ЭКСПО-2017 өткізілуіне орай Қазақстан даму стратегияларының басты басым бағыттарының бірі ретінде «Жасыл даму» идеясы

ЭКСПО-2017 өткізілуіне орай Қазақстан даму стратегияларының басты басым бағыттарының бірі ретінде «Жасыл даму» идеясы

 

 • Каренов Р.С. Важность для Казахстана экономического обобщения мирового опыта стран, осуществляющих переход на «зеленую» экономику

 • Каренов Р.С.Эффективность сотрудничества атомной промышленности Казахстана со странами-членами Магатэ

 • Есенгельдин Б.С. Роль проектов государственно-частного партнерства в развитии гражданской авиации Казахстана

 • Тлеубердинова А.Т. Білім беру туризмінің заманауи жағдайы

 • Қазбеков Т.Б. Болашақтың энергиясы: əлеуеті жəне даму мүмкіндіктері

 • Акыбаева Г.С. Жел энергиясы – ұлттық экономиканы тиімді басқарудағы басты баламалы көзі ретінде

 • Садуов А.Ж. Некоторые аспекты разработки современных стратегий банковского маркетинга

 • Бекишев Қ. Жасыл экономиканы дамыту арқылы биосфераны қорғау

 • Көмекбаева Л.С. Қазақстандағы ұлттық компаниялардың инвестициялық саясатының нəтижелілгін бағалау

 • Акбаев Е.Т. Государственное регулирование инвестиционных процессов: опыт зарубежных стран

 • Слезко Е. А. Энерго-экологические и научно-технологические аспекты стратегии устойчивого развития в современных условиях

 • Андарова Р.К. Перспективы развития инновационной сферы в Казахстане

 • Жақсыбаев Қ.Р. «Энергия үнемдеу -2020» мемлекеттік бағдарламасының қазіргі кездегі жағдайы мен мүмкіндіктері

 • Ержанова С.К. Обеспечение экологической безопасности в условиях интенсивного развития логистических систем Республики Казахстан

 • Романько Е.Б. Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Республике Казахстан

 • Казбеков Т.Б. Халықаралық мамандандырылған «Болашақтың энергиясы» көрмесін өткізудің ұйымдық жəне қаржылық – экономикалық мəселелері

 • Ержанова С.К. Қазақстанда кəсіпкерлікті басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттары

 • Алмаз Т. Экологическое инвестирование и инновации как ключевые составляющие реализации новой стратегии мирового экономического развития

 • Магзумова Л.К. Жаһандық əлемде «Жасыл экономикаға» өту қажеттілігі

 • Қазбеков Т.Б. «Жасыл экономиканың» энергетикалық технологияларының даму бағыттары

 • Жақсыбаев Қ.Р. Қазақстанның кен металлургия кешені инновациялық жобаларды басқарудың жетілдіру жолында жасыл экономикаға көшуді іске асыру бағыттары

 • Каренов Р.С. Проблемы создания научно-технологической базы для реализации инновационной атомной энергетики на основе управляемого термоядерного синтеза и разработки виэ- технологий

 • Андарова Р.К. Экономический рост в аспекте его взаимодействия с окрующей средой

 • Хусаинова Ж.С. «Зеленая» экономика как новый курс развития Казахстана и Беларуси

 • Родина Л.А. Формирование и развитие «Зеленой» экономики в России

 • Базарбаев М.К. Экологические технологии как элемент «Зеленой экономики»

 • Казбеков Т.Б. Қазақстан республикасында «Жасыл» экономика əлеуетін арттыру бағыттары

 • Ержанова С.К. Проблемы современного менеджмента

 • Андарова Р.К. Қазақстанның халықаралық қызметтер саудасын дамыту бағыттары

 • Жумашева А.Б. Экономиканы инновациялық тұрғыда дамытудың маңызы жəне қажеттілігі

 • Жумашева А.Б. EXPO 2017 – ел мəртебесінің асқақ рухы

 • Жумашева А.Б. «Зеленая» экономика как приоритетное направление развития Казахстана

 • Жақсыбаев Қ.Р. Əлеуметтік салаларда аймақтық басқарудың еуропалық жəне азиялық модельдері

 • Жумашева А.Б. Қазақстан Республикасында «Жасыл экономиканы» дамуын жетілдіру

 • Токсамбаева А.Б. Переход к «Зеленой экономике» как залог устойчивого развития республики Казахстан

 • Жумашева А.Б. Жаһандық көлемде «Жасыл экономикаға» өту қажеттілгі

 • Жұмашева А. Б. Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі жəне онымен күресу жолдары

 • Жумашева А.Б. «Зелёная экономика» в Республике Казахстан

 • Тусупбаева Б.С. Қазақстан жасыл экономика жолында

 • Токсамбаева А.Б. «Зеленая экономика» как важный инструмент обеспечения устойчивого развития Казахстана

 • Усенова Д.М. Перспективы развития экологического туризма в восточном Казахстане

 • Перова Н.С. Необходимость перехода Республики Казахстан к зеленой экономике

 • Мусабекова А.О. Шағын кəсіпкерліктің нарықтық экономикадағы маңызы жəне оның ерекшеліктері

 • Каренов Р.С. Актуальность перехода к «Зелёной» экономике в мире и Казахстане

 • Комекбаева Л.С. Некоторые аспекты реализации бюджетной политики Республики Казахстан в современных условиях

 • Воробьева С.М. Система страхования депозитов как фактор стабилизации банковского рынка Республики Казахстан

 • Нурпеисов Б.Г. Қоршаған ортаны ластауға құқылы нарықтың құрылуына арналған экстерналия теориясының тəжірибелік мəні

