Browsing 2(90)/2018-Филология by Issue Date

Browsing 2(90)/2018-Филология by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Касымова, Р.Т.; Явэй, Х.; Маохань, Ч. (Изд-во КарГУ, 2018)
  В статье определена роль формирования прагмалингвистической компетенции при компетентностном подходе обучения. Авторами акцентировано внимание на обучении нормам речевого этикета, а также правилам использования этико-речевых ...
 • Смaғұлов, Ж.Қ.; Бaжикeeв, К.К. (Қарму басп., 2018)
  Еліміздің тəуелсіздік алуы бүкіл рухани-мəдени болмысымызды, əдебиетіміз бен тарихымызды жаңа арнаға бұрды. Тəуелсіздік жылдары қазақ əдебиеттану ғылымы да тың соқпаққа түсіп, бұрынырақта жіберген қателіктердің орнын ...
 • Kashkenova, A.M.; Aliturliyeva, Zh.T. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  The article reviews the concept of equivalence in Russian and English texts. The topicality of the work is determined by more and more increasing importance of scientific and technical translation in the context of ...
 • Плотникова, Л.И.; Хаирова, Г.М. (Изд-во КарГУ, 2018)
  В статье рассмотрены проблемы новообразований в живой разговорной речи. В процессе исследова- ния формируются выводы о том, что процесс новообразований зависит от условий общения, индиви- дуальных склонностей и вкусов ...
 • Toleubayeva, K.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  Article is based on the representation methods analysis of psychology by the description of soulphenomenon with the nature, mood of the character in works by the Kazakh writers of 1960-80. Especially distinctive works ...
 • Smagulov, Zh.K.; Karinov, A.K. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  The article is devoted to researching a science of «coaching», which is very relevant for today abroad. This topic is not considered and not fully researched in our country. Therefore, this study of coaching will be one of ...
 • Assanov, K.D.; Daulen, M.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  The article is devoted to the problems of marketing research in the media. The challenges facing marketing services, as well as their structure, are not uniform. Most likely, the management's understanding of marketing ...
 • Степаненко, Е.В.; Нежинская, Е.Ю.; Досмуханова, Ж.А.; Есеноманова, А.Р. (Изд-во КарГУ, 2018)
  В cтатье раccмотрено понятие «лингвиcтичеcкая культура», даетcя определение термину «культура». Авторами исследована проблема функционирования руccкого языка как языка и предмета обучения на неязыковых cпециальноcтях ...
 • Masakova, G.A.; Aytbayeva, B.M.; Maulenova, A.M. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  The article explores theoretical approaches to the use of distance technologies in the teaching of languages. The authors consider remote technology as a way of learning. The possibilities of distance learning should ...
 • Абдикадирова, А.Ж. (Қарму басп., 2018)
  Мақалада қазақтың ауызша тарихы, шежіресі туралы сөз болады. Халық арасында ауыздан ауызға тараған халық ауыз əдебиетінің бір саласы – шежіре ғылыми тұрғыда талданған. Шежіренің жанрлық ерекшеліктері сараланып, бұған ...
 • Антонова, Е.М. (Изд-во КарГУ, 2018)
  Статья посвящена рассмотрению дискурса лингвистической экспертизы, что актуализировано расши- рившейся практикой экспертных исследований делинквентных текстов. В работе осуществлена пара- метризация дискурса лингвистической ...
 • Əбдуов, М.І. (Қарму басп., 2018)
  Мақалада қазақтың тарихи тұлғалары мен олардың шешендік мұраларын құрметтеуге үндейтін мəселе қарастырылған. Қазақтың əйгілі би-шешендерінің арасында Қаракесек Қараменде бидің алатын орны дəлелді түрде көрсетілген. Автор ...
 • Alekseeva, M.A.; Smailova, A.Sh.; Rakhymbayeva, B.O. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  Literary text is complicated phenomenon which has many sides to investigate. It can have plenty of differences which are not always corresponded to traditional language literature. Even scientists are trying to investigate the ...
 • С.Ысқақұлы; Ə.Орнықбайұлы; Ж.Жарылғапов (Қарму басп., 2018)
  XX ғасырдың алғашқы жартысындағы Қытай қазақ поэзиясының тағы бір арнасы болып қосылған арнау жырларының төркін-тегі, табиғаты, өзіндік ерекшелігі, сондай-ақ үздіксіз өсіп-өркендеп, кемелдену үстінде келе жатқан аса ...
 • Heidemari, S.; Amanbayeva, G.Yu.; Shunkeyeva, S.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publishing house, 2018)
  The key concepts of modern sociolinguistics: «language policy», «language planning» and «language ideology » can be defined variously and that demonstrates the diversity of scientists’ views on their content. In this article, ...
 • Əділова, А.С. (Қарму басп., 2018)
  Түрлі объективті жəне субъективті себептерге байланысты соңғы жүз жылда үш рет əліпбиін ауыстырған қазақ жазуы қазір үлкен өзгеріс алдында тұр. Қазақ жазуын латын графикасына көшіру мезгілі жеткен мəселе екеніне Қазақстан ...

Search DSpace


Browse

My Account