Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуына аумақтық маркетингтік зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Базарова, С.К.
dc.contributor.author Нəбиев, Е.Н.
dc.date.accessioned 2018-05-29T09:18:01Z
dc.date.available 2018-05-29T09:18:01Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Базарова С.К. Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуына аумақтық маркетингтік зерттеу/С.К. Базарова, Е.Н. Нəбиев//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2018. №1.Б.160-167. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3004
dc.description.abstract Мақалада Қарағанды өңірінің əлеуметтік-экономикалық дамуына аумақтық маркетингтік зерттеу жүргізілген. Ресей ғалымдарының өңірлік маркетинг түсінігіне берген анықтамалары ұсынылып, аумақ маркетингі түсінігі, оның функциялары мен ерекшеліктері қарастырылған. Аумақтық маркетинг субъектілерінің ішкі жəне сыртқы деңгейлеріне сипаттама берілген. Жалпы маркетинг құралдарының құрамы жəне аумақтық маркетинг құралдары анықталған. Аумақтық маркетингтің құралдары – индикаторлар, индекстер, рейтингтер талданған. Аумақтардың экономикалық дамуы жəне экономикалық реформаларды жүзеге асыру ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстан аумақтарына қысқаша сипаттама берілген. Қазақстанның əрбір өңірі өзіне тəн табиғи ресурстарға, олардың қалыптасу ерекшеліктеріне, ұлттық немесе табиғи белгілеріне, өзінің шаруашылық құрылымына, экономикалық дамуы мен мамандандыру деңгейіне ие. Əрбір өңір, бiрiншiден, мемлекеттің шаруашылық кешендерінің белгілі бiр орнын алса, екiншiден, басқа айналыммен бірігіп, бүтін экономикалық бірлік құрайтындықтан, аудандарға жалпы өңірлік өнім бойынша талдау жасалған. Қалыптасқан көрсеткіштер негізінде Қарағанды өңірінің дамуының оң жəне теріс тараптары, оның даму үрдістері анықталған. Аумақтық маркетингік зерттеу өңірлердің даму үрдістері туралы индикаторларды, индекстерді жəне рейтингтерді талдауды көздейді. Солардың негізінде өңірлердің дамуындағы оң жəне теріс үрдістерді анықтап, оның даму бағыттарын зерттеуге мүмкіндік береді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject аумақ маркетингі ru_RU
dc.subject интеграция ru_RU
dc.subject өңірлік маркетинг ru_RU
dc.subject индикатор ru_RU
dc.subject ішкі маркетинг ru_RU
dc.subject сыртқы маркетинг ru_RU
dc.subject мемлекеттер маркетингі ru_RU
dc.subject аудандар маркетингі ru_RU
dc.title Өңірдің əлеуметтік-экономикалық дамуына аумақтық маркетингтік зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Территориально-маркетинговое исследование социально-экономического развития региона ru_RU
dc.title.alternative Territorial marketing research of social and economic development of the region ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account