2016

2016

Recent Submissions

 • Бейсенова, М.К.; Вайцель, М.П. (Изд-во КарГУ, 2016-03-30)
  В статье представлены методы формирования навыков чтения, которые следует осваивать преподавателям иностранного языка в процессе обучения студентов профессионально-ориентированному английскому языку. Иноязычное чтение ...
 • Мажитаева, Ш.; Ажигенова, С. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Мақала қазақ мектептеріндегі 5–6-сынып оқушыларын ағылшын тілінде ауызекі сөйлеуге үйретудің жəне сөйлеу тілін дамытудың кейбір тиімді жолдарын қарастыруға арналған. Ауызша сөйлеу — қатынас жасау процесінде адамның тіл ...
 • Ізтілеуова, Л.И.; Бекишев, Қ.О.; Шайхыгалиев, Е.А. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Мақала мамандыққа қатысты тілдік оқытудың тиімді педагогикалық əдістері мен тəсілдеріне арналған. Қазіргі кезде қазақ тілін кəсіби негізде оқытуда жəне оның құрамдас бөлігі ретінде қазақша терминдік сөздерді ғылыми негізде ...
 • Ысқақұлы, С.; Такиров, С.У. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Мақалада əдебиет теориясындағы өзекті мəселелерінің бірі — көркем нарративтің орны қарастырылды. Сонымен қатар авторлар негізгі теориялық түсініктер мен əр түрлі көзқарастардың оқиғаға қатысын сөз ете отырып, көркем мəтін ...
 • Əбілхақ, М.; Жарылғапов, Ж.Ж. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Мақалада қазақ прозасының қалыптасу кезеңіндегі факторлар талданды. Ұлттық прозаның пайда болуындағы шетел əдебиетінің ықпалы, қазақ жазушыларының шетелдік əдебиеттен жасаған аудармаларының ролі қарастырылды. Прозалық ...
 • Фрешли, М.; Харитонова, Л.М. (Изд-во КарГУ, 2016-03-30)
  В статье исследована реализация традиционного горацианского мотива памятника в русском поэтическом контексте, выявлены его варианты. Отдельно проанализировано стихотворение И.Бродского «Корнелию Долабелле». В результате ...
 • Shunkeyeva, S.A. (KSU publ., 2016-03-30)
  In diesem Artikel wird die Sprachsituation in der Republik Kasachstan aus soziolinguistischer Perspektive betrachtet; die von einheimischen Soziolinguisten vorgeschlagene Charakteristik der Sprachsituation in der Republik, ...
 • Amanbayeva, G.Yu.; Toleubekova, А.Т. (KSU publ., 2016-03-30)
  The article describes the main components of the scientific type of discourse. Its functional and typological parameters are reviewed. The criteria for this type of discourse are identified. So-called set of regulatory ...
 • Amanbayeva, G.Yu.; Yushko, N.F. (KSU publ., 2016-03-30)
  The article considers a meaning of the term «linguistic identity» in modern linguistic paradigm. There is a set of the interdisciplinary nature of the term, and notes about a significance of the term appearance in linguistics. ...
 • Altenbek, G.; Wang, X. (KSU publ., 2016-03-30)
  This paper focuses on the automatic extraction and frequency of the Kazakh Language. With automatic extraction of Kazakh Common-use words as the goal, we used a formula based on improved words filed general usage to calculate ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Жұманбаева, Ə.И. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Қазақ тілінің сөздік қорында тарихи даму барысында өзгерген қыры, сыры мол көп сөздер орын алған. Соның себебінде оның мағыналарын, түп-төркінін білу қиындық тудырады. Мақалада тілімізде қос сөздердің, сондай-ақ ...
 • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2016-03-30)
  Мақалада ХV ғасырдың көрнекті ақын-жырауы Қазтуған жыраудың өмірі мен қызметі баяндалған. Қазтуған дарынды ақын ғана емес, сондай-ақ ірі əскери қолбасшы жəне өз заманының саяси қайраткері болғандығы айтылған. Ақынның өмір ...
 • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
  Мақалада Қырғызстан елінің тəуелсіздік алғаннан кейінгі БАҚ даму жолы қарастырылған. 2011 ж. дейінгі елдің журналистика саласындағы тың өзгерістері мен жетістіктері жайлы сараптаулар жүргізілген. БАҚ-ның электронды жүйеге ...
 • Zhetpisbaeva, M.A.; Chshegoleva, A.V. (KSU publ., 2016-12-30)
  The article studies the problem of students’ creative skills development within extracurricular activity in a foreign language. The article analyzes the benefits of extracurricular activities and ways to improve ...
 • Zhetpisbaeva, M.A.; Syassina, O.A. (KSU publ., 2016-12-30)
  The article discusses the integration of techniques of integrated education subject and language in the process of preparation of the competitive expert as one of the approaches to the implementation of multilingual ...
 • Masakova, G.A.; Aytbayeva, B.M.; Maulenova, A.M. (KSU publ., 2016-12-30)
  In article bilingualism problems, cross-cultural competence, consequences of bilingual education, a language situation of Kazakhstan are considered. And also to consider applied relevance of a bilingualism and its role in ...
 • Ustelimova, N.A.; Zhussupova, G.M. (KSU publ., 2016-01-30)
  Educational system in Kazakhstan aims to prepare university graduates for full-fledged participation in the society’s life. The main conditions for personal and professional self-realization of a graduate student ...
 • Фурсанова, Т.В. (Изд-во КарГУ, 2016-12-30)
  В статье предпринята попытка обобщения некоторых наблюдений над жизнью языка в городском пространстве Караганды. Отмечено, что объектом авторского исследования послужили эргоурбонимы — названия локализованных коммерческих ...
 • Бралина, С.Ж.; Игисимова, А.Б. (Изд-во КарГУ, 2016-12-30)
  В статье рассмотрено творчество современного казахстанского поэта и писателя Д. Накипова, в частности, его экспериментальная поэзия. С этой целью дана общая характеристика русскоязычной литературы Казахстана как ...
 • Ахметжанова, Ж.Б.; Айтбаева, Б.М.; Барин, Е. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
  Мақалада қазақ халқының басынан кешкен ірілі-ұсақты оқиғалар көптігі бүгінгі таңда жан-жақты бағасын ала бастағандығы, соның нағыз шынайы көрінісі, халықтың түрлі оқиғаларға деген ашу-ыза, көңіл-күйі шағын тарихи өлеңдерде ...

View more