Formation of civil patriotism at lessons of basic military training

Show simple item record

dc.contributor.author Imanbetov, A.N.
dc.contributor.author Sarmantaev, A.S.
dc.contributor.author Abugaliev, B.N.
dc.contributor.author Kultanov, D.T.
dc.contributor.author Ershatov, K.B.
dc.date.accessioned 2017-05-30T06:08:50Z
dc.date.available 2017-05-30T06:08:50Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Formation of civil patriotism at lessons of basic military training/A.N.Imanbetov [a. o.]//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2016.-№4(84).-С.47-49 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1206
dc.description.abstract The article data of formation of civil patriotism of basic military training lessons are considered, furthermore it describes the use of generation relationship materials in civil patriotic education of students in secondary schools, as well as the patriotic education of students, where the effectiveness of patriotic education at basic military training lessons is indicated, researching the initial values of the Kazakh people. And also authors notified that they eliminated the themes, that lost importance of ideologycal approach in the article, instead of it they printed methodical instruction that carry out a new military doctrine. At the same time, the authors presented and analyzed results of the educational character actions carried out in schools. Мақалада жалпы білім беру мектептерінде оқушыларға азаматтық-патриоттық тəрбие беруде ұрпақ сабақтастығының материалдарын қолдану туралы баяндалды. Сонымен қатар оқушыларға патриоттық тəрбие беруде қазақ халқының ұлттық құндылықтары зерттеліп, мектептегі алғашқы əскери дайындық сабақтарында патриоттық тəрбие беру жұмыстарының тиімділігі туралы айтылды. Сондай-ақ авторлар идеологиялық тұрғыдан мəнін жоғалтқан тақырыптарды пəн бағдарламасынан алып тастап, олардың орнына жаңа əскери доктринаны іске асыратын əдістемелік нұсқаулықтардың жарық көруі жайлы мəлімдеді жəне мектептерде жүргізілген тəрбие жұмыстарының нəтижелерін жан-жақты сараптап көрсетті. В статье показано значение военно-патриотического воспитания на уроках начальной военной подготовки. Исследовано влияние материалов о взаимосвязи поколений на гражданское и патриотическое воспитание учеников в общеобразовательных школах. Отмечена эффективность использования материалов по данной тематике, а также исследований о главных духовных ценностях казахского народа на уроках начальной военной подготовки. Авторы исключили из программы дисциплины темы, которые утратили актуальность. Предложена новая методическая инструкция. Представлены и проанализированы результаты проведения мероприятий воспитательного характера в школах. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Publ.KarSU ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84)
dc.subject patriotism ru_RU
dc.subject schools ru_RU
dc.subject schoolchildren ru_RU
dc.subject education ru_RU
dc.subject approach ru_RU
dc.subject lesson ru_RU
dc.subject Armed forces ru_RU
dc.subject army ru_RU
dc.subject military service ru_RU
dc.subject generations ru_RU
dc.title Formation of civil patriotism at lessons of basic military training ru_RU
dc.title.alternative Алғашқы əскери дайындық сабақтақтарында азаматтық патриотизмді қалыптастыру ru_RU
dc.title.alternative Формирование гражданского патриотизма на уроках начальной военной подготовки ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account