Тəртібі қиын оқушыларды тəрбиелеу əлеуметтік-педагогикалық мəселе ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Медиева, С.Х.
dc.contributor.author Əмірбекова, М.Р.
dc.contributor.author Бейсенбаева, А.М.
dc.date.accessioned 2017-05-29T06:47:32Z
dc.date.available 2017-05-29T06:47:32Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Медиева С.Х. Тəртібі қиын оқушыларды тəрбиелеу əлеуметтік-педагогикалық мəселе ретінде/С.Х. Медиева, М.Р. Əмірбекова, А.М. Бейсенбаева //Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Педагогика = Вестник Караганд.ун-та. Сер. Педагогика. - 2016. - № 4(84). - C. 17-24 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/1202
dc.description.abstract Мақалада отбасы тəрбиесі мен қоғамда қиын баланың болу себептері мен жүргізілетін жұмыс түрлері мазмұндалған. Қиын балаларды тəрбиелеу мəселесімен айналысқан қазақстандық белгілі ғалымдардың əлеуметтік-психологиялық жəне педагогикалық əдебиеттерге жасалған түрлі талдаулары баяндалған. Қиын балаларды тəрбиелеудегі ұстанымдар қатары, тəртібі қиын балаларға арналған мекемелер мен оқу орындарында жұмыс істейтін тəрбиешілердің арнайы білімдерінің міндеті жайында айтылған. Сонымен қатар тəрбиеленуі қиын оқушыларға тəн ерекшеліктерінің топтары берілген. The article reflects the problem of family education. A review of the socio-psychological and pedagogical research of prominent Kazakh scientists on this issue. We consider the environmental conditions conducive to the emergence of difficult children in the community, as well as the content of the types of work carried out with children. Defined creed and principles of the system of work with difficult children, especially in their education. It stressed the need for specialized education teachers working in special schools. В статье отражены проблемы семейного воспитания. Дан обзор социально-психологических и педагогических исследований видных казахстанских ученых по этой проблеме. Рассмотрены условия среды, способствующей возникновению трудных детей в обществе, а также содержание видов работ, проводимых с такими детьми. Определены кредо и система принципов работы с трудными детьми, особенности в их воспитании. Подчеркнута необходимость профильного образования воспитателей, работающих в специализированных учебных заведениях. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84)
dc.subject ұрпақтар ru_RU
dc.subject адамгершілік ru_RU
dc.subject мінез-құлық ru_RU
dc.subject парасаттылық ru_RU
dc.subject мораль ru_RU
dc.subject саналы ru_RU
dc.subject күрес жүргізу ru_RU
dc.subject ой еңбегі ru_RU
dc.subject дау-жанжал ru_RU
dc.subject жағымсыз қылықтар ru_RU
dc.title Тəртібі қиын оқушыларды тəрбиелеу əлеуметтік-педагогикалық мəселе ретінде ru_RU
dc.title.alternative Воспитание трудных детей как социально-педагогическая проблема ru_RU
dc.title.alternative The education of difficult children as a socio-pedagogical problem ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account