Шоғырландырылған қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары

Show simple item record

dc.contributor.author Шакеев, С.С.
dc.contributor.author Сыздыкова, Д.И.
dc.date.accessioned 2018-06-04T07:42:16Z
dc.date.available 2018-06-04T07:42:16Z
dc.date.issued 2017-12-30
dc.identifier.citation Шакеев С.С. Шоғырландырылған қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары/С.С. Шакеев, Д.И. Сыздыкова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2017. №4.Б.239-246. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3054
dc.description.abstract Мақалада корпоративтік құрылымдардың шоғырландырылған қаржылық есеп беруінің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) шолу жасалған, яғни олардың ерекшеліктері, негізгі мақсаттары мен талаптары қарастырылған. Шоғырландырылған қаржылық есеп беруді құруды түсінетін басты стандарттардың бірі ҚЕХС (IFRS) 3 — «Бизнес бірлестіктері» стандартының мақсаты бизнесті біріктіруді жəне оның нəтижелері жөнінде есеп беруші ұйым қаржылық есептілігінде беретін ақпараттың салғастырымдылығын, сенімділігін жəне салыстыру мүмкіндігін жақсарту болып табылатыны ашылып көрсетілген. Сонымен қатар 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген ҚЕХС (IFRS) 10 — «Шоғырландырылған қаржы есептілігі» стандартының бұрын қолданыста болған ҚЕХС (IAS) 27 — «Шоғырландырылған жəне жеке қаржы есептілігі» стандартымен басты айырмашылықтары мен талаптары талданған. Бұл стандарттың басты мақсаты кəсіпорын бір немесе бірнеше басқадай кəсіпорынды бақылаған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау жəне ұсыну ұстанымдарын анықтау болып табылатыны ашылып көрсетілген. Шоғырландырылған қаржылық есеп беруде пайдалылатын тағы бір стандарт ҚЕХС (IAS) 28 — «Қауымдасқан ұйымдарға жəне бірлескен кəсіпорындарға салынған инвестициялар» стандарттының басты мақсаты қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестиция есептілігін жəне қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен кəсіпорындарға салынған инвестиция есептілігін даярлағанда үлестік əдісті қолдануға қойылатын талаптарды беретіні көрсетілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 4(88)/2017
dc.subject шоғырландырылған қаржылық есептілік ru_RU
dc.subject бизнесті біріктіру ru_RU
dc.subject бас компания ru_RU
dc.subject еншілес компания ru_RU
dc.subject қауымдасқан ұйым ru_RU
dc.subject бақылау ru_RU
dc.subject елеулі ықпал ru_RU
dc.subject инвестиция ru_RU
dc.title Шоғырландырылған қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары ru_RU
dc.title.alternative Международные стандарты консолидированной финансовой отчетности ru_RU
dc.title.alternative International financial reporting standards ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account