Серия "История. Философия."

Серия "История. Философия."

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Попандопуло, М.П.; Аубакирова, С.С.; Искакова, З.С.; Мукатова, Д.Р. (Карагандинский университет имени Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  В статье рассмотрены вопросы о роли искусства. Объектом исследования авторы определили художе- ственную мировую культуру, художественную культуру Республики Казахстан и культуру Павлодар- ского Прииртышья. Исходя из ...
 • Shimshek, Haсi Akhmet (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  The work deals with the relationship between civilization and philosophy, defining the relationship and features of culture and philosophy, culture and civilization. The concepts of a civilized person, personality, and ...
 • Shakirov, S.Ye.; Amangeldiyev, A.A.; Mustafina, T.V. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  Integration processes, often seen as a way to cooperation and common prosperity, turn out to be complex studies that hide many subtle aspects within them that can either promote unity or lead to divisions. In this article, ...
 • Спанов, М.Ж. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақалада философияны оқытуда Блум таксономиясын қолданудың тиімді шарттары мен жолдары жан-жақты қарастырылған. Философия сабағында Блум таксономиясын қолданудың мақсаты ― төменгі деңгейдегі когнитивті қабілеттерді ...
 • Сагикызы, А.; Жиренова, А.Т.; Абеуова, Ш.К. (Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  Статья посвящена анализу феномена культурной идентичности. Но прежде чем приступить к её ана- лизу, рассмотрен феномен идентичности как таковой. Выявлено, что в казахстанской философии столкнулись две позиции по вопросу ...
 • Карипбаев, Б.И.; Домбайчы, М.А. (Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  В статье исследованы вопросы, связанные с разработкой научно-методологических основ изучения феномена толерантности и этноконфессиональной идентичности. Такой исследовательский ракурс определяется необходимостью обновления ...
 • Гаипов, З.С.; Тынышбаева, А.А.; Кабылганиева, М.Б.; Идрисова, А.М. (Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  Актуальность темы исследования связана с реализацией с 2021 года в Республике Казахстан реформы государственного местного управления и самоуправления. В рамках провозглашенного Послания Главы государства народу Казахстана ...
 • Boranbayev, A.A. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  This article considers the ways of professional development of kazakh directing in the era of globalization, having studied the artistic horizons of modern theatrical art from a new point of view. The directions of continuity ...
 • Аскерхан, Н.; Жусупова, Б.Ж. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақаланың қамтитын негізі мәселесі VII ғасырда пайда болған Ислам дінінің көршілес өңірлерге тарай бастауы салдарынан қоғамдағы ғылыми және тарихи көзқарастардың қалай қалыптасқандығы, соның ішінде тағдыр мәселесін ...
 • Ақын, Б.Қ. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақалада амакудари философиялық-мәдени концептісінің практикасы қарастырылған. Амакудари дегеніміз ― мемлекеттік органдар зейнеткерлікке шыққан элиталық бюрократтарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін өздері реттейтін жеке ...
 • Abikenov, Zh.O.; Kudaibergenov, S.E. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  The problem of ethnic identity of representatives of other nationalities, its formation depends on changes taking place in society, social and cultural life. Studying this issue is of great scientific importance in ...
 • Айтбаева, А.Б.; Аташ, Б.М.; Құранбек, Ә.А.; Рыскиева, А.Ә. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақалада аударма мәселесінің философиялық және ғылыми негіздері талданған. Осы бағыттағы мәселелер шоғыры «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» бағдарламасы мысалы негізінде де бағамдалады. Философиялық ...
 • Тулеубаев, Ж.З.; Маслов, Х.Б.; Дукомбайев, А.Т. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақала тақырыбының өзектілігі қазіргі кезеңдегі қазақстардың Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысуы мәселесінің жеткіліксіз зерттелуімен байланысты. Мақаланың мақсаты – қазақ халқының атқарған рөліне тарихи ретроспектива ...
 • Карипбаев, Б.И. (Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  В статье автор предпринимает попытку проанализировать логику развития образовательной системы Казахстана в соответствии с основными приоритетами цивилизационного развития. Очевидно, что система образования во многом ...
 • Zhakin, S.M. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  This article attempts to investigate the influence of social networks on the concept of personality and selfexpression in the modern online world. The article is an in-depth analysis of important aspects of this ...
 • Ермагамбетова, К.С. (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақалада посткеңестік қалалардың қайта құрылу үрдісін жүзеге асырудағы ревитализация, реновация және джентрификация тәсілдері зерделенген. Бұл тәсілдер қала кеңістігін қалпына келтіру мен жаңарту үрдісін іске асыруда ...
 • Темирбекова, М.Е.; Вентсель, А.; Мырзахметова, А.Ж. (Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, 2023-12-30)
  Статья посвящена исследованию отражения «визуального поворота» («visual turn») в семиотических исследованиях, взаимосвязи между визуальной историей и семиотикой. Целью исследования являют- ся изучение взаимосвязи между ...
 • Таштанов, Ж.А.; Сефа Фүат Хекимоглу, Вежихи (Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 2023-12-30)
  Мақаланың мақсаты ― 1928-1930 жылдардағы күштеп ұжымдастыру мен репрессиялық шаралардың мәселесі арқылы Сайрам ауданының микротарихын зерттеу. ХХ ғасырдағы жалпы ұжымдастыру заңдылықтарына салыстыру жүргізіліп, Сайрам ...
 • Taichikova, K. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  The article discusses the main stages of education development in the region. Particular attention is devoted to the reasons for the lag in implementation rate of general secondary and vocational education. The introduction of ...
 • Smagulov, D.S.; Yemenova, G.B.; Akhmetshina, G.U. (Karaganda University named after academician E.A.Buketov, 2023-12-30)
  The article examines the historical and geographical appearance of the Irtysh River in the Middle Ages and modern times. The Irtysh River is one of the most important rivers in Eurasia. This river had a special role both ...

View more