2(82)/2016-Филология

2(82)/2016-Филология

 

 • Жетібайұлы Ү. Ежелгі түркі бітіктас жырларындағы поэтикалық сөз өнері/Ү. Жетібайұлы, Ж. Смағұлов

 • Смағұлов Ж.Қ. Ғалым Жайлыбайдың табиғат лирикасы/Ж.Қ. Смағұлов, Н.Б. Жанұзақов, Т.С. Смақова

 • Каренов Р.С. Ақтамберді жырау - қазақтың ежелгі жыраулық мектебінің белді өкілі/Р.С. Каренов

 • Дьёндьёши М. Концепция пространства в танатопоэтике Марины Цветаевой в зеркале Библии и греческой мифологии/М. Дьёндьёши, Е. Бона

 • Khassenov B. Linguo-cultural and cognitive characteristics of number 13/B. Khassenov, Zh. Khassenova

 • Асанов Қ.Д. Сөз өнерінің ақпараттық табиғаты/Қ.Д. Асанов, А.Қ. Асан

 • Курматаева А.Е. Применение инновационных технологий в обучении иностранному языку в вузе/А.Е. Курматаева, А.Е. Курматаева

 • Zhunussova A.K. Educational nature of gender images in Abai’s works/A.K. Zhunussova, M.A. Rakhmetullina

 • Kuznetsova T.D. Fostering academic written discourse in University: from theory to practice/ T.D. Kuznetsova, A.N. Umutkulova

 • Сүндетұлы Қ. Мерзімді баспасөздегі саяси қуғын-сүргін/Қ. Сүндетұлы

 • Horváth M. The formation of electoral culture in Hungary/M. Horváth, М. Freshly

 • Recent Submissions

  • Horváth, M.; Freshly, М. (KSU publ., 2016-06-30)
   The article is devoted to the study of the culture of parliamentary elections in ungary. The author addresses the experience of European electoral systems (Poland, Germany) and analyzes the particularities of the Hun- ...
  • Сүндетұлы, Қ. (ҚарМУ басп., 2016-06-30)
   Мақалада ХХ ғасырдың 30-жж. Батыс Қазақстан облысының мерзімді баспасөзінде жарық көрген мақалаларға талдау жасалды. Облыстық «Екпінді құрылыс», Орда аудандық «Жаңа жол» газеті, Жанғала аудандық «Социалды еңбек», Маңғыстау ...
  • Kuznetsova, T.D.; Umutkulova, A.N. (KSU publ., 2016-06-30)
   The article considers the problem of the formation of academic written discourse of students from the stand-point of modern foreign language teaching theory; analyzes the nature and structure of the academic written ...
  • Zhunussova, A.K.; Rakhmetullina, M.A. (KSU publ., 2016-06-30)
   This article discusses the issues of youth education from gender aspects by means of Abai’s works. Abai’smany thoughts on the moral education of young people have not lost their relevance today. Abai’s pedagogi- cal views ...
  • Курматаева, А.Е.; Нурпеис, Д.Н. (Изд-во КарГУ, 2016-06-30)
   В статье рассмотрены вопросы инновационных технологий обучения, пришедших на смену традиционным методам обучения. Раскрыта необходимость и важность применения инновационных технологий на занятиях по иностранному языку в ...
  • Асанов, Қ.Д; Асан, А.Қ. (ҚарМУ басп., 2016-06-30)
   Мақалада халық шығармашылығының деректілік, насихатшылдық қырлары нақты мысалдар арқылы айқындалды. Халық шығармашылығының көне түрлеріндегі наным-сенімдер мен сол уақыттағы халықтың тұрмыс-тіршілігі, дəстүр-салты ...
  • Khassenov, B.; Khassenova, Zh. (KSU publ., 2016-06-30)
   In this article considered problem of the linguo-cultural characteristics of number 13 in folklore small prose genre. The number 13(thirteen)plays an important role in Kazakh people’s world outlook. we taken as an example ...
  • Дьёндьёши, М.; Бона, Е. (Изд-во КарГУ, 2016-06-30)
   В статье рассмотрена проблема соотношения концепции пространства Марины Цветаевой с пространством библейских и греко-мифологических текстов. Авторами выделены переходные пространства, символизирующие путь человека из мира ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2016-06-30)
   Мақалада ХVІІІ ғасырдың көрнекті қоғам қайраткері, жырауы, батыры Ақтамберді Сарыұлының өмірі мен қызметі суреттелген. Оның 1738–1752 жж. шетел басқыншыларымен болған шайқастарға қатысып, айрықша батылдық пен ерлік көрсетуімен ...
  • Смағұлов, Ж.Қ.; Жанұзақов, Н.Б.; Смақова, Т.С. (ҚарМУ басп., 2016-06-30)
   Мақалада Ғалым Жайлыбайдың табиғат лирикасы туралы шығармалары қарастырылған. Табиғат лирикасы — лирика жанрының бір түрі, ақынның ішкі жан дүниесін табиғат құбылыстарын сезінуі, бейнелеп суреттеуі арқылы танылатын ...
  • Жетібайұлы, Ү.; Смағұлов, Ж. (ҚарМУ басп., 2016-06-30)
   Мақалада ежелгі түркі бітіктас жырларындағы поэтикалық сөз өнерінің болмысын зерттеу басты нысан етіп алынған. Авторлар жыр мəтіндеріндегі лексикалық бірліктер мен сөз құбылту амалдарының əдеби көркем əлем жасаудағы ...