ЖАҢА ҰРПАҚ ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МƏСЕЛЕЛЕРІ = НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2021

ЖАҢА ҰРПАҚ ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ МƏСЕЛЕЛЕРІ = НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2021

 

 • Алькеева А.А. Сыртқы экономикалық қауіпсіздіктің мəні мен міндеттері

 • Ардақ Е.Өңірде ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеуді жетілдірудің келешектік бағыттары

 • Ахметбекова А.И. Использование цифровых инструментов предприятием для осуществления эффективного управления на основе контроллинга

 • Елфимова А.А. Инвестиции в цифровую экономику как ключевой драйвер роста Казахстанской экономики

 • Жилкибаева М.А. Инновационная система как фактор экономической безопасности Казахстана

 • Жумадилов Д. Жоғары технологиялы стартапты ұйымдастыру аспектілері

 • Ибрагимов З.Ф. О формировании управленческого капитала общества

 • Kozhenova A. Problems and prospects of economy development of the republic of Kazakhstan

 • Калмагамбетов Д.Н. Роль и место икт в повышении эффективности процессов управления и конкурентоспособности предприятий

 • Kamyshnik A.V. Modernization of the labor market as the main priority of the formation of a knowledge-based economy of the republic of Kazakhstan

 • Қасқатай А.Е. Пандемияның əлемдік экономиканың дамуына əсері

 • Мейрман А.М. Инновациялық кəсіпкерліктің мəні мен ерекшеліктері

 • Мусина А.Э. Management development trends in modern conditions

 • Мұханбетжан Р.М. Экономическая безопасность как элемент стратегии развития организации

 • Рахимберлина А.Ғ. Проблемы развития предпринимательства Казахстана в условиях пандемии COVID-19

 • Рахимова А.Н. Казахстанско-Китайское сотрудничество в рамках реализации проекта экономического пояса великого шелкового пути: проблемы и перспективы реализации

 • Сарсекеева А.С. Государственное управление и меры по обеспечению финансовой безопасности Республики Казахстан

 • Сажинов С.Ж. Əлемдік мұнай нарығын дамытудың кейбір аспектілері

 • Талғат Б.Ж. Цифрлық экономиканың қалыптасуындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі

 • Шаймерденова Г.К. Қазақстан экономикалық интеграциялық үдерістер жүйесінде

 • Абдрахманова А.К. Қазақстан мен дамыған елдердегі адами капиталдың қалыптасуын салыстырмалы талдау

 • Айтбаев А.С. Показатели технико-технологических основ экономической безопасности фирмы

 • Айтбаева А.Б. Еңбек қызметін ынталандырудың теориялық-əдіснамалық негіздері

 • Анарқұл Г.А. Персоналды басқару жүйесіндегі еңбекті ынталандыру

 • Аристанова А.Ж. Еңбекті ынталандыру жүйесін қалыптастыру факторлары

 • Əлжанова Н.С. Ынталандырудың тиімді жүйесін құрудың негізгі принциптері

 • Бейсембекова Ж.Б. Қазақстандағы еңбек нарығының қазіргі жағдайын талдау

 • Болатова Д.Ж. Оффшорлық орталықтардың еркін экономикалық аймақтар жүйесіндегі ерекшеліктері

 • Бухарбаева С.Н. Қазіргі жағдайда еңбекті ынталандырудың түрлері мен əдістері

 • Ғалым А.Қ. Ұйым персоналын ынталандырудың жаңа тəсілдері

 • Дабарова Б.Т. Некоторые аспекты функционирования механизма антикризисного управления предприятием

 • Денисова О.В. Современные тенденции развития менеджмента в Казахстане

 • Ембергенов М-А.Н. Цифрландыруды жəне ақпараттық инфрақұрылымды дамытуды мемлекеттік қолдау

 • Ермұханбет Д.Б. Ұйымның бəсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық механизмнің тетіктері

