№1(113)/2024-Филология

№1(113)/2024-Филология

 

 • Хасенов Б.Р. 12+1 үлгісінің мифтік және лингвистикалық интерпретациясы

 • Aubakir S.S. An analysis of figurative language in the interpretation of contemporary English poetry

 • Kurkimbayeva A.M. Film discourse: the semantic interpretation of film titles

 • Issabayeva N.S. Suffixes with agent meaning “-er” and “-or” and their etymology

 • Қайырбекова Ұ.С. Көпмағыналы «көрсет» етістігінің парадигмасы

 • Никифорова Э.Ш. Стратегии на «понижение» и «повышение» в текстах экологического дискурса

 • Zhunussova Zh.N. Genre and stylistic peculiarities of the political discourse (on the material of Addresses of Heads of states)

 • Жунусова М.Б. Модальдық бірліктердің морфосинтаксистік аспектісі

 • Камзанов Д. Сән дискурсы жөнінде

 • Бижкенова А.Е. Семантика глаголов движения в русском, казахском и английском вариантах (с опорой на корпусные и словарные данные)

 • Кортабаева Г.К. Қазақ және қытай тілдеріндегі жұмбақтардың этнолингвистикалық сипаты

 • Turlybekova I.A. English phraseological units of speech behavior reflecting household realities

 • Adishirinov K.F. Journalism issues in Sheki’s literary environment in the 20th century (based on the creativity of Mustafa bey Alibeyov, Nurpasha Hummetov and Tofig Gaffarov)

 • Смагулова А.Т. Шәкәрім поэзиясындағы текстология мәселелері

 • Акбулатов А.А. Ақын Б. Халиолла лирикасының тақырыптық-идеялық және поэтикалық негіздері

 • Mingazova L.I. Theoretical problems of literary translation

 • Amangeldina M.S. Lyrical prose in Kazakh literature

 • Каринов А.К. Қазақ әдебиетін оқытудағы коучинг және менторинг әдістерін қолданудың ғылыми-практикалық ерекшеліктері

 • Jafarov T. On the reception and transformation of Russian literature in Azerbaijan in the post-Soviet period

