2(86)/2017-Химия

2(86)/2017-Химия

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2224> Burkeyeva G.K. Terpolymerization of polyethylene glycol maleate with acrylamide and monovinyl ether of monoethanolamine</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2246> Burkeyeva G.K. Investigation of copolymers based on unsaturated polyester resins</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2247> Selection of optimal conditions for obtaining of Co nanoparticles in the matrix of polymeric hydrogels</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2249> Phenolytical modification of polyurethane elastomers as a method of obtaining multifunctional additives for road coal tar bitumen</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2250> Способы очистки некоторых пентациклических тритерпеноидо</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2283> Амерханова Ш.К. Түрлендірілген белсенді көміртек негізіндегі сорбенттердің термотұрақтылығын бағалау</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2284> Қасымова М.С. Карбон қышқылдарын термогравиметриялық жəне кинетикалық əдістер арқылы зерттеу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2285> Абжалов Б.С. Висмуттың еруін тұз қышқылының сулы ерітінділерінде өндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы зерттеу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2286> Амерханова Ш.К. Комплексообразование ионов меди (II) со смесью оксгидрильных и сульфгидрильных флотореагентов в водных растворах</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2287> Calorimetric research of a heat capacity of a triple lanthanum tellurite in the range of 298.15–673 К</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2290> Синтез и рентгенографическое исследование сложных ферритов состава BiMe3 IIFe5O12 (MII = Mg, Ca, Ba)</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2291> Металл емес бұйымдардың беттеріне қондырылған алтын, күміс жəне мыс нанобөлшектерінің бактерицидтік қасиеттерін зерттеу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2292> Диэлектрлі материалдардың беткі қабатына қапталған металл қабықшалардың қалыңдығын анықтау əдісі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2293> Акимбекова Б. Комплексообразующие реагенты-модификаторы и их влияние на флотацию</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2294> Использование оксида хрома (VI) в качестве сорбента мышьяка из кислых медьсодержащих растворов</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2295> Кенжетаева С.О. «Органикалық химия» пəні бойынша СӨЖ тапсырмаларын даярлауда таксономиялық тəсілдемені пайдалану</a><br><br>

Recent Submissions