 • Жаксылыкова А.Б. Қазақстан экономикасын басқаруда короновирустық пандемияның тигізген əсері

 • Жамиева А.Ж. Қазақстанда бюджеттің атқарылуын бақылау формалары

 • Жамиева М.Е. Қазақстан Республикасында этнотуризмнің дамуын мемлекеттік қолдау

 • Жеңісбай С.Б. Бенчмаркинг- сапаны басқарудың əмбебап құралы

 • Иванова К.Е. Особенности делового процесса в организациях

 • Имамурат Г.Т., Кəсіпорындарда еңбекті ынталандырудың ұтымды жүйесін енгізу

 • Кабиева Д.А. Роль менеджмента в развитии малого бизнеса в условиях кризиса, связанного с карантинными мерами

 • Казбекова Н.М. Эффективность менеджмент-маркетинга в компаниях

 • Қанаят Г.Қ. Ұйымдық құрылымды құрудың партисипативтік принципі

 • Култанова Э.Б. Управление организациями здравоохранения во время COVID-19

 • Кусаинов А. Қазақстандағы менеджмент жүйесінің дамуы

 • Қадыр А.Ж. Ұйымдарда еңбекті материалдық емес ынталандыру жүйесін жолдары

 • Құрал Ж.М. Кəсіпорында еңбекті материалдық ынталандыру жүйесін жетілдіру

 • Макишева Д.Г. Қазақстанда денсаулық сақтау аясын мемлекеттік басқару жағдайын талдау

 • Манасбаева А.К. Шағын кəсіпкерлікті басқарудың ұйымдық-экономикалық тиімділігін бағалау

 • Мейрамов Н.М. Менеджмент ғылымына тұжырымдамалық тəсілдер: теория, əдістеме, менеджмент əдістері

 • Манасбаева А.К. Қазақстанда шағын кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың ролін арттыру жəне оның ұтымды құрылымын қалыптастыру

 • Мейрғалы М.А. Кəспорын қызметінің стратегиясын іске асырудың тиімді тетіктері

 • Муфтілда Ə.Ə. Экономиканы дамытудың қазіргі жағдайында кəсіпорының қызметін басқару

 • Мұхтарова А.Қ. Кəсіпкерлікті дамыту құралы ретіндегі франчайзинг

 • Мырзамұрат З.Е. Жергілікті бюджеттердің ашықтық индексін бағалау

 • Накишпанова М.Д. Қазіргі заманғы менеджменттің даму тенденциялары

 • Омарова А. Мемлекеттік жеке меншік əріптестік əлеуметтік саладағы бизнесті дамыту тетігі ретінде

 • Оразбаева Н.А. Развитие управленческого потенциала менеджеров здравоохранения на территории Республики Казахстан

 • Рашитов М.Б. TQM – как основа управления системой менеджмента качества на предприятии

 • Сағынтай Ж. Возможности фасилити менеджмента

 • Садуахас Т.Т. Əлеуметтік-экономикалық категория ретіндегі кедейшіліктің бағалау көрсеткіштері жəне оны төмендетудегі мемлекеттік шаларалар

 • Сейпілова А.А. Қазақстанда экономикалық өсуінің шарты ретінде адам ресурстарын дамыту қажеттілігі

 • Серік А. Қазақстан Республикасында жастар кəсіпкерлігін дамытудың мəселелері мен ерекшеліктері

 • Серікберлі А.Н. Менеджмент жүйесідегі Паблик Рилейшнз рөлі мен орны

 • Скакова Д.А. Пути сокращения теневой экономики в условиях цифровизации

 • Смагулова А.К. Формирование благоприятного инновационного климата в Казахстане

 • Темирова Ж. Адами капитал категориясының экономикалық мазмұны

 • Темирханова А. Аграрлық сектордағы шаруашылықтарды басқару қызметін талдау

 • Тоимбекова М.М. Оценка эффективности управления персоналом

 • Ускенбаева А.Е. Кəсіпорынды басқару принциптерін жіктеу, оларды қазіргі экономикалық ортада қолдану ерекшеліктері

