2022

2022

Recent Submissions

 • Мұқашева, М.Қ.; Оразбаева, Ф.Ш.; Картаева, А.М. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Мақалада тəжірибеде тиімді қолданыс тауып отырған жазба жұмысын əдіскер ұстаз Қ.О. Бітібаеваның технологиясымен оқыту мəселесі сөз етілген. Жазба жұмысын жүргізудің əдістемесі, технологиясын қарастыру — қазіргі білім ...
 • Смаилова, А.Ш.; Рахимбаева, Б.О. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Мақалада коммуникативті дағдыларды қалыптастыру жəне сөйлеу дағдыларын дамыту үшін өзге тілді студенттердің қазақ тілін оқыту процесінде ойын технологияларын қолданудың функциялары мен мүмкіндіктері қарастырылған. Авторлар ...
 • Личман, Е.Ю. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  В статье актуализирована проблема сохранения традиций христианского православия в творчестве современных сибирских авторов Тамары Степанской и Андрея Поздеева. Проанализировано содержа- ние духовных стихотворений ...
 • Söylemez, O.; Faruk ATEŞ, Ö. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  The article reveals the theme of mankurtising through the story of Mukhtar Auezov's “Kökserek”. Mankurtization is the loss of self-values of the individual and ontologically falling into the existential void of the ...
 • Кенжалин, Қ.К.; Ермекбаева, М.А. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Мақалада қазақ-түрік мақал-мəтелдерінің зерттелуіне тоқтала отырып, олардың жиналып, жариялану кезеңдері анықталған. Мақал-мəтелдердің екі тілдегі берілген анықтамаларын өзара салыстыру арқы- лы олардың халық мəдениетіндегі ...
 • Алшынбекова, М.С.; Жуманбекова, Н.З. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Мақала қазақ, орыс, ағылшын, қытай тілдерінің фразеологиялық бірліктерін салыстыра зерттеуге ар- налған. Тіл – мəдениетті таратушы құрал. Фразеология əр халықтың ұлттық мəдениетінің, тіл ерекше- лігінің көрсеткіші. Осыған ...
 • Telgozhayeva, K.S.; Alkaya, Y. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  The article considers the emotionality and expressiveness of the scientific text, which is actively studied in world linguistics, and is now being adopted in Kazakh linguistics. The comprehensive linguistic analyses of the ...
 • Асанбаева, Е.Б. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Мақала тілдік пəндерді оқыту барысында білім алушылардың тілдік дағдылары мен құзыреттіліктерін дамытуда кино дискурсының беретін мүмкіндіктері туралы сөз қозғайды. Еліміздегі білім берудің жа- ңартылған мазмұны аясында ...
 • Шахпутова, З.Х.; Нуртазина, М.Б. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Статья посвящена проблеме интерпретации автохтонного художественного дискурса. Художествен- ный дискурс понимается как коммуникативно-когнитивная деятельность (сотворчество) автора и чи- тателя, результатом которой ...
 • Alshynbayeva, M.A.; Omasheva, Zh.M.; Mazhitayeva, Sh.M. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  The article attempts to carry out a linguocultural analysis of English and Kazakh phraseological units with the numerical index “seven”. This corpus of phraseological units is represented by a fairly certain range of ...
 • Джатоту, Н.; Калиев, Б.А.; Рамазанова, Ж.С. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Целью статьи является сопоставительное изучение имён существительных как морфологической кате- гории в русском языке и в языке телугу, принадлежащих к двум различным языковым семьям: индо- европейской и дравидийской. Во ...
 • Кенжеғалиев, С.А.; Айтжан, Д.К.; Жанузахова, Қ.Қ. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Белгілі бір қоғамдық ортада өмір сүргеннен кейін қажеттіліктен тіл арқылы байланыс жасау туындай- ды. Мақалада паралингвистиканың тілден тыс, яғни тілдің айналасында жүзеге асып, қарым-қатынас жасауға және сол арқылы ...
 • Zhunusova, M.K.; Ordabaeva, Z.Z.; Alpysbaeva, A.K.; Ospanova, G.E. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  The article provides that the initial and final sentences have a special function in the content of the text, are of particular importance in increasing the attention, interest, and passion of the reader's attention to ...
 • Filimonova, A.P.; Rapisheva, Z.D.; Kozlovskaya, N.V. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Artistic conceptology is one of the promising directions in modern stylistics of artistic speech. It is concerned with the specifics of concepts verbalization in literary texts as components of the author's linguistic ...
 • Shigabiyeva, A.I. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасы, 2022-12-30)
  Lexeme analysis, including spatio-temporal definitions, indicates a universal process of categorizing human knowledge in objective reality. The article presents a synthesis of philosophical and linguistic approaches to the ...
 • Шайбакова, Д.Д. ("Акад. Е.А. Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті" КЕАҚ баспасының баспаханасы, 2022-12-30)
  В статье проанализирован принцип генерализации научных идей, отличных от предшествующих уче- ний, выдвигающих принципиально новый подход к рассмотрению привычных явлений. Аккумуляция научных знаний неизбежно приводит к ...
 • Аймұхамбет, Ж.Ә.; Айтуғанова, С.Ш.; Мирзахметов, А.А.; Курмамбаева, К.С. (ҚарУ баспасы, 2022-09-30)
  Мақалада Абай Құнанбайұлы өлеңдеріндегі этнографиялық суреттеулер талдау нысанына алынған. Көркем этнография — поэзиядағы ұлттық сипатты танытатын бейнелеу екеніне ақын өлеңдерінен нақты мысалдар келтіріліп, туындыдағы ...
 • Мустояпова, А. (Изд-во КарУ., 2022-09-30)
  В статье приведен обзор, определена степень разработанности, изложены основные направления ген- дерных исследований в литературе. Автор акцентирует внимание на женском персонаже как предмете анализа, способах его выражения. ...
 • Abasilov, А.; Kenes, A. (KU Publ., 2022-09-30)
  The article provides a comparative analysis of the language policy experience in the CIS countries and the Republic of Kazakhstan. To understand the current language situation in Kazakhstan, the achievements and shortcomings ...
 • Жұмабаева, Ж.; Аманбаева, А. (ҚарУ баспасы, 2022-09-30)
  Қазіргі қазақ тіл білімінде транскрипция мәселесін арнайы зерттеу қажеттіліктен туындап отыр. Өйткені ғалымдардың зерттеулерінде транскрипция жайында қозғалғанымен, оның жүйесі көрсетілмей, бірізділік сақталмай келеді. ...

View more