Серия "Филология"

Серия "Филология"

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Тұрымбетова, Ж.А. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Қазақ жəне түрік халықтарының рухани мəдениетіндегі көп ғасырлар бойы қалыптасқан, дамыған не- гізгі мұра — ақын-жыраулар мен ашықтар поэзиясы. Мақалада XVII ғасырдағы түрік ашық əдебиеті- нің ең көрнекті өкілі Қараджаоғланның ...
 • Sorokina, O.N. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  The article is devoted to the results of the analysis of the stylistic peculiarities of the fantasy genre, based on the novel by G. Martin “A Game of Thrones”. The study was built on the level classification of stylistic ...
 • Толеубаева, К.А.; Смагулова, А.М. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Мақалада қазақ əдебиетінде өзіндік дəстүрі қалыптасқан повесть жанрындағы драматизм мəселелері қарастырылған. Мақаланың мақсаты — қазақ қаламгерлерінің шығармашылығындағы драматизмнің əдеби-эстетикалық қырларын назарға ...
 • Жакулаев, А.М.; Бабашов, А.М. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Мақалада тарихи тұлға Ақжолтай Ағыбай батырдың тарихи жəне көркем бейнесі тарихи дискурс ка- тегориясы негізінде қарастырылған. Ағыбай батырдың өмір жолындағы айтулы оқиғалардың, аңыз- дардың ғалымдар зерттеуіндегі əртүрлі ...
 • Жумабекова, Б.К.; Шахметова, Н.А. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  В статье произведен обзор научной литературы, посвященной теории прецедентности; изложены раз- личные подходы к трактовке термина «прецедентный феномен» и его классификации. На материале казахского языка авторами ...
 • Kozhakhmet, A.K.; Syzdykova, G.O. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  The article was written in order to determine the discursive features of scientific texts of A. Baitursynuly. The authors of the article analyzed “The report supporting the Arabic alphabet” of A. Baitursynuly (“Arab ...
 • Kelmaganbetova, A.S.; Omasheva, Zh.M.; Sovetova, Z.S.; Luchik, M. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-05-30)
  The article considers the comparative study of the symbolism of English and Kazakh stable combinations, as well as proverbs and sayings with the numerical component “four”. The study revealed both similarities and differences ...
 • Beiskhanova, S.A.; Zhunussova, Zh.N.; Zoltan, A. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Within the current linguistics paradigm there is a high interest in studying proverbial collections of different ethnic groups. Paroemiographic collections serve as an informative resource for linguistic studies. Along ...
 • Жақыпов, Ж.А.; Амандыков, О.М. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Қазақ тілінің синтаксистік құрылысын функционалдық тұрғыдан зерттеу əлі де қалыптаса қойған жоқ. Осындай зерттеуді қажет ететін синтаксистік қатынас — ыңғайластық қатынас. Ыңғайластық қатына- сты функционалдық грамматиканың ...
 • Tukhtarova, A.S.; Issakova, S.S.; Alimbek, G.R. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  The article considers common challenges of translating culture-bound vocabulary in popular American TV series. The article is aimed to determine basic techniques of linguocultural adaptation in Russian translation of ...
 • Сейтимова, А.И.; Түйтe, Е.Е. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Қай халықтың болмасын тіл байлығы өзі өмір сүріп отырған қоршаған орта жағдайымен, күнделікті тұрмыс-тіршілігі мен айналысатын кəсібіне байланысты артып отыратыны белгілі. Халқымыз өте ерте замандардан жыртқыш құстарды ...
 • Dulayeva, E.; Mamedova, F.; Bazylova, B. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  The article examines the address as a type of speech act. A comparative analysis of nominative forms of address and forms of address to the addressee in Turkish and Arabic was carried out, which are used in the speech ...
 • Құзар, Ж.Н.; Кульдеева, Г.И. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Мақалада терминологияны зерттеген ғалымдарға қысқаша шолу жасалынды, терминологияның дамуы аударма тəжірибесімен тығыз байланысы көрсетілді. Осыған байланысты инженерлік желілер мен құ- рылыс салаларының терминологиясын ...
 • Каппасова, А.Ш.; Адилова, А.С. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Мақалада газет мəтіндеріндегі прецедентті құбылыстар мəселесі қарастырылған. Лингвомəдениеттану саласы тіл мен мəдениеттің арақатынасын, тіл арқылы ұлттың мəдениетін зерттейтін жаңа сала. Бұл сала лингвистика мен ...
 • Issina, G.; Beisembayeva, A. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  This article discusses the problems of gender and gender identity. Theoretical and practical aspects of gender identity formation are considered in particular such directions as sociolinguistic, linguoculturological, ...
 • Жиренов, С.А. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Этностың ұлттық болмысы мен менталитеті, дүниетанымы мен тұрмыс-салты тілде қалыптасқан ор- нитонимдік паремиялардың этномəдени сипатын лингвистикалық аспектіде қарастыру арқылы этнос дүниетанымын тануға болады. Орнитонимдік ...
 • Тукешова, Н.М. («Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы, 2023-06-30)
  Зерттеу жұмысының өзектілігі қазіргі таңдағы фразеологияны зерттеуге деген ғалымдардың қызығу- шылығында болып отыр. Ағылшын жəне қазақ тілдері əр құрылымды тілдер болғандықтан, фразеоло- гизмдердің жасалуында да əр ...
 • Syzdykova, B.; Kaiyrbekova, A.; Orazova, B. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2023-03-30)
  This article discusses the artistic trends of the 60s of the twentieth century. The aesthetic concepts of socialist realism, Romanticism, modernism and postmodernism are discussed, as well as the peculiarities of their ...
 • Тахан, С.Ш.; Сапаш, Ш.Б. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2023-03-30)
  В филологической науке существует традиция обращения к научному наследию ученых, внесших значительный вклад в развитие и процветание науки. Истолкование взглядов и научных интересов ученого, анализ и описание вклада и ...
 • Zhakulayev, A.M.; Takirov, S.U. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2023-03-30)
  A lot of research has been done in the world around the problem of discourse and is not yet complete. In the works of scholars who speak about historical discourse, they talk about historical facts, historical events, ...

View more