 • Үсипбаева А.Ə. Қазақстан Республикасындағы адам ресурстарын арттырудың басымды бағыттары

 • Əбеуова И.С. Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің есебі мен аудиті

 • Аманбекова А.Е. Применение статистического анализа данных в экономике

 • Амангельдин А.Ж. Коронавирус и его влияние на экономику

 • Амиркулов М.Т. Бағалау объектісінің құнына əсер ететін факторларды талдау

 • Асанова Д.Р. Кому и зачем нужен управленческий учет?

 • Асылхан А.Б. Социально-экономические проблемы развития экономики Казахстана в современных условиях

 • Балдан Б.Б. Жұмыспен қамту жағдайы

 • Бимағамбет А.Қ. Электрондық ақша жəне оның төлем құралы ретіндегі рөлі

 • Болатова С.К. COVID-19 пандемиясының Қазақстан Республикасына əлеуметтік – экономикалық əсері

 • Гинаятова К.К. Қазақстан Республикасындағы ауыл халқының демографиясы

 • Гинаятова К.К. Қорларды есептен шығару есебінің ерекшеліктері

 • Едiл А. Басқару есебі басқару шешімдерін қалыптастыру жəне қолдау құралы ретінде

 • Емілжанов Т.Е. Құрылыс ұйымдарында үстеме шығыстарды тарату ерекшеліктері

 • Еремина К.В. Гендерная политика

 • Кадерманова К.М. Cтановление и развитие современного бухгалтерского учета

 • Қанжанова М.Б. Қазақстан Республикасындағы үй шаруашылықтарының экономикалық жағдайы

 • Құтжан І.Д. Басқару есебінің пайда болу тарихы жəне даму кезеңдері

 • Ленякова М.Е. Проблемы безопасности использования электронных денег

 • Мади Т.Е. Экономикалық пəндерді меңгерудің статистикалық əдістері

 • Мажитова А.Ж. Пандемия ел экономикасын əлсіретті

 • Матияшина Е.Н. Электронный документооборот: законодательная база, преимущества использования и проблемы перехода

 • Мейрамова М.Е. Басқару есебінің экономикалық тиімділігін бағалау

 • Моторина Е.В. Особенности модуля «Виртуальный склад Казахстан»

 • Мустафина М. Подходы к управлению затратами

 • Рахимбекова Ж.Е. Статистический анализ туристической деятельности в Казахстане в период пандемии короновируса

 • Рымбекова Н.М. "Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік" мəселелері

 • Сапарғалев Е. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік құру əдістемесі

 • Серик М. Развитие экономики Казахстана в период независимости

 • Серикова Д.А. Влияние мировых валют на тенге

 • Тажиева А.Е. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия

 • Талакова М.В. Теоретические основы прогнозирования финансовых результатов организации

 • Тихомолова К.С. Рождение бухгалтерии и взгляд современника

 • Ткачук В.А. Статистика уровня жизни населения Казахстана

 • Төлегетай Ж.Ə. Есеп жəне аудиттің өзекті мəселелері

 • Узбаева А.Е. Қазақстан жəне COVID-19

 • Шалабаева Д.С. Нарықтық тауар жəне акша қатынасы шарттарындағы жылжымайтын мүлікті бағалау мəселелері

 • Амангелдинова З.Ж. Салықтық əкімшілендіруді жетілдіру жəне блокчейн технологиясын салықтық түсімдерді арттыруда қолдану

 • Абдирахманов Б.М. Фискальная политика Казахстана: возможности и ограничения

 • Əбілғазы Ə.Қ. Қазақстан Республикасының банк жүйесі жəне оның қызметі

 • Əнет Б.Е. Мемлекеттік ақша - несиелік реттеу жəне тиісті əдістер мен құралдардың көмегімен жүзеге асыру жолдары

