Ақтау таулы өңірінің кең таралған кейбір дəрілік жəне эфир майлық өсімдіктерінің жер беті мүшелерінің шикізат қоры

Show simple item record

dc.contributor.author Ахметжанова, А.И.
dc.contributor.author Наурызбаева, А.Н.
dc.date.accessioned 2018-04-12T06:32:52Z
dc.date.available 2018-04-12T06:32:52Z
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.citation Ахметжанова А.И. Ақтау таулы өңірінің кең таралған кейбір дəрілік жəне эфир майлық өсімдіктерінің жер беті мүшелерінің шикізат қоры/А.И. Ахметжанова, А.Н. Наурызбаева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.-2017.-№3.-Б. 20-25. ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7201
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2535
dc.description.abstract Мақалада Ақтау тауына қарасты төрт өңірдің (Райыс, Дарат, Қорған, Ақсай) əр түрлі өсімдіктер бірлестігінде кездесетін кең таралған əрі дəрілік, əрі эфир майлық 10 түрлі өсімдіктің (кəдімгі түймешетен — пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare, кəдімгі мыңжапырақ — тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium, дəрілік қандышөп — кровохлёбка лекарственная — Sanguisorba officinalis, дала жалбызы — мята полевая — Mentha arvensis, ащы жусан — полынь горькая — Аrtemisia absinthium, сұр жусан — полынь серая — Artemisia glauca, биік жусан — полынь высокая — Artemisia abrotanum, далалық сəлбен — шалфей степной — Salvia stepposa, иісті киікоты — зизифора пахучковидная — Ziziphora clinopodioides, кəдімгі жебіршөп — тимьян обыкновенный — Thymus vulgaris) шикізатының эксплуатациялық жəне жыл сайынғы мүмкіндік қоры анықталды.Тіркелген өсімдіктердің ішінде ғылыми медицинаға енгізілген, қазіргі таңда сұранысы жоғары үш түрлі (кəдімгі түймешетен — пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare, кəдімгі мыңжапырақ — тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium, ащы жусан — полынь горькая — Аrtemisia absinthium) дəрілік өсімдіктердің жер беті өркен мүшелері эксплуатациялық шикізат қоры мен жыл сайынғы мүмкіндік қоры барлық зерттелген өңірлер бойынша жоғары сандық көрсеткіш көрсеткендігі туралы айтылған. Əр аудан бойынша 10 түрлі дəрілік, эфир майлық өсімдіктердің қорын салыстырмалы түрде анықтау барысында таралу жағынан да, шикізат қорының тығыздымен мен эксплуатациялық, жыл сайынғы мүмкіндік қорының сандық көрсеткіштері — Райыс көңі мен Дарат тоғанының маңында анықталған өсімдіктерде жоғары көрсеткіштер бергендігі туралы айтылды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.;№ 3(87)/2017
dc.subject дəрілік ru_RU
dc.subject эфир майлық ru_RU
dc.subject фитоценологиялық сипаттама ru_RU
dc.subject ареал (таралуы) ru_RU
dc.subject қор ru_RU
dc.subject эксплуатациялық шикізат қоры ru_RU
dc.subject өмір сүру формасы ru_RU
dc.subject қауымдастық ru_RU
dc.subject біржылдық жəне көпжылдық өсімдіктер ru_RU
dc.subject ксерофит ru_RU
dc.subject мезофит ru_RU
dc.subject ксеромезофит ru_RU
dc.subject мезоксерофит ru_RU
dc.subject гигрофит ru_RU
dc.title Ақтау таулы өңірінің кең таралған кейбір дəрілік жəне эфир майлық өсімдіктерінің жер беті мүшелерінің шикізат қоры ru_RU
dc.title.alternative Запасы надземных масс наиболее распространенных лекарственных, эфиромасличных растений горной системы Актау ru_RU
dc.title.alternative Stocks of overground masses of the most common medicinal, essential oil plants of the Aktau mountain system ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account