2(86)/2017-Филология

2(86)/2017-Филология

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2180> Мажитаева Ш. Ақселеу Сейдімбек шығармаларының тілдік ерекшеліктері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2181> Altenbek G. А corpus-based frequency statistic of kazakh language</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2182> Аmanbayeva G.Yu. Sociolinguistic aspect of language policy of Kazakhstan</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2192> Фурсанова Т.В. Названия улиц Пришахтинска как объект лингвистического описания</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2194> Шигабиева А.И. Языковые репрезентации категории «пространство» Анализ лексико-семантического поля</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2199> Харитонова Л.М. Личность художника: к проблеме изучения</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2203> Төлеубаева К.А. Тұрсын Жұртбайдың «Талқы» еңбегіндегі тағдыр жəне тарих талқысы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2206> Okay A. On the issue of loci communes in folklore studies</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2212> Амангелдиева Г.С. Əбіш Кекілбаевтың бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген публицистикалық мақалалары</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2213> Шауенова Г.Ə. Абай жəне сол тұстағы қазақ публицистикасы</a><br><br>

Recent Submissions

 • Шауенова, Г.Ə. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада ұлы Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық жолының алғаш баспасөз бетінде қалай жарық көргені туралы айтылды. Тоталитарлық жүйе кезіндегі Абайдың айналасындағы шəкірттері мен Абайды ұлықтаған ұрпақтарының тағдырлары ...
 • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақала аса танымал, көркем публицист Əбіш Кекілбайұлының бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген публицистикалық мақалаларымен таныстырады. Зерттеу объектісі ретінде республикалық басылым беттеріне жарияланған «Жыл ...
 • Okay, A.; Zhumabekov, M.K.; Demyanova, Yu.A. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Modern folkloristics as an independent science solves a number of important problems: comprehends its subject, creates its own theory, and develops folklore research methods. The area of poetic style in folklore is ...
 • Төлеубаева, К.А.; Мусиева, Д.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақала Тұрсын Жұртбаевтың «Талқы» ғылыми-зерттеу еңбегін негізге ала отырып жазылған. Авторлар Мұхтар Əуезовтің шеберлігін əр қырынан көрсетіп, оның еңбектері арқылы ғылыми дəлелдеулерге көз жеткізді. Бес өзекті мəселені ...
 • Харитонова, Л.М.; Биданова, А. (KSU Publ., 2017-06-30)
  В статье рассмотрена проблема определения объема понятия «личность художника». На основе теоре- тических и историко-литературных исследований сложилось мнение о довольно размытых границах этого понятия в литературоведении. ...
 • Шигабиева, А.И. (KSU Publ., 2017-06-30)
  В статье проанализирована категория «пространство» как процесс категоризации человеческого зна- ния в объективной реальности. Представлен синтез философского и лингвистического подходов к оп- ределению данной категории ...
 • Фурсанова, Т.В.; Нугманова, А. (KSU Publ., 2017-06-30)
  В статье предпринята попытка обобщения некоторых наблюдений над жизнью языка в городском пространстве. Объектом авторского исследования послужила важная часть урбанонимии – годонимия Караганды, представленная названиями ...
 • Аmanbayeva, G.Yu.; Issabek, Sh.N. (KSU Publ., 2017-06-30)
  The article considers a concept of language policy in modern sociolinguistics. The review of research devoted to the language policy in Kazakhstan was done. The research is based on the main provisions of the language policy ...
 • Altenbek, G.; Wang, X.L. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Kazakh language is an agglutinative language and it belongs to the Turkish Language group. Kazakh is a lowresource language by Arabic script in China, there are still many serious challenges in these research areas ...
 • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...