Заманауи білім = Современное образование = Modern education

Заманауи білім = Современное образование = Modern education

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3463>Шкутина Л.А. Особенности развития памяти у детей младшего школьникого возраста</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3462>Шаяхметова М.Н. Кредиттік оқыту жүйесінің ерекшеліктері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3461>Санхаева А.Н. Сущность технологии педагогических мастерских</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3460>Садвакасова Н.А. Формирование элементов математического представления у учащихся с ЗПР</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3458>Сағынтай.Ш. Ұлттық асық ойындарының сыры</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3457>Омарова М.К. Монтессори-педагогика в условиях современных требований образования</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3456>Одинцова С.А. Методы музыкального обучения: классификации и характеристика</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3455>Мирза Н.В. Анализ факторов, влияющих на формирование толерантности в молодежной среде</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3452>Мирза Н.В. Развитие профессиональной компетентности как компонент профессионально-педагогического образования будущих учителей иностранного языка</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3451>Мирза Н.В. Диалогическое общение как метод педагогического воспитания</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3450>Медиева С.Х. Бейнелеу өнері арқылы бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық шығармашылықтарын қалыптастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3449>Медиева С.Х. Бастауыш сынып оқушыларының дене тəрбиесі бойынша ұстанымдары</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3446>Маженова Р.Б. Мектеп жасына дейінгі балалардың қиялы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3445>Маева Т.Б. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-əрекеті</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3444>Карманова Ж.А. ХХІ ғасыр мектебінің шебер мұғалімі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3443>Карманова Ж.А. Оқушы мен педагог арасындағы педагогикалық конфликтілердің ерекшелітер</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3442>Каратаева И.П. Влияние социально-психологического климата на личность</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3441>Искакова М.Б. Монтессори технологиясының бала өміріндегі маңызы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3440>Ильясова Б.И. Современные представления о расстройствах темпа и ритма речи и методы их коррекции у детей с нарушениями речи</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3439>Ильясова Б.И. К вопросу о литературном развитии в учащихся с ограниченными возможностями</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3438>Заркенова Л.С. О готовности к школе детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3437>Заркенова Л.С. Особенности развития речи у дошкольников с фонетико- фонематическим недоразвитием</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3436>Бельгибaевa Г.Қ. Пcихологиялық caулық түсінігі жəне оны сақтау жолдары</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3435>Бельгибаева Г.К. Қазақстан Респуликасының білім беру жүйесін дамытудың ерекшеліктері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3434>Бельгибaевa Г.Қ. Мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлaрды мектепке дaйындaу – бiлiмнiң бaстaуы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3433>Бейсенбекова Г.Б. Жоғары оқу орындарында студенттердің толерантты мінез-құлық мəдениетін қалыптастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3432>Баймұқанова М.Т. Мамандық таңдауды басқару – қоғамды ғылыми басқарудың құрамдас бөлігі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3431>Асетова Ж.Б. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың өзектілігі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3430>Арбабаева А.Т. Нашар көретін бастауыш сынып оқушылардың қабылдау ерекшеліктері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3429>Аналбекова К.Т. Педагогические условия организации исследовательской деятельности младших школьников</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3482>Айтжанова Р.М. Оқу іс-əрекетінде бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3427>Айтжанова Р.М. Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық үлгісі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3316> Айдарбекова К.А. Бастауыш мектептің оқыту үдерісінде дидактикалық ойындарды пайдалану ерекшеліктері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3315> Абылайхан С.М. Бастауыш сынып оқушыларының қобалжуын теориялық тұрғыда негіздеу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3314> Сулеева К.М. Особенности проведения уроков физической культуры в начальной школе</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3313> Кузнецова Л.С. Возрастная динамика развития координационных способностей школьников 11-14 лет</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3310> Аяған Е.С. Бастауыш мектепте оқу сабақтарында модульдік оқыту технологиясын пайдаланудың маңызы </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3309> Абильдина С.К. К вопросу формирования толерантности младших школьников</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3308> Тюлембекова М.Ж. Балабақша мен отбасының өзара байланысын ұйымдастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3279> Олексюк З.Я. Возрастная динамика неврозов у детей дошкольного возраста</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3277> Мирза Н.В. Применение изо-терапии для всестороннего развития детей дошкольного возраста</a><br><br>

Recent Submissions

View more