 • Григолашвили М.Г. Отраслевая структура кредитного портфеля Казахстанских банков в условиях пандемии

 • Жагипаров Р.К. Банктің несиелік қызмет жүйесінің сипаттамасы

 • Жагипаров Р.К. Банкттің несиелік саясаты несиелік қызметтің негізі ретінде

 • Исабекова А.С. Қазақстандағы инвестиция жағдайы

 • Карибаева А.Қ. Ипотекалық несиелендіру

 • Маликов А.К. Еуразиялық экономикалық одаққа жататын мемлекеттердің салық жүйесінің ерекшелігі

 • Маликов А.К. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің Еуразиялық экономикалық одақта алатын орны

 • Сағат Т.М. Қазақстан Республикасының банк секторы: даму проблемалары мен перспективалары

 • Сеитова Қ.А. Жаһандану жағдайындағы Қазақстан Республикасының қаржы нарығының дамуы

 • Шегенов А.Г. Кəсіпорынның инвестициялық үрдісінің негізгі бағыттары

 • Шегенов А.Г. Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу

 • Шакмурат У.Н. Еліміздің экономикасын дамытудағы қаржы нарығының рөлі

 • Агулова А.А. Фототуризм – Қазақстанда туризмді дамытудың жаңа бағыты ретінде

 • Амангелді Е.М. Аймақтық маркетинг - бұл аймақты басқарудың негізгі құралы ретінде

 • Əлібек М.Ғ. Шағын бизнестің маркетингтік стратегиялары

 • Əлібек М. Ғ. Сауданың цифрлық трансформациясы, мəселелері мен болашағы,маркетинг қызметі

 • Батырбек Н.С. Əлеуметтік желілердің ішкі туризмді дамыту процесіне əсері

 • Бименде А.С. Общие тенденции цифровизации туризма в Казахстане

 • Гребенюк Д.Д. Разработка перспективного плана развития конкурентоспособных туристских продуктов

 • Коваль Я.А. Алгоритм оценки потребительской удовлетворенности при использовании инструментов интернет-сайта аптечного супермаркета

 • Кулдеева А.Т. Электронды саудадағы логистикалық мəселелер

 • Муканов А.Л. Исследование состояния малого и среднего бизнеса в Казахстане в период пандемии COVID-19

 • Никитин К.В. Изменение маркетинга с развитием цифровых технологий

 • Сатыбалдинова А.А. Особенности применения SMART-технологий в туризме: опыт зарубежных стран

 • Стожарова К.А. Маркетинговый потенциал социальной сети Clubhouse

 • Цонев И.Е. Влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на киноиндустрию Республики Казахстан

 • Макалакова Б.М. Современные особенности развития телекоммуникационной отрасли в Казахстане

 • Оспанова Л.Т. Анализ параметров эффективности развития национальной системы здравоохранения

 • Toktassova S.S. The double-sided impact of COVID-19 on e-commerce

 • Абдукаримов А.А. ТҰТЫНУ ҚОРЖЫНЫ - ЕЛ ХАЛҚЫНЫҢ ӨМІР СҮРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ

 • Айбедулова А.А. МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІК ИННОВАЦИЯЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ЖАНДАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ: АҚШ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЗАҚСТАНДА БЕЙІМДЕУ МҮМКІНДІКТЕРІ

 • Амангельды А.Р. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНААНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

 • Аман М. МEМЛEКEТТIК БЮДЖEТТI ҚAЛЫПТAСТЫРУДAҒЫ СAЛЫҚТAР РӨЛI

 • Аширбекова А.Н. ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

 • Какимов А.Е. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

 • Кулмаганбетов С.Р. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ БЕЙНЕ ОЙЫН ИНДУСТРИЯСЫ

 • Канжанова Ж.К. Қазақстан Ремпубликасының экономикалық дамуының жаңа жаңдайы мен қазіргі қиындықтары

