2(90)/2018-История. Философия

2(90)/2018-История. Философия

 

<ul> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3687"> Магзумова Н.К. Студенттердің оқу үрдісіне бейімделуінің психологиялық ерекшеліктері /Н.К. Магзумова, С. Бенчич, К.С. Игембаева </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3686"> Injigolyan A.A. The experience of the using of sociological method «feedback» on the realization of the tasks of the educational quality’s increasing in the medical university /A.A. Injigolyan, A.S. Lamanova </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3685"> Fetalieva N.Yu. Problems of Abai’s philosophy /N.Yu. Fetalieva </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3684"> Қоқымбаева Б. Аналық жəне ерлік адамзат болмысының кілттік константалары ретінде: логикалық реконструкциялық тəжірибе /Б.Қоқымбаева, Ғ.Теміртон </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3683"> Baturin V.S. The role of English in the process of transformation of public consciousness /V.S. Baturin, Ye.A. Abramovich </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3681"> Курпебаева Г.К. Араб елдерінің əлеуметтік-саяси дамуындағы ислам факторының рөлі /Г.К. Курпебаева </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3680">Syzdykova Zh.S. Materials of the state archive of Karaganda region on the religious policy of the Soviet state in 1970–1980 /Zh.S. Syzdykova, B.A. Dosova, G.M. Baigozhina </a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3426">З.Г. Сактаганова К историографическому дискурсу проблемы «Российская революция 1917 г. и Казахстан»</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3425">G.T. Yedgina Nursultan Nazarbayev — leader and diplomat</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3424">Б.А. Досова Гендерология и проблемы изучения темы «Женщина и война»</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3423">К.Т. Бөдеев Кеңес дəуіріндегі діни ұйымдардың құқықтық жағдайы (ХХ ғ. 40-шы жылдары)</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3422">E.E. Alzhanova History of colonization of the Kazakh steppe in written sources of the 19th century: electronic collection</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3421">Д.A. Аманжолова Революция 1917 года и проблемы этнополитического развития народов Центрально-Азиатского региона России</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3420">А.А. Райымбекова Теоретическое осмысление понятия «посредничество»</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3419">Б.К. Адамбек 1917 жылғы Ресейдегі Ақпан революциясы</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3418">Ж.Б. Абылхожин Октябрьская революция 1917 года и ее социальная база: научная несостоятельность некоторых традиционных историографических мифологем</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3417">N.N. Ablazhey Regional and national projects of the Siberian regionalists</a><br><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3416">K.K.Abdrakhmanova Cooperation of the Republic of Kazakhstan in the field of education with foreign countries: the historiography of the problem in the 1990s-the beginning of the 2000s</a><br><br> </ul>

Recent Submissions