаушы заттар ru_RU
dc.subject табиғи биоценоздар ru_RU
dc.subject фитоценоз ru_RU
dc.subject Друде шкаласы ru_RU
dc.subject биоиндикация ru_RU
dc.subject биоремедиация ru_RU
dc.subject доминантты ru_RU
dc.title Мұнай жəне мұнай өнімдерімен түрлі жағдайларда ластанған аймақтардың флорасын зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Изучение флоры территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами ru_RU
dc.title.alternative Studies of the flora of the territory contaminated with oil and oil products ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account