Содержание современного образования: проблемы и перспективы

Содержание современного образования: проблемы и перспективы

 

<ul> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3406">Киздарбекова М.Ж. Автокөлік тасымалын жетілдіру мен даму бағыттары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3405">Смирнова М.А.Пример реализации проектного метода в ходе преподавания дисциплины «методика преподавания информатики»</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3392">Базарбай Ж. Иррационал теңдеулер жəне оларды шешу əдістері жайында</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3391">Бауыржан Қ.Б. Математикадан білім сапасын арттырудың тиімді жолы – тереңдетіп оқыту</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3390">Тоқмади Б.Е. Ұжымдық оқытудың тиімділігі</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3389">Магазов А. Применение технологии asp.net в web- разработке</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3388">Жаулиев Р.А. Математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастырудың негізі</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3387">Казимова Д.А. О внедрении cтратегий формативного оценивания</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3386">Шрайманова Г.С. Значение профильного обучения в профессиональном самоопределении старшеклассников</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3385">Ермаганбетов К.Т. Жартылай өткізгіштердегі өзіндік ұйымдастыру түрінде көрінетін тұрақсыздық</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3378">Смагулов Ж.К. Сатпаев қаласын сумен қамтамасыз ету жүйесін техникалық зерттеу</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3377">Шарзадин А.М. «Технология» білім беру саласындағы қазіргі заманғы мектептегі оқушылардың қоғамдағы ерекшеліктері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3376">Молдабаев Б.Г. Анализ состояния транспортной инфраструктуры Республики Казахстан</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3375">Ошанов Е.З. Автокөлік кəсіпорынның өндірістік бағдарламасын есептеу нəтижесіне байланысты автокөліктің сенімділік көрсеткіштерін анықтау</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3370">Ахметжанова Г.А. Көліктік қызмет көрсету нарығының қазіргі транзиттік тасымалдану жолдары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3369">Абдураева Г.Е. Теміржол көлігінде контейнерлік тасымалдау тиімділігін арттыру туралы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3368">Ошанов Е.З. Автобустардың техникалық дайындығын арттыру арқылы жол торабындағы кептеліс шамасын төмендету</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3367">Абдураева Г.Е. Автобус маршруттарында жылжымалы құрамдарды пайдалану тиімділігін арттыру шаралары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3366">Мауленова А.М. Основные проблемы и перспективы развития транспортного комплекса в Республике Казахстан</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3365">Киздарбекова М.Ж. Арнайы пəндерді оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігі</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3364">Шактаев Қ.Б. Подготовка специалистов в техническом и профессиональном образовании</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3363">Аманкелді С. Логистика қазіргі экономикалық ғылымдар жүйесінде</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3362">Абилкасимова Г.К. Білім беру жүйесіндегі кəсіби бағдар берудің қажеттілігі</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3361">Шактай А.Қ. Логистикалық жүйелер, тасымалдауларды оптимизациялаудың мүмкіндіктері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3360">Мақсұт З.Қ. Көліктік логистика, лицензиялау жəне жүкті экспедициялау</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3359">Исаева К.Р. Бoлaшaқ пeдaгoгтaрдың кəcіби құзырeттілігін қaлыптacтыру</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3357">Өтебаев И.С. Автокөліктердің гидравликалық тежеу жүйелеріне талдау</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3355">Ауданбаев А.Е. Тасымалдауларды оптимизациялаудың мүмкіндіктері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3353">Жалғасбекова З.Қ. Жоғарғы деңгейлі тілде программалау бойынша цифрлық білім беру ресурстарын құрудың ерекшеліктері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3352">Бейсенов Н.К. Автокөлік құрылымының жол-көлік оқиғаларына тигізетін əсерін зерттеу мəселелері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3351">Кадирова М.Ж. Математика сабағында лабораториялық жұмысты өткізу тиімділігі</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3350">Казимова Д.А. Педагогикалық бағдарламалық құралдарды қолданып информатикадан заманауи сабақты ұйымдастыру</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3349">Тажигулова Г.О. Қазақстан білім беру жүйесінің құрылымы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3348">Шрайманова Г.С. Развитие ресурсных центров профильного обучения</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3347">Ермаганбетов К.Т. Ганн диодында жүретін физикалық үдерістер</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3346">Тажигулова Г.О. Сущность образовательного процесса вуза как дидактической категории и ее значение в подготовке личности к будущей профессиональной деятельности</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3345">Нусупбеков Б.Р. О деятельности физико-технического факультета (современный этап)</a><br>

Recent Submissions

View more