 • Қуандық Л.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАСТАР КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 • Жуаныш Ж. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА

 • Маралов М.М. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

 • Маралов М.М. ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ҚҰРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ

 • Маратова А.А. ДИРЕКТ-КОСТИНГ ӘДІСІ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫҢ НЕГІЗІ

 • Мейрамова К. БЮРОКРАТИЯ КАК ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 • Мейрман А.М. Еліміздегі əлеуметтік-экономикалық мəселелер

 • Муршудова А.С. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Сабитова Д.А. ПАНДЕМИЯНЫҢ БИЗНЕСТІ ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯАУДЫ ЖЕТЕЛДЕТУ ӘСЕРЛЕРІ

 • Абдукахарова Д.О. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ

 • Абишев А.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ

 • Айғожин Б.Е. КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

 • Айтуганов Б.К. ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Бекжан Д.Д. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

 • Добарова Б.Т. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 • Елдос А. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКАҚЫНЫҢ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ МІНДЕТТЕРІ

 • Ербосын Ф.Е. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РЕИНЖИНИРИНГ ЖОБАСЫНЫҢ ДАМУЫ

 • Ермұханбет Д.Б. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДА БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ САПАНЫ БАСҚАРУ

 • Еспенбет А.М. КІШІ ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС НАРЫҒЫН ДАМЫТУ ПРОЦЕСТЕРІ

 • Естибай А.К. КІШІ ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ - ӘЛЕУМЕТТІК-ЖАҢҒЫРТУДЫҢ БАСТЫ ҚҰРАЛЫ

 • Жаксылыкова А.Б. ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІҢ БОЛАШАҒЫ

 • Жақсылық Ә.Ә. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ

 • Жалгасбаева У.О. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАЛАРЫ

 • Жүніс Н.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АГРОӨНЕРКӘСПІТІК КЕШЕНІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

 • Жеңісбай С.Б. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУДЕГІМЕМЛЕКЕТТІҢ САЯСАТЫ

 • Жүніс Н.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАРЫСЫ

 • Искакова А.С. БЕНМАРКИНГ - ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 • Исмағұл Қ.Қ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ АЯСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ЖОБАЛАРДЫ ТАЛДАУ

 • Келдібек А.Н. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ МӘНІ МЕН НЕГІЗГІ ҚҰРАУШЫЛАРЫН ТАЛДАУ

 • Кенжебекова А.Қ. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ОРГАНДАРЫНДАҒЫ ЖОБАЛЫҚ БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 • Колдасбаев Н.Ж. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

 • Мадикан З.А. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В НОВОМ ПОКОЛЕНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 • Манасбаева А.К. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ: ҮРДІСТЕР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР

 • Макридов В.Д. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

 • Нестеренко Е.В. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 • Сағынтай Ж.Е. ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ

 • Салхимбаева Э.Т. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР КӘСІПКЕРЛІГІ

 • Серікберлі А.Н. SMM – КӘСІПКЕРЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ БАСТЫ СТРАТЕГИЯСЫ

 • Салхимбаева Э.Т. ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БАНК ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ БАСҚАРУ

 • Сəбит М.Қ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ДАМУ ТАРИХЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ

 • Tanirbergenov M.M. THE NEED TO IMPROVE INNOVATION IN THE MINERAL RESOURCE COMPLEX IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 • Темирова Ж.К. ШЕТЕЛДЕРДЕ ЖОБАЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІН ЗЕРТТЕУ

 • Тукенов Е.С. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 • Турсынғалиева М.Д. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ

 • Ұзақбай С.Е. АҚЫЛДЫ ТУРИЗМ МЕНЕДЖМЕНТІ

 • Хасенова М.М. ЗАМАНАУИ EVENT – МЕНЕДЖМЕНТТІҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАУШЫЛАРЫ

