Қазақстанның экологиялық жəне табиғи туризмі неміс тұтынушыларына ұсыныс ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Шаекина, Ж.М.
dc.contributor.author Тлеубердинова, А.Т.
dc.contributor.author Салауатова, Д.М.
dc.contributor.author Торжанова, Д.А.
dc.date.accessioned 2018-05-28T07:37:19Z
dc.date.available 2018-05-28T07:37:19Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Ecological and natural tourism of Kazakhstan as a proposal for German consumers/Ж.М. Шаекина [и др.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2018. №1.Б.26-32. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2987
dc.description.abstract Бүкілəлемдік туристік ұйым зерттеулері Қазақстанда туризмнің неғұрлым əлеуетті түрлері ретінде анықталған табиғи жəне экологиялық туризмнің өсіп келе жатқан танымалдығын атап өтті. Мақалада экологиялық туризмге қызығушылықтың арту себептері қарастырылды жəне қызығушылықтың өсуінің негізгі уəждемелері терең зерделенді. Авторлар табиғи жəне экологиялық туризмге анықтама беріп, олардың арасындағы айырмашылықтарды тиянақтады. Мақалада экотуризмнің мақсатты тобы ретінде анықталған Германияның тұрғындары сипатталды, туристер түрлерінің сипаттамалары олардың қажеттіліктерін анықтаумен қатар берілді. Германияның туристік нарығын дамытудың ерекшеліктері атап өтілді, ол ақпарат қазақстандық туристік қызметтерді орналастыру жəне қазақстандық туристік ұсынысқа адалдығын қалыптастыру кезінде қажет болады. Авторлар неміс эко- туристерінің əлеуметтік-демографиялық сипаттамаларын сандық бағалауға мүмкіндік беретін негізгі критерийлерді анықтады. Ресми статистикалық деректер, сондай-ақ бұрын шетелдік ғалымдар жүргізген зерттеулер негізінде авторлармен Германия, Австрия жəне Швейцария мемлекеттеріндегі экологиялық туризмнің нарықтық əлеуеті, сондай-ақ туристердің келу болжамы есептелді. Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында экотуризмді ұйымдастырудың нақты мысалы негізінде авторлар кіру туризмін қалыптастыру үдерісін жылдамдатуға ықпал етуші туризмді дамытумен айналысатын мемлекеттік, қоғамдық жəне жеке құрылымдардың өзара əрекеттесуін қарастырды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject ішкі туризм ru_RU
dc.subject дестинация ru_RU
dc.subject саяхаттар ru_RU
dc.subject туристік келулер ru_RU
dc.subject туристік инфрақұрылым ru_RU
dc.subject туристік іс-əрекет ru_RU
dc.title Қазақстанның экологиялық жəне табиғи туризмі неміс тұтынушыларына ұсыныс ретінде ru_RU
dc.title.alternative Экологический и природный туризм Казахстана как предложение для немецких потребителей ru_RU
dc.title.alternative Ecological and natural tourism of Kazakhstan as a proposal for German consumers ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account