Қазақстан Республикасының əскери саясатын жүзеге асыру барысындағы əскери қызметкерлерді құқықтық тəрбиелеу

Show simple item record

dc.contributor.author Мусин, Қ.С.
dc.date.accessioned 2017-09-08T11:16:13Z
dc.date.available 2017-09-08T11:16:13Z
dc.date.issued 2015-03-28
dc.identifier.citation Мусин, Қ.С Қазақстан Республикасының əскери саясатын жүзеге асыру барысындағы əскери қызметкерлерді құқықтық тəрбиелеу / Қ.С Мусин // Академик Е. А. Бөкетовтің ғылыми және шығармашылық мұрасы: Е. А. Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықарал.ғыл. - тәжір.конф.материалдары (27-28 наурыз). = Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова. = Scientific and cultural inheritance of academician E.A. Buketov. - Қарағанды. - 2015. - Т.2. - С. 494-497. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1549
dc.description.abstract Аталған мақалада Қазақстан Республикасы əскери саясатының жүзеге асыру барысындағы əскери қызметкерлекрді құқықтық тəрбиелеу мəселелері қарастырылған.Автор əскери саясат жəне қауіпсіздіктің конституциялық-құқықтық нормаларының қорғау жəне қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылмақ. Сондай-ақ мақалада Қазақстан өзінің тəулсіздігін жариялап, əлем қауымдастығына толыққанды мүше болуына байланысты өзінің мемлекет ретінде қалыптасуын нақты жағдайда бекіту тікелей мемлекеттік саясатқа да байланысты болғаны жайлы сөз етіледі. В данной статье рассматривается проблема прававые воспитание военнослужащих по обеспечение военной политики Республики Казахстан. Автор затрагивает вопросы защиты и обеспечения конституционно-495 правовых норм в сфере военной политики и безопасности, также в статье обосновывается, что формирование Казахстана как полноценного члена мирового сообщества после обретения независимости состоялось непосредственно благодаря государственной политике. The article devotes problems of constitution-justice regulation army politic of Republic of Kazakhstan. The author talls about questions of save and taking of constitution-justice norms on sphere of army politic and quarding. The article explains that the formation of Kazakhstan as a full-fledged member of the world community after independence took place directly through public policy. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияның материалдары 27–28 наурыз;т.2
dc.subject құқықтық тəрбие ru_RU
dc.subject тəртіп ru_RU
dc.subject құқықбұзушылық ru_RU
dc.subject қауіпсіздік ru_RU
dc.subject ұлттық қауіпсіздік ru_RU
dc.subject саясат ru_RU
dc.subject əскери саясат ru_RU
dc.subject əскери қауіпсіздік ru_RU
dc.subject норма ru_RU
dc.subject əскери доктрина ru_RU
dc.title Қазақстан Республикасының əскери саясатын жүзеге асыру барысындағы əскери қызметкерлерді құқықтық тəрбиелеу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account