 • Лисова Н.А. Международное налоговое планирование – как фактор совершенствования внешнеэкономических связей государств

 • Mambetova S. Sh. The world come EXPO to Kazakhstan in 2017

 • Бейсенова Ж.Ж. Эволюция концепций экономического развития в контексте значения сферы услуг

 • Романько Е.Б. Будущее за «Зелеными технологиями»

 • Романько Е.Б. Перспективы развития индустриальной инновационной политики Казахстана

 • Тусупбаева Б.С. Қазіргі уақыттағы жылу сораптардың қолдануы

 • Касымова А.Г. Исследование динамики и уровня доходов населения Карагандинской области

 • Тиштыкбаева А.Ж. Қазақстан Республикасының ипотекалық нарығының қазіргі жағдайы жəне даму перспективасы

 • Тусупбаева Б.С. «Жасыл» экономикаға өтудегі қаржыландыру мəселелері

 • Абаев А.А. Ауылдық аумақтардың тұрақты дамуын мемлекеттік реттеу

 • Каренов Р.С. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики как основы безуглеродного баланса

 • Тлеубердинова А.Т. Кəсіпорын қызметінде маркетингтік қызметті ұйымдастыру

 • Такирова А.С. К вопросу об энергетической безопасности страны

 • Ержанова С.К. Основные приоритетные направления развития логистической системы Казахстана

 • Карибаев Е.С. Оценка земельных и хозяйственных ресурсов агроэкосистемы Казахстана

 • Ibraimkhanova A.E. Interpenetration of business and ecology spheres

 • Ussenova D. M. Possibilities for the development of "glamping" in Kazakhstan

 • Ержанова С.К. Көмірді терең өңдеу жəне одан синтетикалық сұйық отын алудың экономикалық-экологиялық аспектілері

 • Арынова Ж.З. Основные тенденции развития «Зеленой» экономики в Казахстане

 • Романько Е.Б. Диверсификация угольной отрасли

 • Таттымбетова К.Т. Экономикалық инновациялық дамуын жетілдіру тетіктері

 • Бақтыбай Н.Б. Энергетикалық қауіпсіздікке сыртқы əсерлерді интернализациялаудың түрлері мен əдістері

 • Тусупбаева Б.С. Энергияны тиімді пайдалану – уақыт талабы

 • Рахимжанова Т.К. Қазақстандық лизинг нарығының бүгінгі жағдайы

 • Каренов Р.С. Экономические аспекты перехода на ВИЭ в Казахстане

 • Казбеков Т.Б. Ғаламдық жылынудың қоршаған ортаға əсері

 • Ситенко Д.А. Современные аспекты отчета о движении денежных потоков

 • Казбеков Т.Б. Основные теоретические положения энергетики и энергии

 • Дюсембаев Б.С. Мировой опыт свободного предпринимательства для перехода к «Зеленой экономике»

 • Касымова А.Г. Влияние факторов производства на стоимость недвижимости

 • Шакеев С.С. Кəсіпорындағы қорлардың аудитін ұйымдастыру жолдары

 • Тусупбаева Б.С. Банктік тəуекелдер классификациясының көзқарастарына салыстырмалы талдау

 • Тиштықбаева А.Ж. Қазақстан Республикасының экономикасына шетелдік инвестиция тартудың маңызы

 • Жақсыбаев Қ.Р. Əлеуметтік саланы мемлекеттік басқарудың тиімділігі

 • Романько Е.Б. Проблемы внедрения нанотехнологий в Казахстане

 • Тусупбаева Б.С. Жасыл экономика - Қазақстанды жаңғыртуда жаңа бағыттардың бірі ретінде

 • Мусабекова А.О. "ЭКСПО-2017" халықаралық көрмесі: маңыздылығы, экономикалық тиімділігі жəне келешекке көзқарас

 • Тиштыкбаева А.Ж. Міндетті медициналық сақтандырудың қажеттілігі мен маңызы

 • Ержанова С.К. Инновационные методы управления «Зеленой» технологии в логистике

 • Романько Е.Б. «Зеленая экономика» как приоритетное направление развития Казахстана

 • Романько Е.Б. Формирование государственной инновационной политики

 • Қазбеков Т.Б. Жасыл экономика негізінде агроөнеркəсіптік кешенді дамытудын мемлекеттік реттеудің бағыттары

 • Темирбаева Д.М. Концепции социальной защиты в процессе развития социального государства

 • Тусупбаева Б.С. Энергияны үнемдеудегі энергия аудиті

 • Ақмолда М.Н. Тікелей шетел инвестицияларын Қазақстан экономикасына тартудың əлемдік тəжірибесі

 • Серік Г.А. Қазақстан Республикасындағы ІІ деңгейлі банктердің міндеттемелері бойынша қаржылық есебі

 • Нурпеисов Б.Г. Р. Коуз теориясының практикалық маңыздылығы

 • Мусабекова А.О. ЭКСПО-2017 көрмесі-елдің ерен жеңісі

 • Мамбетова С.Ж. ЭКСПО-2017 көрмесінің туризмді дамытудағы рөлі

 • Тусупбаева Б.С. Қазақстандағы энергияны үнемдеу саласының негізгі тапсырмалары

 • Жақсыбаев Қ.Р. Геотермальды энергетиканы Қазақстанда пайдалану мүмкіндіктері

 • Райханова Г.А. «Қарағанды элетротехникалық жабдықтар зауыты» АҚ-ның өнімдерін дамыту жəне жетілдіру жолдары

 • Recent Submissions

  View more