Fusarium equiseti түрінің биоэкологиялық ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Салыбекова, Н.Н.
dc.contributor.author Абдрасулова, Ж.Т.
dc.contributor.author Ажибаева, З.С.
dc.contributor.author Сержанова, А.Е.
dc.date.accessioned 2018-08-28T09:05:11Z
dc.date.available 2018-08-28T09:05:11Z
dc.date.issued 2018-06-30
dc.identifier.citation Fusarium equiseti түрінің биоэкологиялық ерекшеліктері/Н.Н. Салыбекова [ж.б.]//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина.География сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2018.-№2(90).-Б.23-28 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7201
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3395
dc.description.abstract Көкөністерді зардаптайтын зең түрлерінің əсерінен өнім түсімі мен сақтау мерзімі жылдан жылға азаюда. Ауру тудырушы саңырауқұлақ түрлерінің биоэкологиялық ерекшеліктерін зерттеудің заманауи зерттеу əдістері арқылы түрге ажыратудың практикалық маңызы зор. Мақалада қызыл бұрыш (Capsicum annuum L.) фузариоз ауруын қоздырушы зең түріне морфологиялық жəне молекулалық-генетикалық зерттеу жүргізілген. Фитопатогеннің таксономиялық орнын анықтауда морфологиялық ерекшеліктері нақты бола бермейді. Осы мақсатта Fusarium equiseti (Corda) Sacc. фитопатогенді микромицеттің молекулалық-генетикалық идентификациясы полимеразалық тізбектік реакция əдісі арқылы жүзеге асты. Полимеразды тізбекті реакция кезінде 18S рРНҚ кодтаушы ген бірізділігін табуда NS1 жəне NS4 консервативтік праймерлері қолданылды. 5.8S РНҚ кодтаушы ген бірізділігін жəне ішкі транскриптеуші спейсерлер жасау үшін ITS1 жəне ITS4 праймерлері қолданылды. 26S рРНҚ генінде D1/D2 домені амплификациясы үшін NL-1 жəне NL-4, Fusarium oxysporum үшін FOF1 жəне FOR1 праймерлері, Fusarium equiseti үшін FEF1 жəне FER1 арнайы праймерлері қолданылды. ДНҚ бөлігін секвенирлеуде алынған нуклеотидтік бірізділіктерді салыстыру арқылы жақын туыстық микроағзалар штаммдарға филогенетикалық талдау жасалды. Секвенирлеу нəтижесінде геннің нуклеотидтік бірізділігіне сүйене зерттелген штамм түрге ажыратылды. Молекулалық зерттеулермен қатар штаммға микроскоптық, макро- жəне микроморфологиялық ерекшелігін анықтау мақсатында талдаулар жүргізілді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Биология. Медицина. География =Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series;№2(90)
dc.subject зең түрі ru_RU
dc.subject ДНҚ ru_RU
dc.subject рРНҚ ru_RU
dc.subject ПТР ru_RU
dc.subject секвенирлеу ru_RU
dc.subject Fusarium equiseti (Corda) Sacc. ru_RU
dc.subject диагностикалық белгі ru_RU
dc.title Fusarium equiseti түрінің биоэкологиялық ерекшеліктері ru_RU
dc.title.alternative Биоэкологические особенности Fusarium equiseti ru_RU
dc.title.alternative Bioecological features of Fusarium equiseti ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account