Серия "Филология"

Серия "Филология"

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Уразаева, К.Б.; Ерик, Г. (Изд-во КарУ., 2022-03-30)
  В статье на материале «Сказки о царе Салтане» А. Пушкина предпринята попытка описания модели парадокса. Изучение парадокса осуществлено в контексте связи со структурой конфликта и сюжетом, что способствует установлению ...
 • Джунисова, А.А.; Калдыкозова, С.Е. (Изд-во КарУ., 2022-03-30)
  В статье русская народная волшебная сказка «Несмеяна-царевна» рассмотрена в системном плане. В центре внимания — выявление содержательных и формальных признаков в ткани эпического произведения. Особое внимание уделено ...
 • Zhakulayev, A.M.; Takirov, S.U. (KU Publ., 2022-03-30)
  The article examines the emergence and study of the concept of discourse in modern science. The authors of the article propose their own approach to the phenomenon of artistic discourse. The relevance and significance ...
 • Хамзина, Қ.М.; Оспангалиева, М.Т.; Кадина, Ж.З. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақалада қазақ халқының дауылпаз ақыны Қасым Аманжоловтың шығармаларына жасалған талдау тұжырымдары мен нәтижелері берілген. Басты назарда автор шығармаларындағы пайдаланылған көркемдік тәсілдердің өзара байланысы, ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж.; Оразова, Б. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақала қазақ әдебиетінің классигі, ақын Қасым Аманжоловтың көркем аударма саласындағы шығармаларын зерттеуге арналған. Оның орыс әдебиетінің аса көрнекті өкілдері ― М.Ю. Лермонтовтан, А.С. Пушкиннен, Н.А. Некрасовтан, ...
 • Beknazarova, U. (KU Publ., 2022-03-30)
  This article aims to study the concept of Time as a complex linguistic phenomenon; analyze the formation process of the theory of Conceptual metaphor; describe its features, functions, and components. The theoretical background ...
 • Тұяқбаев, Ғ.Ә.; Абасилов, А.М.; Сарышова, К.С. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақала қазіргі сөйлеу кеңістігінің бірліктерін, топоним-логоэпистемаларды тіл мен мәдениеттің тоғысында зерттеуге арналған. Тіл-тілдегі топоним-логоэпистемалар зерттелуіне назар аударсақ, олардың халық, ұлт дүниетанымының ...
 • Жаңабекова, А.; Тоқмырзаев, Д.; Пірманова, К.; Тлегенова, Г. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақалада латын графикасын қолданатын еуропа және түркі тілдеріндегі пернетақталардағы әріптердің орналастырылуы салыстырмалы түрде қарастырылған. Қазақ тілінде жаңа латын әліпбиіндегі ұлттық пернетақта нұсқаларына ...
 • Ерғалиева, С.Ж.; Асанбаева, Е.Б.; Сахариева, А.Ж. (Изд-во КарУ., 2022-03-30)
  Объектом исследования являются казахстанские интернет-комментарии к политическим статьям, размещенные в новостном портале Nur kz. Выбор объекта обосновывается с развитием информационных технологий, которые способствовали ...
 • Kucherenko, O.F.; Kuanysheva, A.B.; Keller-Deditskaya, E.R. (KU Publ., 2022-03-30)
  The article is devoted to the problem of functioning of borrowed lexemes in the medical terminology of Central Kazakhstan. It shows what influence the modern language policy of Kazakhstan has on the sublanguage of medicine. ...
 • Тазабекова, Г.Б. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақалада жапон тіліндегі «көз» соматизмімен қолданылатын фразеологиялық бірліктерді қазақ тіліне балама тәсілі арқылы аудару мәселелері қамтылған. Ол үшін алдымен лексикографиялық әдебиеттер негізінде «көз» лексемасы ...
 • Күдеринова, Қ.; Байтелиева, Ж.; Дүйсебекова, Ж. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақала қазіргі көп тілді білетін қазақ жастарының өз ана тілі — қазақ тілін қаншалықты қолданатынын анықтау мақсатында ұйымдастырылған сауалнама нәтижелерін талдау арқылы қазақ жастарының қазақ ауызша сөйлеу тіліне деген ...
 • Баймырза, А.А.; Фазылжанова, А.М.; Серікбаева, А.Д.; Пиязбаева, А.Б.; Дүйсенов, Қ.Қ. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Мақалада жаңа әліпби мен емле ережелерін енгізудегі қауіптер мәселесі талданған. Аталмыш қауіптерді анықтау бойынша жүргізілген эмпирикалық зерттеу барысы толық сипатталған. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде авторлар ...
 • Хамитова, Ш.А.; Адилова, А.С.; Тайшыбай, З.С. (ҚарУ баспасы, 2022-03-30)
  Ағылшын тіліндегі түркі кірме сөздерінің бейімделуінің маңызды көрсеткіштерінің бірі оларды ағылшын тілінің түрлі (түсіндірме, этимологиялық, фразелогиялық) сөздіктерінде саралау, сондай-ақ оларды әртүрлі көркем шығармаларда ...
 • Balmagambetova, Zh.T.; Ayupova, G.K.; Karimbek, A.E. (KU Publ., 2022-03-30)
  The article deals with the problems of vocabulary enrichment with foreign vocabulary. Borrowings, on the one hand, are the source of enrichment of the vocabulary of the language, and on the other hand, they are an integral ...
 • Zhaparova, T.Ye.; Shaibakova, D.D.; Arikan, A. (KU Publ., 2022-03-30)
  The article considers the development of a language, in which, as in an open system, chaos and its ordering in the future are established. New elements entering the language are adapted into it, the rules and behavior ...
 • Kelmaganbetova, A.; Luchik, M. (KU Publ., 2022-03-30)
  This article considers the non-verbal means of communication between young people. The authors pay special attention to the characteristics of non-verbal communication, especially the functions and types of nonverbal c ...
 • Mudrovskaya, А.М.; Kozlovskaya, N.V. (KU Publ., 2022-03-30)
  The article discusses the ways of objectifying the concept of “ugliness” in Russian linguistic culture. The fundamental principles of considering concepts in modern linguistics are highlighted, which are based on ...
 • Sobirova, R. (KU Publ., 2022-03-30)
  The study of lexical-semantic relations is important in the paradigm of lexical-semantic groups. This article examines linguocultural and sociolinguistic aspects of set expressions, such as proverbs, sayings, phrases, analogies, ...
 • Grigoryeva, I.V.; Tumanova, A.B.; Zharylgapov, Zh.Zh. (KU Publ., 2021-12-30)

View more