 • Recent Submissions

  • Jafarov, T.; Ospanova, Zh.; Khamidova, A. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   In the article some issues of Russian literature reception and transformation in post-Soviet Azerbaijan are covered. The publication was prepared on the basis of observations made by the author while working on the second ...
  • Каринов, А.К.; Смағұлов, Ж.Қ.; Сағадатов, Р.Т. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Бұл зерттеу жұмысында орта мектеп оқушыларына қазақ әдебиеті пәнінің оқу мазмұны қамтыған қазақ ақын-жазушыларының шығармаларын оқытуда коучинг және менторинг әдістерін қолданудың ғылыми-практикалық перспективасы ...
  • Amangeldina, M.S.; Tleuova, Zh. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article highlights the experiments of theoretical study of lyrical prose. Scientific views on lyrical prose in the theory of world and national literature are systematised. The searches of lyrical prose in Kazakh ...
  • Mingazova, L.I.; Orazova, B.O. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article discusses the theoretical problems of literary translation. The study of literary translation in Kazakh literature is presented, along with significant scientific findings regarding the nature of translation. ...
  • Акбулатов, А.А.; Утемисова, Э.К. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақалада ақын Бауыржан Халиолланың жазба поэзиясының тақырыптық-идеялық ізденістері мен поэтикалық қуаты, суреттеу шеберлігі, жеке дара қолтаңбасы талдау нысанына алынған. Ақынның шығармашылық ғұмырнамасына тоқталып, ...
  • Смагулова, А.Т.; Еспенбетов, А.С.; Ердембеков, Б.А. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақалада Шәкәрім шығармаларындағы текстологиялық мәселелер талқыланды. Шәкәрім ақын өлеңдерінің әр түрлі мәтінмен басылуы, оларды бірізге түсіру жолдары қарастырылды. Ақынның көзі тірісінде жарық көрген кітаптары мен ХХ ...
  • Adishirinov, K.F. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article describes the development of journalism in Shaki in the 20th century. The main goal of the author is to highlight the influence and role of publicity in the development of the literary environment in Sheki. ...
  • Turlybekova, I.A.; Nurkenova, S.S. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article considers the role of phraseologisms with the meaning of speech behavior in the English language. The aim of the study is the identification of the English phraseologisms with the meaning of speech behavior defining ...
  • Кортабаева, Г.К.; Мұратбекова, Ж.Е. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Жұмбақ — халық өмірінің бай тәжірибесін, дүниеге эстетикалық және этикалық көзқарасын білдіретін көне жанр. Халықтың болмысымен ежелден біте қайнасып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан жұмбақ жанрының табиғатын ...
  • Бижкенова, А.Е.; Кенжебекова, Р. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Цель данного исследования — изучение частоты употребления глаголов движения в аспекте сопос- тавления в разносистемных языках с использованием информации, извлеченной из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), ...
  • Камзанов, Д.; Адилова, А.С.; Каукербекова, Б.С. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақала институционалды дискурстың бірі — сән дискурсының жалпы сипатына арналған. Адамгершілік нормаларының, жеке адам және билік, жеке тұлға және ұжым арасындағы қарым- қатынастың мінез-құлық стандарттары өзгерумен ...
  • Жунусова, М.Б.; Сағындықұлы, Б.; Ахтаева, Н.Х.; Боранбай, Б.Е.; Алмауытова, Ә.Б. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақала қазақ тіл біліміндегі модальдылық мәселесін морфосинтаксистік тұрғыдан тарқатқан. Авторлар мақалада әлемдік деңгейлі ғылыми зерттеулерге сүйене отырып, модальдық санаттың әр жақтылығын айқындау мақсаты қойылған. ...
  • Zhunussova, Zh.N.; Alexeyeva, O.G.; Jambayeva, Zh.A.; Ivanova, N.S. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article is dedicated to the comparative analysis of Kazakh, Russian and Bulgarian presidential discourse. Presidential power influences both the domestic and foreign policy of the state. Based on this, there has been a ...
  • Никифорова, Э.Ш.; Куренко, К.Н. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   В статье приведена трактовка понятий коммуникативные стратегии на «повышение» и «понижение». Рассмотрены виды корпусов, их применение в лингвистической сфере научного знания, различия ме- жду корпусами трех языков ...
  • Қайырбекова, Ұ.С.; Мамирбаева, А.А. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақалада көп мағыналы лексемаға жататын «көрсет» етістігінің парадигмасы қарастырылған. Сөздікте оның бірнеше мағынасы берілген. Морфологиялық тұлғасына қарап –т қосымшасын өзгелік етіс жұрнағымен шатыстырып алуға болады. ...
  • Issabayeva, N.S.; Buketova, N.I.; Aratayeva, A.T.; Toluspayeva, D.Zh. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   The article describes suffixation of English noun, etymological characteristics of suffix “-er” and “-or”, the description of its meaning, combinability of the suffixes with the other stems. Affixes can be treated as a ...
  • Kurkimbayeva, A.M. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   This article discusses the problems of semantic interpretation of the titles of feature films, as films turned into influential means of mass communication in the modern life. Filmonyms as one of the types of small-format texts ...
  • Aubakir, S.S.; Kitibaeva, А.K.; Оspanova, Zh.Т. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   This article examines the various facets of figurative language. This study considers figurative language from a traditional perspective as an embellishment of language and compares it with contemporary theory in ...
  • Хасенов, Б.Р. (Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2024-03-30)
   Мақалада он екі санының символикасы, сакралдық мәні сөз етілген. Зерттеудің басты материал- дары — мифтер, күнтізбелік аңыздар, тұрақты тіркестер, сөздіктер, түркі тіліне қатысты жәдігерлер. Сонымен қатар мақалада «шоғым» ...