2016

2016

Recent Submissions

 • Юсупова, Д.К.; Нұрділлаева, Р.Н. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақалада ақаба суларды мұнай өнімдерінен тазартудың адсорбциялық эдісі туралы мәліметтер келтірілген. Сорбенттер ретінде белсендірілген көмір, жаңғақ қабыршақ көмірі және ағаш үгінділері қолданылды. Ақаба суларды мұнай ...
 • Kopylov, N.I.; Kaminsky, Yu.D. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Data on research of removal possibility of arsenic from dump cakes of «Tuvacobalt» combine are presented. Possibility of deep removal of arsenic from these dumps by means of their preliminary calcination and the subsequent ...
 • Kopylov, N.I.; Kaminsky, Yu.D. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  The presented materials of research show the possibility of the output of arsenic from dump sludge cake of plant «Tuvakobalt» through their burning at 800-850 °C in a mixture of with soda and subsequent aqueous leaching ...
 • Алтынбекова, М.О.; Толешова, З.У. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Ботаникалық бағының алма ағашы өсірілген топырағының агрохимиясы зерттелді. Алма ағашы өсірілген топыраққа агрохимиялық талдау жүргізіліп, химиялық элементтердің ...
 • Amerkhanova, Sh.K.; Shlyapov, R.M.; Kurbanaliev, N.M.; Bakytbekova, A.Zh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  The kinetic and thermodynamic parameters of the sorption process for mixtures of oxy-hydryl and sulf-hydryl collectors on the Ayak-Kodzhan deposit ore samples were determined in this paper. An analysis of sorption isotherms ...
 • En, Qiao.; Qixiong, Zhou; Xinyi, Yu; Lili, Geng; Baikenov, M.I.; Tateyeva, A.B.; Bulash, Zh; Orazova, N.A.; Rakhimzhanova, N.Zh.; Baltabayeva, A.B. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Object of research — coal from Xinjiang Shuixigou prepared activated carbon by adding catalyst and the use of preoxidation. Research results shows that the pore size of the activated carbon was 8.55 nm, the specific surface ...
 • Ен, Шау; Сишун, Жу; Шини, Ю.; Лили, Жен; Байкенов, М.И.; Татеева, А.Б.; Бүлэш, Ж.; Кокжалова, Б.З.; Рахимжанова, Н.Ж.; Каримова, А.Б. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Ғылыми зерттеу объектісі — Наомаху көмірі. Өндіру қондырғыларын пайдаланып, жоғары температура мен жоғары қысымда көмір шикізатын үш түрлі қатты затқа бөледі: қалдық — Rd, еритін — SL жэне ерімейтін — DP заттар [1]. Көмірдің ...
 • Корольков, И.В. (Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова, 2016-03-30)
  В статье представлены результаты применения современных систем окисления для эффективного и нетоксичного окисления трековых мембран на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ ТМ) с целью увеличения водопроницаемости и улучшения ...
 • Мұсабаева, Б.Х.; Слямова, М.М.; Оразжанова, Л.К; Арипжанов, З.Ж.; Мұрзағұлова, К.Б. (ҚарМУ баспасы, 2016-03-30)
  Мақала геллан биополимерін матрица ретінде пайдаланып, хитозан және декстрансульфаттан тұратын полиэлектролитті мультиқабаттармен туберкулезге қарсы препараттарды капсулдеу мүмкіндігін зерттеуге арналған. Алынған капсулалар ...
 • Dyusekenov, A.M.; Baikenov, M.I.; Rapikov, A.R.; Bogzhanova, Zh.B.; Akhmetkarimova, Zh.S.; Muldakhmetov, Zh.Kh. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Due to steady increase in prices for oil, the receiving of fuel and chemical products from coal and heavy oil gets the practical value that can be considered as one of the perspective directions in energetics and the ...
 • Ishmiev, I.I.; Aldangurova, A.U.; Khalikova, Z.S.; Aldabergenova, S.K.; Fomin, V.N.; Dik, A.V.; Batkov, P.A. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  This article describes the commodity polyethylene pyrolysis at temperatures 300–370 ºC. It was shown that the yield of gaseous products in these conditions increases with increasing temperature and by prolonging the process. ...
 • Suleimen, Ye.M.; Ibatayev, Zh.; Iskakova, Zh.B.; Ishmuratova, Yu.; Martins, C.H.G. (Ye.A.Buketov Karaganda State University Publish hous, 2016-03-30)
  Data on study of the component composition and biological activity of the essential oil of Achillea micrantha Willd. (Asteraceae family) are presented in this article. The raw materials for the researching were collected at ...
 • Əмірбекова, А.К.; Жылысбаева, Г.Н. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  Мақалада хлораттарды электрохимиялық жолмен синтездеу əдістері келтірілген. Хлорлы кальций ерітіндісін электролиздеу арқылы натрий хлоратының өндірісі бойынша хлорат-хлорид қатынасы жоғары хлорат-хлорид ...
 • Rustembekov, K.T.; Lazareva, Ye.S. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  The article shows the possibility of synthesizing new double holmium-calcium tellurite by solid phase method from oxides of holmium (III), tellurium (IV) and calcium carbonate. X-ray analysis shows that tellurite ...
 • Рустембеков, К.Т.; Тойбек, А.А.; Стоев, М. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  Мақалада қатты фазалық əдіспен диспрозий (III), теллур (IV) оксидтері жəне сілтілік-жер металдары карбонаттарының əрекеттесуі нəтижесінде диспрозийдің s-элементтерімен жаңа қос теллуриттерін алудың мүмкіндігі көрсетілген. ...
 • Сагимбаева, А.Е.; Жаксибаева, Ж.М.; Камиева, Г.С.; Жумагалиева, Ж.Ж. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  В статье рассмотрено влияние материала электрода на электрокаталитическую активность композита. Для исследования влияния природы подложки на электрохимические свойства никелевого композитного электрода Ni + Al2O3 были ...
 • Amerkhanova, Sh.K.; Shlyapov, R.M.; Uali, A.S.; Tatibayeva, M.S. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  This article discusses the results of FT-IR spectroscopy, X-ray diffraction, and sorption properties of activated carbons from dry pine cones common in relation to of Cd (II), Pb (II), Hg (I, II) ions. The results indicate ...
 • Салькеева, Л.К.; Тайшибекова, Е.К.; Минаева, Е.В.; Сугралина, Л.М.; Макин, Б.К.; Абайдильдин, Т.С.; Омашева, А.В.; Кумаков, Ф.Е. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  В статье изучена функционализация бициклической бисмочевины — гликолурила и его метилольных производных с целью синтеза новых азагетероциклов. Впервые осуществлено переамидирование тетраэтилдиамидо-трет-бутилфосфита ...
 • Kutzhanova, K.Zh.; Kurmanova, A.F.; Pustolaikina, I.A.; Su, Xintai (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  Cyclic dimers of aminoacetic acid were investigated by ab initio UHF 3–21G method using the Gaussian-2009 program. Four types of aminoacetic acid cyclic dimers were registered by quantum-chemical method. Comparative ...
 • Masalimov, A.S.; Kobelkova, M.N.; Rachimzhanova, A.S.; Tur, A.A.; Pustolaikina, I.A.; Nikolskiy, S.N. (Вестник Карагандинского университета, 2016-12-30)
  The values of ionization potentials calculated for several hydrides and fluorides were obtained by UHF 3–21, UHF 3–21+G and UHF 3–21++G ab initio methods. Quantum chemical calculations show that protonation reactions ...

View more