2017

2017

Recent Submissions

 • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (KSU Publ., 2017-12-30)
  Авторлар паблик рилейшнздің қоғамдық пікірді өзгертуіне əсер етіп жатқанын айтады. Пікірдің қарқындылығы, тұрақтылығы мен мəселеге сəйкес ақпарат ауқымының кеңеюінен PR саласын дамытудың қажеттігі көзделген. Өзге қызметтің ...
 • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (KSU Publ., 2017-12-30)
  Мақалада мультимедиалық журналистиканың даму тенденциялары қарастырылған. Конвергентті журналистика мен мультимедиалық журналистиканың ұқсастығы мен айырмашылығы сараланып көрсетілген. «Блог» ұғымының интернет-журналистикада ...
 • Пудовкина, Н.В. (KSU Publ., 2017-12-30)
  В статье были изучены различные подходы к трактовке понятия «языковая личность» и рассмотрены психолого-педагогические условия и возрастные особенности формирования языковой личности младших школьников. Одним из направлений, ...
 • Pak, M.K.; Tugambekova, D.T. (KSU Publ., 2017-12-30)
  The article is devoted to the problems of study of the nominative units with the semantics of colour in psycholinguistic aspect. The overview of linguistic research of coloronyms is carried out in the work, psycholingui ...
 • Amanbayeva, G.Yu.; Issabek, Sh.N. (KSU Publ., 2017-12-30)
  Language, being one of the main characteristics of society, performs communicative function. On the frequency of the use of language on what volume language is de jure allocated with this or that official status, and de ...
 • Мехтиева, М.Б. (KSU Publ., 2017-12-30)
  В творчестве З.И.Будаговой (1929–1989) нашел свое отражение объективный научный подход к исследованию самых различных разделов грамматики тюркских языков, в особенности азербайджан- ского языка. В частности, ею были ...
 • Pak, M.K.; Sherizatova, Zh.Zh. (KSU Publ., 2017-12-30)
  The article claims at highlighting the emergence and development of medical terminology at various stages. We also intend to emphasize the importance of the study and analysis of scientific works of foreign and Russian scholars ...
 • Мирзахметов, А.А. (KSU Publ., 2017-12-30)
  Романтизмге қатысты мəселелер, оның жаратылысы, романтикалық жанрлардың даму барысындағы жіктелуі, жекелей романтикалық шығармалардың поэтикалық жүйесін зерттеу қазіргі қазақ əдебиеттануында ерекше көзге түсіп отыр. ХХ ...
 • Rashidli, V.A. (KSU Publ., 2017-12-30)
  The system which is in the form of odd subject of the temporal syntactic unique in subordinate clauses and compositions are looked through in the article for the materials of the English and Azerbaijan languages. It ...
 • Vazanova, M. (KSU Publ., 2017-12-30)
  This paper discusses specificity of the functional and semantic realization of the word in the text. Modern linguistic studies of words in the functional and semantic plan make it possible to establish the dependency ...
 • Нəукенұлы, Б.; Жумагелдин, Ж.Ш. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада қазіргі қазақ əдебиетінде өзіндік орны бар ақын-жазушы Серік Сағынтайдың əңгімелерінің өзектілігі сөз болды. Тарих пен əдебиет тақырыбын негізге алған қаламгердің шығармашылық зертханасы жан-жақты сөз бола отырып, ...
 • Уаң жи шияң; Пу хоңиаң (KSU Publ., 2017-09-29)
  «Фоулсон сага» мен «Қобыланды батыр» жыры герман текті халықтар мен қазақ халқының уəкілдік сипатқа ие эпостық жырлары болып саналады. Мақала авторлары бұдан бұрынғы зерттеулерде онша көп сөз бола қоймаған əйелдер образын ...
 • Шевлякова, Л.Р. (KSU Publ., 2017-09-29)
  В статье проведен скрупулезный анализ художественных текстов, входящих в книгу «Сквозная ли- ния». С учетом имеющихся в литературоведении теоретических трудов по лирической и прозаической циклизации автор статьи детально ...
 • Toleubayeva, K.A. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Style of the writer and feature of hero’s image from different sides are considered in the article. At the same time there are considered works by Abish Kekilbayev, Taken Alimkulov, Dukenbay Doszhanov representing scientifically ...
 • Rakhimov, B.S.; Rustemova, Zh.A. (KSU Publ., 2017-09-29)
  The proposed article deals with the static and dynamic properties of the categories of space and time of the epic picture of the world of the Kazakh people. The authors for the first time set the task of determining the ...
 • Azharbekova, E.N. (KSU Publ., 2017-09-29)
  This article considered ways of transfer of definite/indefinite meanings in Russian, Turkic linguistics. The author of article proves definite/indefinite category inherent in the Russian linguistics as well as Turkic ...
 • Қазанбаева, А.З. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада қазақ тіліндегі этномəдени лексиканың батырлар жырындағы қолданысы қарастырылған. Тіл этностың бүкіл рухани, мəдени байлығының негізгі көрсеткіші болып табылатындығы жəне ұлт тіліндегі этномəдени лексика ұрпақтан ...
 • Amanbayeva, G.Yu. (KSU Publ., 2017-09-29)
  The article analyzes the processes of functioning of the Russian language in the modern geopolitical space of the former Soviet States and Eastern Europe. A key thesis of the article is a provision on the need to preserve the ...
 • Такиров, С.У.; Жумагелдин, Ж.Ш. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада бүгінде қазақ сөз өнерінің асыл арнасын құрап отырған шетел қазақ əдебиетінің даму барысы мен зерттелу үрдісі қарастырылды. Атамекеннен тыс жерлерде ғұмыр кешіп жатқан қандастардың əдеби-мəдени жетістіктерінің ...
 • Althonayan, A.; Zhunussova, A.; Shaldybayeva, D.; Zharylgapov, Zh.; Kapasheva, Zh. (KSU Publ., 2017-09-29)
  This article examines some aspects of critical thinking by analyzing the greatest work of Abay Kunanbayev — «Books of Words». Deep in content «Words of edification» reflect all the wealth of the spiritual culture of the ...

View more