Оңтүстік Шығыс Қазақстан аймағындағы Agrimonia asiatica Juz. дəрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Калиева, А.Н.
dc.contributor.author Дигарбаева, А.М.
dc.date.accessioned 2018-05-05T05:16:57Z
dc.date.available 2018-05-05T05:16:57Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Калиева А.Н. Оңтүстік Шығыс Қазақстан аймағындағы Agrimonia asiatica Juz. дəрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері/А.Н. Калиева, А.М. Дигарбаева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. BIOLOGY. MEDICINE. GEOGRAPHY Series.-2018. №1.Б.28-33. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2826
dc.description.abstract Мақалада Оңтүстік Шығыс Қазақстанда өсетін раушангүлділер тұқымдасы, Аgrimonia L. туысына жататын Agrimonia asiatica Juz. өсімдігінің вегетативтік мүшелерінің морфологиялық жəне анатомиялық құрылысының зерттеу нəтижелері келтірілген. Азия ошағаны көпжылдық, тамырсабақты, биіктігі 30–117 см болып келеді. Жапырақтары сопақша-жұмыртқа пішінді, шеттері ірі тісті, ұзындығы 3–30 см, ені 2,5–12 см. Жапырақ тақтасында бір өткізгіш шоқ жəне төменгі эпидермисте жай трихомалар орналасқан. Тік сабағы мен жапырақ сағақтары қалың қабықты, ұзын, қатты, түсіп қалатын түктермен жабылған. Гүлдері күңгірт сары түсті, эллипс тəрізді, жеміс берген кезде гүлшоғырының ұзындығы 40 см-ге жетеді. Жемістерінің ұзындығы 9 мм шамасында. Өсімдік сабағы мен тамыры жақсы дамыған ксилема элементтерімен ерекшеленеді. Бұл өсімдіктің химиялық құрамындағы илік заттар, флавоноидтар, тритерпеноидтар, жоғарғы майлы қышқылдар, фенол қышқылдары мен полисахаридтердің халықтық жəне дəстүрлі медицинада əр түрлі ауруларды емдеуде қолданылуы жайлы жүргізілген көптеген ғылыми зерттеулерге шолу жасалған. Компьютерге қосылған арнайы Microvisible бағдарламасы бар MCX100 Micros микроскопы көмегімен өсімдіктің вегетативтік мүшелерінің көлденең кесінділері микросуреттерге түсірілді. Сонымен қатар өсімдік жапырағы, сабағы жəне тамырының анатомиялық құрылысына морфометрикалық өлшеулер жүргізіліп, олардың орташа көрсеткіштері келтірілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. BIOLOGY. MEDICINE. GEOGRAPHY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject Agrіmonіa аsiatica Juz ru_RU
dc.subject эпидермис ru_RU
dc.subject флоэма ru_RU
dc.subject ксилема ru_RU
dc.subject өткізгіш шоқ ru_RU
dc.subject мезофилл ru_RU
dc.subject трихома ru_RU
dc.subject перидерма ru_RU
dc.subject склеренхима ru_RU
dc.title Оңтүстік Шығыс Қазақстан аймағындағы Agrimonia asiatica Juz. дəрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері ru_RU
dc.title.alternative Биологические особенности лекарственных растений Agrimonia asiatica Juz. в условиях Юго-Восточного Казахстана ru_RU
dc.title.alternative Biological features of medicinal plants Agrimonia asiatica Juz. in the conditions of the South-East Kazakhstan ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account