Қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мəселелері

Show simple item record

dc.contributor.author Тұрсынова, М.А.
dc.date.accessioned 2018-05-23T09:37:22Z
dc.date.available 2018-05-23T09:37:22Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Тұрсынова М.А. Қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мəселелері/М.А. Тұрсынова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.-2018. №1.Б.8-14. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2970
dc.description.abstract Мақалада латын графикасы негізіндегі жаңа əліпбиге көшіруге байланысты түркі тілдес халықтар тəжірибесіне қатысты пікірлерге талдау жасалып, латын графикасына негізделген жаңа əліпби жобалары қарастырылды. Латын графикасы негізіндегі жаңа қазақ əліпбиінің ғалымдар, тілтанушылар, журналистер жəне жалпы қоғам мүшелерінің талқылауға ұсынылған жобалары беріліп, əліпби нұсқаларындағы кейбір таңбалардың қолданылу ерекшеліктері қарастырылды. Жаңа əліпбиге көшу барысында болатын қазақ фонетикасының өзіне тəн заңдылықтарындағы ұтымды тұстары ғалымдар пікірлері арқылы дəлелденген. Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелеріне байланысты емледе қиындық туғызатын мəселелерге қатысты ұсыныстар жасалды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject латын графикасы ru_RU
dc.subject жаңа əліпби ru_RU
dc.subject емле ережесі ru_RU
dc.subject əліпби нұсқалары ru_RU
dc.subject қазақ жазуының тарихы ru_RU
dc.title Қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мəселелері ru_RU
dc.title.alternative Проблемы перевода казахской письменности на латинскую графику ru_RU
dc.title.alternative The problems of translating Kazakh script into Latin script ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account