«Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру

Show simple item record

dc.contributor.author Абдрашева, Б.Ж.
dc.contributor.author Кабылбекова, Ж.К.
dc.contributor.author Жакенова-Бике, Ж.А.
dc.date.accessioned 2017-05-29T09:42:45Z
dc.date.available 2017-05-29T09:42:45Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Абдрашева Б.Ж. «Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру/Б.Ж. Абдрашева, Ж.К. Кабылбекова, Ж.А. Жакенова-Бике//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2016.-№4(84).-Б.35-39 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1204
dc.description.abstract Мақалада «Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруының жолдары қарастырылған. Заманауи педагогиканың маңызды міндеттерінің бірі — жастарды жалпы адамгершілік құндылықтар негізінде тəрбиелеу, жеке тұлғаның қалыптасуында өзін- өзі оқыту, өзін-өзі жетілдіру арқылы руханилыққа жетелеу. Кəсіби білікті мамандар дайындау - үшінші мыңжылдықта орта білім мектебінің білім жүйесінің басты мақсаты. Ұлттық білім беру жүйесі өскелең ұрпақтың дамуына, балалар мен жастарда адамгершілік сенімдерінің, мейірімділік, əдемілік, адамгершілік сынды жалпы адами кұндылықтар мен адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру арқылы жеке тұлғаны дамытуға бағытталған. Рассмотрены педагогические условия формирования духовно-нравственных качеств личности в процессе изучения курса «Самопознание». Отмечено, что огромное внимание уделяется становлению личности через самообразование, самопознание. Выделена одна из главных задач современной системы педагогического образования —– подготовка и воспитание духовно-нравственной личности, которая сможет заложить основные концепции нового тысячелетия в условиях независимого Казахстана. Определен один из самых актуальных вопросов педагогической теории и практики – поиск оптимальной национальной модели образования, опирающейся на традиционные духовные ценности народа. The article examines the pedagogical conditions of formation of spiritual and moral qualities of the person in the process of studying the course «Self-knowledge». Great attention is paid to the formation of the personali- ty through self-education, self-knowledge. One of the main problems of modern teacher education system-training and education of spiritual and moral personality, which could lay the foundation concepts of the new millennium in terms of independent Kazakhstan. One of the current issues and practices educational theory is a search for an optimal national model of education, which is based on the traditional spiritual values of the people ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84)
dc.subject рухани-адамгершілік ru_RU
dc.subject тəрбие ru_RU
dc.subject өзін-өзі тану ru_RU
dc.subject педагогика ru_RU
dc.subject жеке тұлға ru_RU
dc.subject қоғам ru_RU
dc.subject оқутәрбиелеу ru_RU
dc.subject бағдарлама ru_RU
dc.subject білім беру ru_RU
dc.subject дəріс ru_RU
dc.title «Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ru_RU
dc.title.alternative Формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе изучения курса «Самопознание» ru_RU
dc.title.alternative Formation of spiritually-moral qualities of the person in the process of studying the course «Self-knowledge» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account