Болашақ мамандарды өрнек өнерiн психологиялық талдауға оқытудың əдістемелік шарттары

Show simple item record

dc.contributor.author Балкенов, Ж.Ш.
dc.contributor.author Қыпшақов, С.А.
dc.contributor.author Кенжебеков, Ғ.Б.
dc.date.accessioned 2018-04-18T05:24:33Z
dc.date.available 2018-04-18T05:24:33Z
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.citation Балкенов Ж.Ш. Болашақ мамандарды өрнек өнерiн психологиялық талдауға оқытудың əдістемелік шарттары/Ж.Ш. Балкенов, С.А. Қыпшақов, Ғ.Б. Кенжебеков//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.-2017. №3.Б.29-33. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2602
dc.description.abstract Мақалада сəндік-қолданбалы өнер саласындағы оқыту-тəрбиелеудің табысты мүмкіндіктері мен аталған өнерді меңгерудегі оқу үрдісін ұйымдастыру жағдайы жəне заманауи білім жүйесі зерттелген. Тиянақты зерттеуді талап ететін, маңызды болып табылатын теориялық жəне практикалық сипаттағы шешілмеген сұрақтардың барлығын айғақтайтын жоғары оқу орындарындағы халықтық көркемөнер кəсіпшілігі мен сəндік-қолданбалы өнер сабақтарында студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту мəселесіне байланысты авторлар ғылыми зерттеулерге, басылымдарға, психологиялық- педагогикалық əдебиеттерге талдау жасады. Сəндік-қолданбалы өнер сабақтарында оқыту-тəрбиелеу жұмыстарының құралдары, педагогикалық амалдар, əдістемелік шарттар, оқыту үрдісінің тиімді əдістері мен түрлері анықталған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.;№ 3(87)/2017
dc.subject өрнек өнерi ru_RU
dc.subject көркем шығармашылық ru_RU
dc.subject стилизация ru_RU
dc.subject нақыш ru_RU
dc.subject рухани таным ru_RU
dc.subject образ ru_RU
dc.subject реңк ru_RU
dc.subject тұлға ru_RU
dc.subject көркемдiк ru_RU
dc.subject абстрактылық ru_RU
dc.title Болашақ мамандарды өрнек өнерiн психологиялық талдауға оқытудың əдістемелік шарттары ru_RU
dc.title.alternative Методические условия обучения будущих специалистов анализу орнаментального искусства ru_RU
dc.title.alternative Methodical conditions for training future specialists to analysis of ornamental art ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account