 • Шарифбаева Э.А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫН ТАЛДАУ

 • Якубова А.А. ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ОСАКАРОВ АУДАНЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ

 • Якшиметова А.О. ҚАЗАҚСТАНДА ЖҰМЫСПЕН КАМТУДЫ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ

 • Абахов Г.Д. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 • Amanbekova A.E. MODERN TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING

 • Аманжолова А. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 • Асилова М. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЧЕТНОГО КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РК

 • Балдан Б.Б. ІССАПАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТӘРТІБІ

 • Беда А.А. К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 • Гинаятова К.К. БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ КАЛЬКУЛЯЦИЯДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН РӨЛІ

 • Касымова Н.А. АУДИТТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ

 • Кенжебаева А.Р. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

 • Коваленко А.Н. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РК

 • Құсайын А. ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ

 • Мади Т.Е. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ӘДІСТЕРІ

 • Махмұт Т.С. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТІ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

 • Мейрамбек Ұ.Б. КВАЗИМЕМЛЕКТТІК СЕКТОРДАҒЫ АУДИТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ПРОЦЕСІ

 • Негметжанова К.С. ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІК АУДИТІ

 • Онғарбай І. КЕДЕЙЛІК ДЕҢГЕЙІ

 • Оспанов А.Б. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

 • Посохова Е.О. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

 • Разиева А.Б. БҰЛТТЫ БУХГАЛТЕРИЯ

 • Рамазанова С.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ИНДЕКСІ

 • Саинова Д.Т. ЕСЕП, АУДИТ ЖӘНЕ БАҒАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ

 • Сарсенбаева А.М. ХАЛЫҚТЫҢ ӨСУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ҚАРЖЫНЫҢ ӨСУ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІ МЕН БАЙЛАНЫСЫ

 • Сулейменова А. СТАТИСТИКАНЫҢ ТАРИХИ ДАМУ ЖОЛЫ

 • Талакова М.В. ПРИБЫЛЬ КАК ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 • Хамитова Н.А. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ

 • Цой Ю.Ю. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 • Яушева Д. ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СЧЕТНЫМ КОМИТЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 • Айтбаева Л.М. ЦИФРОВЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН»

 • Акбаева Д.Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНІҢ НЕСИЕЛІК РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

 • Берік Д.А. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕР

 • Берік Д.А. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕР

 • Болатова А.С. ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ҚАРЖЫ ҚАРАЖАТЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ САЛЫҚТАРДЫҢ РОЛІ

 • Габдырашитова Л.Б. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ

 • Габдырашитова Л.Б. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӘЗІРЛЕУ ТЕТІГІ

 • Григолашвили М.Г. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

 • Жумабаев А.Ж. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ

 • Жумабаев А.Ж. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 • Жумагулов А.С. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 • Жумагулов А.С. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 • Канжанова Ж.К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

 • Кульчикова А.Б. ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ҚАРЖЫ-НЕСИЛІК ТЕТІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 • Махмут М.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

 • Рахимжанов Д.Г. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 • Рахимжанов Д.Г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

 • Сағат Т.М. ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУДАҒЫ ШЕТ ЕЛ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 • Татиева Д.Т. ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 • Токтасова С.С. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

 • Тусупова Д.Е. МЕРЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО СЕКТОРА КАК ГЛАВНОГО ПРИОРИТЕТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

 • Бименде А.С. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

 • Гринева В.В. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 • Дударь З.В. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ТАКСИ В КАЗАХСТАНЕ

 • Кулдеева А.Т. ЛОГИСТИКАДАҒЫ ЦИФРЛАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫ

 • Мейманова А.Б. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ

 • Омарова А.К. ВЫЯВЛЕНИЕ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ B2B КОМПАНИЙ

 • Оспан А.Қ. ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ ОРЫНДАРЫ ТУРИЗМ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ

 • Сатыбалдинова А.А. СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМЕ

 • Recent Submissions

  View more