Оценка риска здоровью населения г.Новокузнецка от выбросов предприятий угольной промышленности

Show simple item record

dc.contributor.author Марченко, В.А.
dc.contributor.author Суржиков, В.Д.
dc.contributor.author Мукашева, М.А.
dc.date.accessioned 2016-10-13T06:41:39Z
dc.date.available 2016-10-13T06:41:39Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.citation Марченко, В.А. ДОценка риска здоровью населения г.Новокузнецка от выбросов предприятий угольной промышленности/В.А.Марченко, В.Д.Суржиков, М.А.Мукашева //Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика. Медицина. География сер= Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university-2016-№2(82).-С.36-41
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/309
dc.description.abstract В статье приведена оценка экологического риска для предприятий угольной промышленности г.Новокузнецка, в том числе Западно-Сибирского металлургического комбината. По итогам оценки рисков здоровью сделаны выводы о влиянии на здоровье населения г. Новокузнецка выбросов предриятий угледобычи и обогащения. Кроме того, представлены результаты исследования по промышленным выбросам высотных источников доменного производства крупных предприятий черной металлургии г.Новокузнецка. Представлена информация для идентификации опасности здоровью населения. Указаны конкретные компоненты промышленных выбросов; результаты оценки риска хронической интоксикации для населения, проживающего в различных селитебных зонах города. Установлены кратности превышения приемлемого риска, вклады отдельных загрязнителей в формирование риска.Мақалада Новокузнецк қаласының көмір өндірісінде жəне Батыс-Сібір темір өндіру комбинатында залалды заттардың экологиялық қауіптілігіне бағалау жүргізілді. Денсаулыққа тигізетін зардап анықталып, қорытындылар жасалды. Сондай-ақ Новокузнецк қаласындағы қара металлургиядағы ірі домна өндірістерінің көздерінен шығарылған өндіріс қалдықтары бойынша зерттеу нəтижелері берілген. Тұрғындар денсаулығына əкелетін идентификациялық қауіпсіздік жайында ақпарат келтірілген. Қаланың əр аймағында тұратын тұрғындардың интоксикациялық қайталану қауіпін бағалау нəтижесімен қатар, өндіріс қалдықтарының анықталған құрамы көрсетілген. Қауіпті қалыптастыратын жеке ластандырғыштардың əсері берілген қауіптен еселеп асқан көрсеткіші анықталды. In the paper assesses the environmental risks of the coal industry in Novokuznetsk, including the West Sibe- rian Metallurgical Combine. According to the results of the risk assessment of health draws conclusions on the impact on health of population Novokuznetsk coal mining and dressing enterprises. Assessing their contribution to reducing the level of health of the inhabitants. The article presents the results of a research on in- dustrial emissions high-rise sources domain enterprises of ferrous metallurgy of Novokuznetsk. Presented the information to identify the danger to public health. Shown the specific components of industrial emissions; results of evaluation of chronic intoxication risk for the people living in different residential areas of the city. Installed a multiplicity of exceeding acceptable risk, contributions of individual pollutants in the risk of the formation. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География;№2(82)
dc.subject индекс опасности при остром и хроническом воздействии ru_RU
dc.subject индивидуальный канцерогенный риск ru_RU
dc.subject токсичные вещества ru_RU
dc.subject острые токсические эффекты ru_RU
dc.subject селитебные зоны ru_RU
dc.title Оценка риска здоровью населения г.Новокузнецка от выбросов предприятий угольной промышленности ru_RU
dc.title.alternative Новокузнецк қаласының көмірлі өнеркəсіптердің залалды заттардың шығарылу нəтижесінде халық денсаулығына қауіпін бағалау
dc.title.alternative Risk estimation of health of Novokuznetsk people from the release of the coal industry
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account